8
Nəhuakien in rəmhen kɨn sakrefaes yame kɨvaan əru, nehenap ramənah, mapien huvə, mamvən tuk Kughen
Mərɨg nɨpɨg Kwaji Sipsip a rəvɨt-əpɨr-pɨr nehe kandel yame kɨmɨvaan-ətərəkɨn nəkwəkwə kɨn, yame ror seven kɨn, nəgkiarien rɨrkək ye rao ye neai kape nɨpɨg kwakwə, rəmhen kɨn haf aoa.+ Kɨni yakwaag-pən kɨn agelo yamə mɨne kasərer ye nɨmrɨ Kughen, iriə seven, məm iriə kamharəh naiyuk. Kɨni agelo mɨn kɨrik ramrəh besin kɨrik yame kɨmnor kɨn gol. Besin a, rukwar kɨn nar kɨrik yame ramənah, mapien huvə. Rɨrəh mɨvən marer kupən ye tebol ye nimə ehuə kape Kughen. Kɨvəhsi-pən narɨmnar rɨpsaah yame ror nəmiovɨn kɨmin mə tukrɨvəhsi-pən kɨmi Kughen, iriə nəhuakien kape narmamə kape Kughen mɨnə, mɨvaan apa ye tebol yame kɨmnor kɨn gol, yame ramərer kupən ye jea kape King. Nəuwəh kape nəmiəv nar a, mɨne nəhuakien kape narmamə mɨnə kape Kughen, yame agelo a rampɨk ye kwermɨn, kashaktə mamhavən tuk Kughen. Kɨni agelo a ramrəh besin a, mɨvəh nap ye tebol mɨsiai-pən ye besin, mətəgətəg-pən ye tanɨmtanə. Məkneikɨn raroapɨg, karuəruə rarkwomətei, nuvrɨg-uvrɨgien rehuə, kɨni nɨmnɨmien ravən.+
Naiyuk mɨnə
Məkneikɨn agelo seven kwəsərer matuk tuk nherien naiyuk. Kɨni yame rəkupən rɨmnher naiyuk. Məkneikɨn kamətəg-pən aes mɨne nap mɨne nɨtə ye tokrei tanə. Rɨmuək məs nɨpar tanə kɨrik, mɨpəh mɨn nɨpərɨn kɨraru, kɨni muək məs naimɨnai nɨpərɨn kɨrikianə, mɨpəh mɨn nɨpərɨn kɨraru. Kɨni muək məs mənvhirɨk nɨpərɨn kɨrikianə, mɨpəh mɨn nɨpərɨn kɨraru.
Kɨni agelo yame ror kɨraru kɨn rɨmnher naiyuk, kɨni kərəhu-pən ye tame tahik nar kɨrik rəmhen kɨn tukwas ehuə yame ramuək. Nɨpar tahik kɨrikianə rɨmnor nɨtə kɨn, mɨpəh mɨn nɨpərɨn kɨraru. Rɨmnoriah nar mɨragh yamə mɨne kasarə ye tahik, nɨpərɨn kɨrikianə, mɨpəh mɨn nɨpərɨn kɨraru. Moriah mɨn rao mɨnə ye tahik, nɨpərɨn kɨrikianə, mɨpəh mɨn nɨpərɨn kɨraru.
10 Kɨni agelo yame ror kɨsisər kɨn rɨmnher naiyuk, məkneikɨn kəmhau ehuə kɨrik rier ta, mamuək rəmhen kɨn kwensiə. Rɨsɨ-faktə ye neai meiwaiyu məwhan muək-pən ye nu mɨnə mɨne nɨmrɨ nu mɨnə nɨpərɨn kɨrikianə, mɨpəh mɨn nɨpərɨn kɨraru. 11 Kəmhau a kamni kɨmə ‘Rəukəh Pɨk.’ Rɨmnor nɨpar nu rəukəh, mɨpəh mɨn nɨpərɨn kɨraru. Kɨni narmamə khapsaah yamə mɨne kɨmnhanɨm nu yame rəukəh, kɨmnhamhə.
12 Kɨni agelo yame ror kuas kɨn rɨmnher naiyuk, nar kɨrik ruh mɨrh mɨne makuə mɨne kəmhau mɨnə, mor nɨpar mɨrh rɨpɨs, mɨpəh mɨn nɨpərɨn kɨraru kaoəsiə. Nɨpar makuə rɨpɨs, mɨpəh mɨn nɨpərɨn kɨraru kaoəsiə. Nɨpar kəmhau rɨpɨs, mɨpəh mɨn nɨpərɨn kɨraru kaoəsiə. Yeraan, rukweiha ramavən nɨpərɨn kɨraru, mɨpəh mɨn nɨpərɨn kɨrikianə. Yenpɨg, neai raməsiə nɨpərɨn kɨraru, mɨpəh mɨn nɨpərɨn kɨrikianə.+
13 Məkneikɨn yɨmnarha-pən maməm kweriə ramivə ye napuə, mokrapomh mɨmə, “!Aweh! !Aweh! !Aweh! Agelo kɨsisər mɨn tukrher naiyuk, mɨrhor nahasien ramvən tuk narmamə ye tokrei tanə.”
+ 8:1 Hab 2:20; Sef 1:7-8; Sek 2:13 + 8:5 Eks 19:16-18 + 8:12 Aes 13:10; Mak 13:24