5
Kwaji sipsip raməvi nəkwəkwə yame kɨmnarpəvɨn
Məkneikɨn, yɨmnəm King ramkwətə-pən ye kafan jea, mɨvəh nəkwəkwə yame kɨmnarpəvɨn-arpəvɨn ye kwermɨn matuk. Kɨmɨrai-pən nəgkiarien ye nɨkarɨn mir. Kɨvaan kandel raiyu, kɨvaan ətərəkɨn ye nəpəəg nɨmrɨn m-seven. Məkneikɨn yɨmnəm agelo əsanɨn kɨrik raməgkiar pɨk mamaiyoh mɨmə, “?Pa e in rəmhen matuatuk mə to rəvɨt-əpɨr-pɨr nehe kandel, məvi nəkwəkwə e?” Mərɨg yermamə kɨrik rɨrkək ye rao ye neai, uə tokrei tanə, uə ye kwənmhaan kape nɨmhəyen, yame in ratuatuk mə to rəvi nəkwəkwə e məvheikɨn. Yermamə rɨrkək yame ratuatuk mə to rəvi nəkwəkwə məhuekɨn, yakasək pɨk tukun. Kɨni ai, yemehuə kɨrik rɨmɨni-pə tuk yo mɨmə, “Pəh nasəkien. Ǝm-ru, Kwən e kamni kɨmə, ‘Laeon kape kwənərəus kape Judah,’+ in Nukne Deved,+ in rɨnapita ta ye narowagɨnien kafan. Kɨni in ratuatuk mə to rakapɨr nehe kandel seven, məvi nəkwəkwə a.”
Məkneikɨn, yɨmnəm kwaji sipsip kɨrik ramərer ye kwerkwan ye jea kape King mɨne nar mɨragh kuas e, kamni kɨmə ‘jerubim,’ mɨne namasur mɨnə iriə 24. Nakəm Kwaji Sipsip a nakməta mə kɨnhopni-ta. Kapan əpat seven, kɨni nɨmrɨn, iriə seven mɨn, iriə a kasərer tuk nanmɨn kape Kughen iriə seven, yamə mɨne rɨmnher-pə kɨn əriə kamhavən ye tanɨmtanə. Kwaji Sipsip e, rɨvən a ikɨn King ramkwətə-pən ye kafan jea ikɨn, mərao-pən mɨrəhsi-ta nəkwəkwə ye kwermɨ King matuk. Mɨrəhsi-ta ta nəkwəkwə e, məkneikɨn, nar mɨragh mɨnə, iriə kuas, kamni kɨmə ‘jerubim,’ mɨne namasur, iriə m-fam 24, kasənɨmkur ye nɨhu Kwaji Sipsip. Kɨmnhavəh gita* kapəriə, mɨne besin kɨmnor kɨn gol, rukwar kɨn nar kɨrik yame ramənah, mapien huvə. Kɨni nar a ramənah mapien huvə in rəmhen kɨn nəhuakien kape narmamə kape Kughen mɨnə.+
Kɨni nar mɨragh mɨnə kuas e, kamni kɨmə ‘jerubim,’ mɨne namasur mɨnə iriə 24, kasəni nɨpei vi kɨrik mhamə,
“Ik nakatuatuk məmhen mə to nakvəh nəkwəkwə e,
məvɨt-əpɨr-pɨr nehe kandel yame kɨmɨvaan-ətərəkɨn kɨn.
Meinai kɨmɨshopni Ik, nɨtawɨm rɨmnaiyu,
Nakarpɨn nɨmraghien kɨn kape narmamə ye tanə m-fam, mɨne kwənərəus m-fam, mɨne kantri m-fam, mɨne yamə mɨne kamhani nəgkiarien m-fam.
10 Kɨni nɨmnor əriə kwənhauə ye narmaruyen kafam, kɨni iriə kafam pris mɨnə, kasor wok kape Kughen kapəmawə.
Iriə tuksarmaru ye tanɨmtanə.”
11 Kɨni yɨmɨwaag-pən mɨn məm, mərɨg rɨki agelo mɨnə khapsaah khapsaah khapsaah, to kɨpəh nəhueikɨn-famien əriə. Kasərer mɨsarkurao ye jea kape King mɨne nar mɨragh mɨnə e, kamni kɨmə, ‘jerubim,’ mɨne nəmasur mɨnə. 12 Kasəni pɨk nɨpei kɨrik mamhani mhamə,
“Kwaji Sipsip yame kɨmnhopni, In ratuatuk məmhen mə tukhavəh-si haktə In, meinai In ravəh fam nəsanɨnien, mɨne nɨrkunien, mɨne nautə, mɨne nagheen. !Pəh khasiai In, mɨsəgnəgɨn In!”
13 Məkneikɨn, yɨmnərɨg narɨmnar fam yame Kughen rɨmnor ye rao ye neai, mɨne ye tanɨmtanə, mɨne ye tame tahik, mɨne ye kwənmhaan kape nɨmhəyen, mɨne narɨmnar fam yame kamhaswin irəriə, iriə m-fam kamhani mhamə,
“Pəh nɨni-vi-vi-yen mɨne nɨsiaiyen ramvən tuk King yame ramkwətə-pən ye jea, mɨne tuk Kwaji Sipsip, meinai In ravəh nɨkhakien mɨne narmaruyen.
!Pəh nɨni-vi-vi-yen mɨne nəsanɨnien ramvən tuk əriu, mɨvən, mɨvən, mɨvən, mɨpəh norien infamien!”
14 Məkneikɨn, nar mɨragh e, kamni kɨmə, ‘jerubim,’ iriə kuas, kamhani mhamə, “!Amen!” Kɨni nəmehuə mɨnə kɨsənɨmkur ye nɨhun, mɨsəgnəgɨn In.
+ 5:5 Jen 49:9-10 + 5:5 Aes 11:1 * 5:8 Nəgkiarien kape nəmə Gris rapəh nɨniyen ‘gita,’ mamni əmə ‘hap.’ In nar kɨrik kamuh tuk nəniyen nɨpe, rəmhen kɨn gita. + 5:8 Sam 141:2