3
Nəgkiarien ramvən kɨmi nəməhuak mɨnə apa Sadis
Kɨni In rɨmnəgkiar mamni-pə mɨmə, “Rai nəkwəkwə kɨrik rɨvən kɨmi agelo kape niməhuak apa taon e Sadis, mɨni-pən mɨmə,
Yermamə yame ravəh nanmɨn kape Kughen, iriə seven,+ kɨni mɨvəh mɨn kəmhau iriə seven, kafan e nəgkiarien ramni mɨmə,
“Nəmə Sadis, yakɨrkun norien mɨnə kapəmiə. Yakɨrkun mə kamni kɨmə kɨmiə nakamhamragh, mərɨg nɨkam, kɨmiə nakwənhamhə-ta. !Sarha-ra! Norien huvə yamə mɨne kɨmiə nɨmɨsor kupən, pəh nien mə tuktu, kharkək fam. Mərɨg kɨmiə takasəkeikei mɨsarkut mə takhavəh-si haktə mɨn norien kapəmiə mɨsor pəh ruə mɨskai, meinai yakpəh nəmien norien huvə kɨrik yame nɨmɨsor mhavən mɨsor infamien iran, yame ratuatuk ye nɨmrɨ Kughen kafak. Ror məkneikɨn mə rɨkimiə tukraməsɨk nəgkiarien yame nɨmnhawəh mɨsərɨg apa kupən, mɨsor nəkwan. Kɨni mɨsarar ye nərɨgien kapəmiə. Mərɨg, tukmə nakhapəh nɨsarhayen, jakurə tuk əmiə rəmhen kɨn yame yəkrəh kɨrik raurə, nakseinein nɨpɨg yame jakurə tuk əmiə.
Mərɨg narmamə tɨksɨn kɨmiə miriə apa Sadis khapəh nɨsorien neipən kapəriə rəmkɨmɨk. Kɨsəmhen tuk nɨseriwəkien kɨmawə miriə, neipən kapəriə rhawən əmə. Yermamə yame rapita ye narowagɨnien e, tukrɨvəhsi-pən neipən hawən. Kɨni Yo to yakpəh noriah-oriahyen nhagɨn ye Nəkwəkwə kape Nɨmraghien. Kɨni yo jakni-ərhav nhagɨn ye nɨmrɨ Rɨmɨk mɨne kafan agelo mɨnə, mə in e in kafak atuatuk yermamə.+
Yermamə yame nɨmətɨrgɨn rarə, tukraməkeikei mərɨg huvə nəgkiarien yame Nanmɨn kape Kughen ramni-pən tuk niməhuak mɨnə.”
Nəgkiarien ramvən kɨmi nəməhuak mɨnə apa Filadelfia
Kɨni In rɨmnəgkiar mamni-pə mɨmə, “Rai nəkwəkwə kɨrik rɨvən kɨmi agelo kape niməhuak apa taon e Filadelfia, mɨni-pən mɨmə,
Yermamə yame In nəfrakɨsien mamərhakə, kafan e nəgkiarien. In ramrəh ki kape King Deved kupən.* Tukmə rəhitə ye kwəruə, yermamə to rapəh nətapɨgien. Kɨni tukmə rətapɨg ye kwəruə kɨrik, yermamə to rapəh nəhitəyen.+ In mamni mɨmə,
“Nəmə Filadelfia, yakɨrkun norien mɨnə kapəmiə. !Səmru! Yɨmnəhitə ye tapɨg kɨrik tuk əmiə, to yermamə kɨrik rapəh nətapɨgien. Yakɨrkun mə nəsanɨnien kapəmiə in rəkəskəh pawk, mərɨg kɨmiə nakasor nəkwak, mhapəh nɨsəpəhyen Yo. !Səmru! Narmamə tɨksɨn ye nofugɨnien kape Setan, iriə kamhani mhamə iriə narmamə yamə mɨne Kughen rɨmɨrpen-ta əriə. Mərɨg, nɨkam. Iriə nəmeikuə mɨnə. !Səmru! Jakor əriə kɨsənɨmkur ye nɨmrɨmiə, mhani-ərhav mhamə Yo yakorkeikei əfrah əmiə.+ 10 Kɨmiə nɨmnharap-tərəkɨn tɨm tɨm nəgkiarien yame yakwəni-pre ta tuk əmiə mə nərɨgien kapəmiə tukrapomh tuk narer-tɨm-tɨmien.+ Tuk nar e, jakamarha huvə tuk əmiə ye nɨpɨg kape nəmhəyen yame pəh nien mə tuktu tukrurə ye tanɨmtanə,+ mə tukəkir nhatətəyen kape narmamə yamə mɨne kɨsarə ye tanɨmtanə.
11 Pəh nien mə tuktu, yakurə. Haraptərəkɨn tɨm tɨm narɨmnar yamə mɨne nakwənhavəh ta, mə yermamə kɨrik tukrɨpəh nɨvəhsita-yen kapəmiə nərokien yame nakwənhavəh ta. 12 Yermamə yame rapita ye narowagɨnien e, yo jakor in rəmhen kɨn nai ehuə kɨrik yame ramhapəs Nimə Ehuə kape Kughen kafak. To rɨpəh nɨtərhavyen ye nimə a tuk nɨpɨg kɨrik. Kɨni jakrai-pən nhagɨk vi iran, mɨne nhag kafak Kughen, mɨne nhag taon kape kafak Kughen. Taon e, kamni kɨmə Jerusalem Vi, Kughen ramher-pə kɨn ramsɨ-pən apa ye neai, mameiwaiyu-pə.
13 Yermamə yame nɨmətɨrgɨn rarə, tukraməkeikei mərɨg huvə nəgkiarien yame Nanmɨn kape Kughen ramni-pən tuk niməhuak mɨnə.”
Nəgkiarien ramvən kɨmi nəməhuak mɨnə apa Laodisia
14 Kɨni In rɨmnəgkiar mamni-pə mɨmə, “Rai nəkwəkwə kɨrik rɨvən kɨmi agelo kape niməhuak apa taon e Laodisia, mɨni-pən mɨmə,
Yermamə yame kamni kɨmə ‘Amen,’ yame kɨrkun nətɨgtəyen iran mə tukrarer matuk tuk nɨni-ərhavyen əmə nəfrakɨsien, yame in nuknei narɨmnar m-fam yame Kughen rɨmnor,+ kafan e nəgkiarien ramni mɨmə,
15 “Nəmə Laodisia, yakɨrkun norien mɨnə kapəmiə. Yakɨrkun mə nɨmraghien kapəmiə rəmhen kɨn nu yame rəpiwən əmə. Rhuvə mə nhatətəyen kapəmiə tukrɨpəh norien kɨraru. ?Mə taksəpan, uə, taksokiei? 16 Mərɨg kɨmiə nakasərer əmə ye kwerkwan. Naksəpiwən əmə. Nakhapəh nɨsapan-pɨkien, mhapəh nɨsokiei-pɨkien. Ror pən, jakətəg əmiə ai taktəkun, 17 mərɨg in ai kɨmiə nakamhani mhamə, ‘Eh, kapətawə nautə rehuə; yakhavəh mane ehuə; kapətawə nɨmraghien rhuvə pɨk, narɨmnar m-fam rarə, kɨni nar kɨrik rapəh nɨrkəkien tuk ətawə.’ Mərɨg kɨmiə nakseinein mə nakwəsarə ta ye nahasien. Rɨki narmamə raməpou tuk əmiə. Kapəmiə nautə rɨrkək əgkəp. Nɨmrɨmiə rɨpɨs. Nakasaiyu kopiə kopiə. 18 Ror pən, yakaməvhag kɨmi əmiə mɨmə takhauə tuk Yo mhavəh gol e yame rərir mɨhuvə,+ pəh kapəmiə nautə tukrɨpsaah ye rao ye neai. Kɨni takhauə tuk Yo mhavəh neipən hawən tuk narkaohyen kɨn, mə takhapəh nɨsaurɨsien kɨn naiyu-kopiə-kopiə-yen. Kɨni takhauə mɨn tuk Yo mhawəh meresin mɨsəvɨt-pən ye nɨmrɨmiə, mə nɨmrɨmiə tukrəmtɨr, pəh naksəm huvə nar.
19 Narmamə mɨnə m-fam yamə mɨne yakorkeikei pɨk əriə, yakəgkiar skai kɨmi əriə, kɨni mərɨp atuatuk əriə. Ror məkneikɨn mə taksarkut pɨk mɨsarar ye norien has kapəmiə. 20 !Sərɨg-ru! Yo yakamərer ye kwəruə, maməsɨk-əsɨk tapɨg. Tukmə yermamə kɨrik rərɨg rɨkik kɨni rəhitə ye tapɨg, jakvən imə, kɨn məvɨgɨn kɨmru min.
21 Yo yaknapita ta ye narowagɨnien, mɨvən kɨmru Rɨmɨk, maməkwətə ye jea kafan, mamarmaru. Kɨni ye norien kɨrikianə əmə, yermamə yame rapita ye narowagɨnien e, Yo jakeighaan kɨn in mə tukrəkwətə kɨmru min ye jea kafak, mamarmaru kɨmru min.
22 Yermamə yame nɨmətɨrgɨn rarə, tukraməkeikei mərɨg huvə nəgkiarien yame Nanmɨn kape Kughen ramni-pən tuk niməhuak mɨnə.”
+ 3:1 Rev 1:16 + 3:5 Mat 10:32; Luk 12:8; Mak 8:38; Luk 9:26; 1 Jon 2:23 * 3:7 Nakəm-ru stori kape ki kape King Deved ye Aes 22:22. Ki kape King rəmhen kɨn nehuəyen kafan. + 3:7 Aes 22:22 3:9 Ǝm-ru footnote ye Rev. 2:9 + 3:9 Jon 8:44; Rev 2:9 + 3:10 Hib 12:1-3 + 3:10 Jon 17:15 3:11 Gris ramni mə “Haraptərəkɨn tɨm tɨm narɨmnar yamə mɨne nakwənhawəh ta, mə yermamə kɨrik tukrɨpəh nɨwəhyen kapəmiə kəvəvhao.” Kəvəvhao e nərokien. + 3:14 Jon 1:1-3; Kol 1:16; Rev 1:17 + 3:18 Job 23:10; Mal 3:2-3; 1 Pita 1:6-9