4
Kasəgnəgɨn Kughen ye rao ye neai
Kwasɨg ikɨn, yɨmɨwaag haktə məm kwəruə kɨrik raməkwag apa ye neai. Kɨni yɨmnərɨg mɨn yermamə yame rɨnaməgkiar kɨmi yo kupən. Raməgkiar mɨn kɨmi yo, rɨkin rehuə rəmhen kɨn naiyuk, mɨmə “Hekɨmter, muə. Yakhajoun ik kɨn narɨmnar yamə mɨne tukrɨpiuə.” Məkneikɨn, nəsanɨnien kape Nanmɨn Rhakə rɨmnor kɨmi yo. Yakwaag kupən, məm King ramkwətə ye jea kafan, mamarmaru ye rao ye neai.+ Kɨni yermamə yame ramkwətə aikɨn a, yakəm in rhuvə mərir, rəmhen kɨn kapier huvə mir kɨraru nhagriu e jaspa mɨne kanilian. Kɨni mərai-mərai kɨrik rarkurao ye jea kafan, maməsiə pɨk rəmhen kɨn kapier huvə e emeral. Kɨni jea tɨksɨn aikɨn, iriə m-fam 24, kasarkurao ye jea ehuə a kape King. Kɨni namehuə tɨksɨn, iriə m-fam 24, kasəkwətə-pən ye jea mɨnə a; mhavəhsi-pən neipən hawən, mɨsəvəvhao kɨn kəvəvhao kape nɨsiaiyen, kɨmnor kɨn gol. Kɨni ikɨn a, jea kape king ramərer ikɨn, ramaroapɨg, nuvrɨg-uvrɨgien ramavən, kɨni karuəruə ramərkwəmətei mamtərhav. Kɨni kupən ye jea laet iriə seven kamhauək. In a Nanmɨn kape Kughen, iriə seven. In a kupən ye jea kape king, nar kɨrik aikɨn rəmhen kɨn tahik, mərɨg rəmhen kɨn glas yame rərir maməsiə.
Kɨni in a ye kwerkwan, nar mɨragh mɨnə, kamni kɨmə “jerubim,” iriə kuas, kasarkurao ye jea ehuə kape King. Nɨmrɨriə rɨpsaah pɨk, mamswin-pən apnapɨg əmə ye nɨprairiə mɨne nɨmeitairiə. Yame kupən ikɨn, rəmhen kɨn laeon. Yame ror kɨraru kɨn, rəmhen kɨn kau. Yame ror kɨsisər kɨn, kapən kapə rəmhen kɨn yermamə. Kɨni yame ror kuas kɨn, rəmhen kɨn kweriə yame raviə. Nar mɨragh mɨnə a kuas, təmər-əmərɨriə sikis. Kɨni nɨmrɨriə ramswin-pən apnapɨg əmə irəriə, mɨvən ye tɨkɨrkəvɨriə. Nɨpɨg m-fam kasəni nɨpei, yenpɨg mɨne yeraan, mhapəh nhapəhyen, mamhani mhamə,
“Kughen Yermaru, Nagheen Rehuə Pɨk.
In ramərhakə, mamərhakə, mamərhakə pɨk.
In rɨnamarə rerɨn, mamarə ai taktəkun, tukrɨpiarə rerɨn mɨn.”+
Kɨni nar mɨragh mɨnə a, kamhani nəfrakɨsien ye nehuəyen kape Kughen, mamhavəhsi-pən nɨsiaiyen kɨmin, mamhani vi vi King yame ramkwətə-pən ye jea, mamarmaru mamarə rerɨn, infamien rɨrkək. 10 Iriə kamhani vi vi In, nəmehuə mɨnə, iriə m-fam 24, kasənɨmkur ye nɨhu yermamə a yame ramkwətə-pən ye jea, mamarmaru, mamarə rerɨn, infamien rɨrkək, masəgnəgɨn In. Kwəsəvəvhao kɨn kəvəvhao kape king, məkneikɨn, mharəhsi-ta, mɨsərəhu kupən ye jea yame King ramkwətə ikɨn mamarmaru, mamhani mhamə,
11 “Kapəmawə Yermaru Kughen,
Ik nakatuatuk məmhen əgkəp mə narmamə m-fam tuksəgnəgɨn əmə Ik, mhasiai əmə Ik, meinai Ik nɨmnor narɨmnar m-fam. Nagheem rehuə pɨk.
Nɨmnəgkiar əmə mɨni mə narɨmnar m-fam tukhaswin, məkneikɨn kamhaswin əfrakɨs mamhamragh.”
+ 4:2 Esik 1:26-28 + 4:8 Eks 3:14