7
Kɨmɨrpen narmamə wan handred foti fo taosen mə kape Kughen
Kɨni ai yakəm agelo kuas kasərer-pən ye nɨkarɨn kuas kape tanɨmtanə, mamharaptərəkɨn nɨmətag kuas ye nɨkarɨn kuas kape tanɨmtanə, mə nɨmətag kɨrik tukrɨpəh nher-herien nɨmoptanə mɨne tahik mɨne naimɨnai. Kɨmɨvəh-sipən nəsanɨnien kɨmi əriə tuk noriahyen nɨmoptanə mɨne tahik. Məkneikɨn yɨmnəm agelo kɨrik rɨsɨ-pirə. In ravəh nar kɨrik yame Kughen Mɨragh ravəh mə tukror-pən nətətao kɨn ye kafan narmamə. Mokrən apomh kɨn agelo mɨnə e kuas yamə mɨne kɨvəhsi-pən nəsanɨnien kɨmi əriə mə tuksoriah nɨmoptanə mɨne tahik, mɨmə, “Hapəh pi pom. Kwasɨg ikɨn taksoriah tahik mɨne naimɨnai mɨne tanɨmtanə, tuksərəhu-pən nətətao kape Kughen ye nupanai narmamə kafan mɨnə.”+ Kɨni yɨmɨvəh nɨhupɨn ye narmamə yamə mɨne kərəhu-pən nətətao kape Kughen irəriə: Iriə m-fam wan handred foti fo taosen. Iriə kwənərəus mɨnə kape Isrel.
Ye kwənərəus kape Juda, kərəhu-pən nətətao kape Kughen ye narmamə twelef taosen. Ye kwənərəus kape Ruben, iriə twelef taosen. Ye kwənərəus kape Gad, iriə twelef taosen.
Ye kwənərəus kape Asere, iriə twelef taosen. Ye kwənərəus kape Naftali, iriə twelef taosen. Ye kwənərəus kape Manase, iriə twelef taosen.
Ye kwənərəus kape Simeon, iriə twelef taosen. Ye kwənərəus kape Livae, iriə twelef taosen. Ye kwənərəus kape Isakara, iriə twelef taosen.
Ye kwənərəus kape Sebulun, iriə twelef taosen. Ye kwənərəus kape Josef, iriə twelef taosen. Ye kwənərəus kape Benjamin, iriə twelef taosen.
Kwhen yame kasarkaoh kɨn neipən hawən
Kɨni ai, yakwaag əkupən irak, məm kwhen ehuə kɨrik, to kɨpəh nəvheikɨn-famien.+ Khasɨ-pən ye kantri mɨnə fam, mɨne ye kwənərəus mɨnə fam, mɨne ye nəgkiarien mɨnə fam. Tɨkiriə ror pɨsɨn pɨsɨn. Kasərer kupən ye jea kape King, mɨne Kwaji Sipsip. Mɨsarkaoh mɨn kɨn neipən hawən. Kamhavəh kwermɨ nəmɨr. 10 Mɨsokrapomh mhani mhamə,
“Kughen kapətawə yame ramkwətə ye kafan jea mamarmaru, mɨne Kwaji Sipsip, iriu pɨsɨn əmə kravəh mɨragh ətawə.”
11 Agelo mɨnə fam kasərer rao rao kɨn jea kape King mɨne nəmehuə mɨnə, mɨne nar mɨragh e kamni kɨmə ‘jerubim’ iriə kuas. Mɨsənɨmkur kupən ye jea kape King, masəhuak kɨmi Kughen 12 mhamə,
“!Amen! Kapətawə Kughen In rhuvə pɨk, makhak pɨk.
Nɨrkunien kafan rehuə. Nagheen rehuə. Nəsanɨnien kafan rehuə.
Pəh kɨsəgnəgɨn In, mhasiai In, mhani vi vi In kape rerɨn.
Amen.”
13 Məkneikɨn yamehuə kɨrik irəriə raiyoh-pə mɨmə, “?Narmamə mɨnə e kasarkaoh kɨn neipən hawən, iriə nɨ-pa mɨnə e? ?Khasɨ-pən hiə?”
14 Mərɨg əmə yakmə, “Yemasur. Ik əmə nakɨrkun.”
Kɨni ramrɨpɨn mɨni-pə mɨmə, “Narmamə mɨnə e, kwəsəta ye nəmhəyen ehuə; mɨsaikwas ye kapəriə neipən kɨn nɨtaw Kwaji Sipsip, ror neipən ramhawən. 15 Ror pən,
Iriə kasərer ye nɨmrɨ Kughen, yame ramkwətə mamarmaru.
Masəhuak kɨmin ye nəkwai Nimə Kafan yenpɨg mɨne yeraan.
Kɨni King e yame ramkwətə-pən ye jea mamarmaru, In tukrhotɨkəm-kəmɨn əriə ye nɨpɨg m-fam.
16 Iriə, sweiwei tukrɨpəh nuh-mɨnien əriə.
Tukhapəh nɨsakwəkwə-mɨnien.
Rukweiha tukrɨpəh mɨn nhenien əriə.
Nəpan-əpanien kape mɨrh tukrɨpəh mɨn nəsien əriə.
17 Meinai Kwaji Sipsip yame ramkwətə ye kwerkwan ye jea kape King, In tukrarha tuk əriə rəmhen kɨn yermamə yame ramarha tuk sipsip.
In tukramkɨr əriə mamvən ye nɨmrɨ nu mɨragh,+ kɨni Kughen tukrɨrai-ta fam nehe nɨmrɨriə.”
+ 7:3 2 Kor 1:22; Efes 1:13 + 7:9 Jen 15:5 + 7:17 Sam 23:2; Aes 49:9-10; Jon 4:10; 7:37-38; Rev 22:1,17