22
Nu mɨragh
Agelo rɨmnhajoun ta taon vi kɨmi yo, kɨni mamhajoun mɨn nu mɨragh kɨn yo yame ramaiyu. Rəmtɨr rəmtɨr rəmhen kɨn glas. Mamsɨ-pən tuk jea kape Kughen mɨne Kwaji Sipsip. Mamaiyu mamvən ye kwerkwan ye swatuk ehuə ye taon a. Kɨni nai yame ravəhsi-pən nɨmraghien kɨmi narmamə ramərer ye nɨkar nu mir. Ye newk kɨrikianə, rakuə m-twelef - ye makuə mɨnə fam. Kɨni narmamə ye kantri mɨnə fam kasor nɨmarɨn tuk nor-huvəyen nəmhəyen. Kɨni Kughen to rɨpəh mɨn norien narpɨnien.* Kughen mɨne Kwaji Sipsip kaokwətə ye jea kape King mawarmaru aikɨn a. Kɨni kafan yorwok mɨnə kasəhuak kɨmin. Tuksəm nɨmrɨn.+ Kɨni kɨrai-pən nhagɨn ye nupanairiə. Nɨpɨgien tukrɨrkək. To khapəh nɨsətəgtəyen ye mɨrh mɨne laet, meinai Kughen raməsia-pen əriə. Tuksarmaru kape rerɨn, infamien rɨrkək.
Kɨni agelo rɨni-pə tuk yo mɨmə, “Nəgkiarien e, kɨrkun nətəgtəyen iran, kɨmə in nəfrakɨsien. Kughen e yame rɨmɨni-ta kupən kɨmi kafan profet mɨnə narɨmnar yamə mɨne tukrɨpiuə, rher-pə kɨn kafan agelo mə tukrhajoun kafan yorwok mɨnə kɨn narɨmnar yamə mɨne pəh nien mə tuktu, tukasəkeikei mhauə.”
Yesu tukrɨpiuə
Kɨni ai Yesu rɨni mɨmə, “!Sarha! Pəh nien mə tuktu yakrerɨg-pre mɨn. Narmamə yamə mɨne kamharaptərəkɨn nəgkiarien yame Kughen rɨmɨni-ərhav kupən ye nəkwəkwə e, iriə tuksarə ye nɨhuvəyen əfrakɨs.”
Yo Jon, yɨmnəm narɨmnar mɨnə e kɨn nɨmrɨk kɨni mərɨg. Kɨni nɨpɨg yɨmnərɨg məm, yakənɨmkur ye nɨhu agelo yame rɨmɨkɨr yo mɨvən mhajoun narɨmnar mɨnə e kɨn yo mə jakəhuak kɨmin. Mərɨg rarar mɨni-pə tuk yo mɨmə, “Apəh. Kɨtawə yorwok mɨnə mɨne piam mɨnə mɨne profet kupən mɨnə, mɨne narmamə m-fam yamə mɨne kamharaptərəkɨn nəgkiarien ye nəkwəkwə e. Ǝhuak əmə kɨmi Kughen.” 10 Kɨni mɨni-pə tuk yo mɨmə, “Takpəh nɨvitərəkɨn-tɨmtɨm-ien nəkwəkwə e, meinai nəgkiarien yame ramni-ərhav, pəh nien mə tuktu, rɨtərhav-pə. 11 Narmamə yamə mɨne kasor nahasien, pəh iriə tukasor əmə nahasien mamharpɨn. Narmamə yamə mɨne kapəriə nətərɨgien rəmkɨmɨk, pəh nətərɨgien kapəriə tukraməmkɨmɨk əmə mamrɨpɨn. Mərɨg narmamə yamə mɨne kasor nar atuatuk, pəh iriə tukasor əmə nar atuatuk mamharpɨn. Narmamə yamə mɨnə khahuvə pɨk, pəh tukamhahuvə əmə mamharpɨn.”
12 Kɨni Yesu rarar mɨni mɨmə, “!Sarha! Pəh nien mə tuktu, yakrerɨg-pre mɨn. Yakvəh nərokien mɨvəhsi-pən marpɨn norien mɨnə kɨn yamə mɨne narmamə kɨmɨsor. 13 Yo e leta ‘a’ mɨne ‘zed.’ Yo nɨrikakunien mɨne nərhkinien. Yo nuknen mɨne nəukrəukrɨn. 14 Narmamə yamə mɨne kasaikwas ye neipən kapəriə mə tukrhawən, iriə tuksarə ye nɨhuvəyen əfrakɨs, meinai jakeighaan kɨn əriə mə tuksən kwənkwai nai yame ravəhsi-pən nɨmraghien kɨmi narmamə, mhavən, mɨsauru-pən ye kwəruə mɨnə kape taon e. 15 Mərɨg narmamə mɨnə tɨksɨn tukhapəh nɨsauru-pənien ye taon a. In e narmamə yamə mɨne kɨsəmkɨmɨk mɨne yamə mɨne kasor kleva masəmtah, mɨne yamə mɨne kasor apnapɨg nar, mɨne yamə mɨne kasəhuak kɨmi kughen eikuə mɨnə, mɨne yamə mɨne kashopni əjir, mɨne yamə mɨne kasorkeikei mə tukseikuə. 16 Yo e Yesu, yɨmnher-pre kɨn kafak agelo mə tukrɨni-ərhav narɨmnar mɨnə e kɨmi niməhuak mɨnə. Yo e, nuknei King Deved, mɨne kwənərəus mɨn kafan. Yo e yakəmhen kɨn kəmhau e fetukai yame raməsiə huvə.”
17 Nanmɨn kape Kughen, iriu piraovɨn kape Kwaji Sipsip kɨrəni mɨrəmə, “!Hauə!” Kɨni pəh narmamə yamə mɨne kasərɨg nəgkiarien e khamə, “!Hauə!” Tukmə yermamə rəkwakwə, pəh ruə. Tukmə yermamə rorkeikei, pəh ruə mɨnɨm Nu Mɨragh mɨpəh nɨvəhyen nɨmrɨn.+
18 Yo Jon, yakamor kwirɨg kɨmi narmamə mɨnə fam yamə mɨne kasərɨg nəgkiarien yame raməmɨr ye nəkwəkwə e mɨmə tukmə yermamə kɨrik raməsɨk əpnis nəgkiarien ye nəgkiarien yame nəkwəkwə e ramni-ərhav, Kughen tukrəsɨk əpnis nahasien yamə mɨne nəkwəkwə e raməvsao kɨn ye narəyen kafan. 19 Kɨni tukmə yermamə kɨrik rɨvəhsi-ta nəgkiarien tɨksɨn ye nəgkiarien yame nəkwəkwə e ramni-ərhav, Kughen tukrɨvəhsi-ta nɨhuvəyen mir yamə mir nəkwəkwə e raməvsao kɨn ye narəyen kafan. Iriu e: kwənkwai nai yame ravəhsi-pən nɨmraghien kɨmi narmamə, mɨne kwənmhaan kafan ye taon rhakə kape Kughen.
20 Kwən e yame ruɨni-ərhav narɨmnar mɨnə e mɨmə, “Nəfrah. Pəh nien mə tuk tu yakrerɨg-pre mɨn.”
!Amen! !Yuə-ra Yesu Yermaru!
21 Pəh Kughen tukrautə-pə kɨn nɨhuvəyen kape Yesu Yermaru kɨmi narmamə kafan mɨnə.
Amen.
* 22:3 Ye Jen 3:14-19, Kughen rɨni hah narmamə, mɨwəhsi-pən narpɨnien kɨmi əriə; mərɨg ikɨn e ramrəh-si ta narpɨnien a. + 22:4 Mat 5:8; 2 Kor 4:6 22:9 Ǝmru Rev. 19:10. + 22:17 Aes 55:1; Jon 7:37