19
Narmamə ye rao ye neai kamhani vi vi Kughen
Kɨni ai, yakərɨg nuvrɨg-uvrɨgien kɨrik rəmhen kɨn kwhen ehuə kasokr-apomh ye rao ye neai, mhani mhamə,
“!Pəh khani vi vi Yermaru!
In Kughen. In ravəh mɨragh ətawə. Nɨpran rakhak maməsiə. Nəsanɨnien, in kafan pɨsɨn əmə. Meinai In raməkir atuatuk narmamə ye nəfrakɨsien.
Kafan nəgkiarien ruoh-ta piraovɨn kape swatuk e yame rɨmnapɨr-pən apnapɨg tuk narmamə.
In rɨnarpɨn ta tai nɨtaw kafan yorwok mɨnə.”
Kɨni kasokrən apomh mɨn mhamə,
“!Pəh khani vi vi Yermaru Kughen! Nehenap kape nap yame raməs pian e, ramənah mamvən mɨpəh norien infamien.”
Kɨni nəmehuə mɨnə iriə twenti fo, mɨne nar mɨragh mɨnə, iriə kuas, kamni kɨmə ‘jerubim’, kɨsənɨmkur-pən ye jea Kughen ramkwətə mamarmaru ikɨn, masəgnəgɨn In, mhamə,
“!Nəfrah! !Pəh khani vi vi Yermaru!”
Narkurəkien kape Kwaji sipsip
Kɨni ai, rɨki yermamə kɨrik ramsɨ-pən ye jea kape King, mɨmə,
“!Yorwok mɨnə kape Kughen, səgnəgɨn In!
Kɨmiə yamə mɨne nakamhasiai Kughen, nar apnapɨg mə kɨmiə nəmehuə mɨnə uə kɨmiə narmamə apnapɨg mɨnə, səgnəgɨn In.”
Kɨni ai, yakərɨg nuvrɨg-uvrɨgien kɨrik rəmhen kɨn kwhen ehuə kasokr-apomh, mamhen mɨn kɨn tahik yame ramuh kwənharəruə, mɨne karuəruə yame ramarkwəmətei, mamni mɨmə,
“Pəh khani vi vi Yermaru, Kughen kapətawə, Nagheen Rehuə Pɨk. In ramarmaru.
Pəh kɨsagien, mhani nəfrakɨsien ye nehuəyen kafan.
Meinai ruauə ye nɨpɨg atuatuk kape narkurəkien kape Kwaji Sipsip.
Kɨni kafan piraovɨn ramərer matuk mawhin.
Kɨni Kughen rɨvəhsi-pən neipən huvə kɨmin mə tukrarkaoh kɨn.
Neipən e kamni kɨmə linen. Rhawən maməsiə.”
(Neipən hawən e linen ramor nɨmtətien ye norien atuatuk kape narmamə kape Kughen).
Kɨni agelo rɨni-pə tuk yo mɨmə, “Rai-pən nəgkiarien e ye nəkwəkwə, ‘Narmamə yamə mɨne kɨmɨrpen-ta əriə mə tukhavən ye nəvɨgɨnien kape narkurəkien kape Kwaji Sipsip, iriə tuksarə ye nɨhuvəyen əfrakɨs.’ ” Kɨni marar mɨni-pə mɨn tuk yo mɨmə, “Nəgkiarien mɨnə e in nəgkiarien əfrakɨs kape Kughen.”
10 Məkneikɨn, yakənɨmkur ye nɨhun mə jakəhuak kɨmin, mərɨg in rɨni-əhu mɨmə, “Apəh. Kɨtawə yorwok mɨnə mɨne piam yamə mɨne kasərer skai tuk nɨni-ərhavyen nəvsaoyen huvə kape Yesu. !Ǝhuak əmə kɨmi Kughen! Meinai narer-ərhavyen kape Yesu in nuknei nəgkiarien kape profet mɨnə.”
Yermamə yame ramkwətə-pən ye hos khawən
11 Kɨni yɨmnəm rao ye neai rəhitə. Məkneikɨn yakəm hos khawən kɨrik. Yermamə yame ramkwətə-pən iran, nhagɨn mir e, “Yermamə Yame Kɨrkun Nhatətə-skaiyen Iran,” mɨne “Nəfrakɨsien.” Tukmə rɨmə tukrəkir narmamə uə tukruh narmamə, in tukror əmə ye natuatukien. 12 Nɨmrɨn mir kwəmhen kɨn nap raməwhao. In rəvəvhao kɨn kəvəvhao khapsaah kape king. Kɨni kɨrai-pən nhag kɨrik iran yame yermamə kɨrik rɨrkək yame rɨrkun; In pɨsɨn əmə rɨrkun. 13 Ramarkaoh kɨn neipən kɨrik yame keires-pən ye nɨtə.+ Nhagɨn mɨn e, “Nəgkiarien kape Kughen.”+ 14 Kɨni mobael mɨnə ye rao ye neai kamhakwasɨg kɨn. Iriə m-fam kasəkwətə-pən ye hos khawən mɨnə, mɨsarkaoh kɨn neipən e ‘linen’ yame rhawən mɨhuvə. 15 Kwən a, kafan kɨrik aikɨn nao yame ramtərhav ye nəkwan yame in tukrhapni narmamə ye kantri mɨnə kɨn.+ “In mamrəh kwətavhə yame kɨmnor kɨn aean, [ramhajoun mə nagheen rehuə].”(Sam 2:9) In tukrhajoun niemhaa kape Kughen e Nagheen Rehuə kɨmi narmamə ye kantri mɨnə, rəmhen kɨn yame kaməviəsɨs kwənkwai grep mə nehen tukraiyu kor waen kɨn. 16 Kɨrai-pən nhagɨn ye neipən kafan mɨne nuvan kɨmə,
King kape king mɨnə mɨne Yermaru kape yermaru mɨnə+
17 Kɨni ai yakəm agelo kɨrik rərer-pən ye mɨrh, mamasək apomh mamni-pən tuk man yamə mɨne kamhaivə apa ye nɨmago-ago mɨmə, “Pəh khauə mɨsofugɨn tuk nəvɨgɨnien ehuə a kape Kughen 18 mə tuksən nusai king mɨnə, mɨne namehuə kape mobael mɨnə, mɨne nəmə əsanɨn mɨnə, mɨne hos mɨnə, mɨne narmamə kasəkwətə-pən irəriə, mɨne nusai narmamə mɨnə fam: slef mɨnə, mɨne narmamə pəh nien mə slef mɨnə, mɨne namehuə mɨnə, mɨne narmamə apnapɨg mɨnə.”
19 Məkneikɨn yakəm nar mɨragh aperə kapən kapə seven, mɨne king mɨnə kape tanɨmtanə, mɨne kapəriə mobael mɨnə kasofugɨn iriə min, mə tuksarowagɨn iriə yermamə yame ramkwətə-pən ye hos khawən mɨne kafan mobael mɨnə. 20 Mərɨg kɨmnharaptərəkɨn nar mɨragh a, mɨne profet eikuə yame ramor nɨmtətien pɨsɨn pɨsɨn mɨnə nɨpɨg raməmɨr iriu nar mɨragh a. Ramor nɨmtətien mɨnə a tuk neikuəyen ye narmamə yamə mɨne kamhavəh nətətao kape nar mɨragh masəhuak kɨmi nanmɨ nar yame kɨmnor kɨsɨgovɨn kɨn. Kɨrəh əriu, karamragh, karko-pən kɨn əriu apa ye nəkwai neram nap yame raməwhao məpan-əpan, mamapien. 21 Kɨni yermamə yame ramkwətə-pən ye hos khawən, rɨmnhapni fam mobael mɨnə kapəriə kɨn nao yame rɨmatərhav ye nəkwan. Kɨni man mɨnə m-fam kɨmnhavən, mɨsən nɨprairiə, tɨpriə rəsiis.
+ 19:13 Aes 63:1-6 + 19:13 Jon 1:1,14 + 19:15 Aes 49:2; Hib 4:12; Rev 1:16; 2:12 + 19:16 1 Tim 6:15; Rev 17:14