21
Jerusalem vi
Kɨni ai yakəm neai vi mɨne tokrei tanə vi meinai neai akwas mɨne tokrei tanə akwas kwərarkək. Kɨni tahik ruɨrkək mɨn. Kɨni yakəm taon imorhakə kape Kughen, in e Jerusalem Vi, ramsɨ-pən tuk Kughen ye rao ye neai, meiwaiyu-pə. Kɨmnor-pən marə-marə kafan rəmhen kɨn piroavɨn yame kamor-pən kafan marə-marə kɨmin mə tukarkurək kapəriu. Kɨni ai yakərɨg rɨki yermamə kɨrik rokrən apomh mɨsɨ-pən tuk jea kape king mamni mɨmə, “!Səmru! Taktəkun ai, Kughen rɨnor rukwanu kafan yerki narmamə. In tukrarə iriə miriə. Kɨni iriə tukhauə kafan narmamə mɨnə. Kughen In atuatuk tukrarə iriə min. In kapəriə Kughen. In tukrɨrai ta nehe nɨmrɨriə fam. Nɨmhəyen rɨrkək aikɨn a; mɨne nasəkien tuk nɨmhəyen. Nar kupən mɨnə e, iriə kwənharkək ta, tukhapəh nhauə-mɨnien.”
Kɨni King yame ramkwətə-pən ye jea kafan rɨni mɨmə, “Yakukreikɨn narɨmnar fam khauə mhavi mɨn.” Kɨni mɨmə, “Rai-pən fam narɨmnar mɨnə e ye nəkwəkwə, meinai narmamə kharkun nhaniyen nəfrakɨsien ye nəgkiarien mɨnə e, mɨshatətə irəriə.” Kɨni marə, mɨni-pə mɨn tuk yo mɨmə, “Taktəkun ai, rɨnor infamien. Yo e nuknen mɨne nəukrəukrɨn. Yo nɨrikakunien, mɨne nərkinien. Yo, jakvəhsi-pən nu kɨmi narmamə yamə mɨne kasəkwakwə. Tukhanɨm, mhapəh nhawəhyen nɨmrɨn. In e nɨmrɨ nu yame rukwar mamarh-iərhav mɨvəhsi-ərhav Nɨmraghien Rerɨn.+ Jakvəhsi-pən nɨhuvəyen mɨnə e kɨmi narmamə yamə mɨne kasapita ye narowagɨnien mɨnə e. Yo jakaməkeikei mamor rəmhen kɨn kapəriə Kughen, iriə kafak kwajikovə mɨnə. Mərɨg narmamə yamə mɨne kamhagɨn kɨn nhaniyen nhagɨk, mɨne yamə mɨne kasəmkɨmɨk, mɨne yamə mɨne khapəh nhaniyen nəfrakɨsien irak, mɨne yamə mɨne kashopni əjir, mɨne yamə mɨne kasor apnapɨg nar, mɨne yamə mɨne kasor kleva, mɨne yamə mɨne kasəhuak kɨmi kughen eikuə mɨnə, mɨne nəmeikuə mɨnə, iməriə atuatuk e ye nəkwai nap ehuə. Ikɨn rapien ikɨn. In e nɨmhəyen yame ror kɨraru kɨn.”
Kɨni ai, agelo kupən kɨrik raməgkiar kɨmi yo. In kɨrik ye agelo mɨnə e seven yamə mɨne kamharəh besin mɨnə seven yamə mɨne khakwar kɨn narpɨnien infamien seven yame Kughen tukror kɨmi narmamə. In rɨmauə mɨni-pə tuk yo mɨmə, “Yuə-ru, pəh yakhajoun ik kɨn piraovɨn kape Kwaji Sipsip, yame tukarkurək iriu min.” 10 Məkneikɨn nəsanɨnien kape Nanmɨn kape Kughen ruə irak, yakəm agelo rɨkɨr-ta yo yakravən ye tukwas ehuə kɨrik, tokren apa yerpɨrɨg əgkəp. Kɨni in rhajoun yo kɨn Taon Rhakə kape Kughen e, Jerusalem vi, yame ramsɨ-pən tuk Kughen ye rao ye neai. 11 Taon a raməsiə kɨn nɨkhakien kape Kughen. Raməsiə rəmhen kɨn kapier huvə kɨrik e yame rəmtɨr huvə rəmhen kɨn glas, kamni kɨmə ‘jaspa.’ 12 Kəupə kafan rəpomh yerpɨrɨg markurao ye taon. Kwəruə kafan twelef. Agelo twelef kasərer tuk kwəruə mɨnə. Kɨrai-pən nhag kwənərəus mɨnə kape kwajikovə twelef kape Isrel ye kwəruə mɨnə a. 13 Kɨrai-pən nhag kɨsisər ye nɨkarɨn fiak ikɨn, kɨsisər ye nɨkarɨn pirə ikɨn, kɨsisər ye nɨkarɨn prah ikɨn, kɨsisər ye nɨkarɨn pihiu ikɨn. 14 Kəupə kape taon e ramərer haktə ye kapier twelef. Kɨni kɨrai-pən nhag aposol twelef kape Kwaji Sipsip ye kapier mɨnə a.
15 Kɨni agelo yame raməgkiar kɨmi yo mavəh nar kɨrik kɨmnor kɨn gol tuk nɨvəhyen mak ye nehuəyen kape taon a, mɨne kwəruə mɨnə, mɨne kəupə kafan. 16 Taon a, kona iran kuas. Nehuəyen kape nɨkarɨn mɨnə fam kɨsəm nəmhen. Taon a rəpomh, agelo a rɨvəh neihuəyen kape nɨkarɨn mɨnə fam mɨne napomhien kafan məm mə iriə m-fam rəmhen kɨn tu taosen tu handred twenti kilometa.* 17 Kəupə kape taon a rɨkɨmkɨm rəmhen kɨn sikisti faef meta. Agelo a ravəh napomhien kape taon rəmhen kɨn narmamə kamhavəh mak ye napomhien kape narɨmnar. 18 Kəupə kɨmɨvhirəkɨn əmə kɨn kapier huvə e jaspa. Kɨni kɨmɨvhirəkɨn taon a kɨn gol in əmə in əmə. Gol e rhuvə, maməsiə rəmhen kɨn glas. 19 Kɨmnor huvə nuknei kəupə a kɨn kapier huvə pɨsɨn pɨsɨn, iriə twelef. Kərəhu-pən jaspa ye kapier yame rəkupən. Kərəhu-pən safaea ye kapier yame ror kɨraru kɨn. Kərəhu-pən agat ye kapier yame ror kɨsisər kɨn. Kərəhu-pən emeral ye kapier yame ror kuas kɨn. 20 Kərəhu-pən onikis ye kapier yame ror kɨrkɨrɨp kɨn. Kərəhu-pən kanilian ye kapier yame ror sikis kɨn. Kərəhu-pən yalakwoj ye kapier yame ror seven kɨn. Kərəhu-pən malakaet ye kapier yame ror eit kɨn. Kərəhu-pən topas ye kapier yame ror naen kɨn. Kərəhu-pən kalsedoni ye kapier yame ror ten kɨn. Kərəhu-pən takwoes ye kapier yame ror leven kɨn. Kərəhu-pən ametis ye kapier yame ror twelef kɨn. 21 Kwəruə twelef a, kɨmnor kɨn perel ehuə twelef. Iriə fam a, kɨmnor kɨn perel ehuə kɨrikianə əmə. Kɨni swatuk ehuə ye nəkwai taon a kɨmnor fam əmə kɨn gol, rəmtɨr huvə rəmhen kɨn glas.
22 Ikɨn a, yakpəh nəmien niməhuak kɨrik, meinai Kughen əmə, yame Nagheen Rehuə Pɨk Ǝgkap, mɨne Kwaji Sipsip, iriu pɨsɨn əmə a niməhuak. 23 Kɨni taon a rapəh nətəgtəyen ye mɨrh mɨne makuə, meinai nɨkhakien kape Kughen raməsiə fam aikɨn, kɨni Kwaji Sipsip in laet kafan.+ 24 Kɨni narmamə ye kantri mɨnə fam tuksəriwək ye nɨkhakien kafan. Kɨni namehuə mɨnə kape tanɨmtanə tukhapɨk nautə huvə kapəriə mhavən mɨsətu-pən aikɨn a. 25 Kɨpəh nətapɨgien kɨn kwəruə mɨnə nɨpɨg kɨrik, meinai nɨpɨgien rɨrkək aikɨn a. 26 Narmamə ye kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨnə ye tanɨmtanə tukhapɨk nautə huvə mɨnə kapəriə mhauə mɨsərəhu-pən aikɨn a. 27 Mərɨg narɨmnar yamə mɨne kasəmkɨmɨk ye nɨmrɨ Kughen, mɨne narmamə yamə mɨne kasor nar yame ror naurɨsien, mɨne nəmə eikuə mɨnə, iriə e to khapəh nɨsauru-pənien ye taon a. Narmamə əmə yamə mɨne kɨmɨrai-pən ta nhagriə ye Nəkwəkwə kape Nɨmraghien yame Kwaji Sipsip ramrəh, iriə əmə e kharkun nɨsauru-pənien aikɨn.
+ 21:6 Aes 55:1-2; Jon 4:10; 6:35; 7:37-39 * 21:16 Gris ramni mə neihuəyen kafan 12,000 stadia. Tukmə ror namba e 12,000 nɨpran ramni mə rəpomh rəpomh rəpomh. 21:17 Gris ramni mə rɨkɨmkɨm rəmhen kɨn 144 kubit. Tukmə ror namba 144 nɨpran ramni mə kəupə a rɨskai rɨskai rɨskai. + 21:23 Aes 60:19