9
Kɨni agelo yame ror kɨrkɨrɨp kɨn rher naiyuk, məkneikɨn yakəm kəmhau rɨsɨ-faktə ye neai meiwaiyu-pə ye tokrei tanə. Kɨmɨvəhsi-pən ki kɨrik kɨmin tuk nəhitəyen ye nəkwai nɨmɨr ehuə yame reiwaiyu pɨk. Nɨpɨg rɨmnəhitə ye nəpəəg a, nehenap ramənah rəmhen kɨn nehenap kape nap ehuə. Nehenap yame ramsɨ-pən tuk nəkwai nɨmɨr ruvrɨg əpɨs mɨrh mɨne napuə. Kɨni nar mɨragh khapsaah kɨsəmhen kɨn kəvɨraiyuk khasɨ-pən ye nehenap a, mɨseiwaiyu-pə. Kɨvəhsi-pən nəsanɨnien kɨmi əriə mə tukshai narmamə kɨn nɨpikovriə, raməmhə pɨk. Kɨni-pən tuk əriə kɨmə tukhapəh nɨsoriahyen mənvhirɨk mɨne naimɨnai mɨne nəsimien. Mərɨg tuksoriah əmə narmamə yamə mɨne nətətao kape Kughen rɨrkək ye nupanairiə. Kɨni kɨvəhsi-pən nəsanɨnien kɨmi əriə mə tuksəs narmamə masor nəmhəyen kɨmi əriə tuk makuə kɨrkɨrɨp. Mərɨg tukhapəh nɨshopniyen narmamə. Kɨni nəmhəyen yame iriə tuksərɨg rahah kɨn, in rapita pɨk yame wərawk* ramhai əjir. Ye nɨpɨg mɨnə a, narmamə tuksarkut mə tukhamhə mɨseinein. Mɨsorkeikei pɨk mə tukhamhə, mərɨg to khapəh nhamhəyen.
Yɨmnəm kəvraiyuk eihuə mɨnə a kɨsəmhen kɨn hos yamə mɨne kɨmɨsərer matuk tuk narowagɨnien. Iriə kɨmɨsəvəvhao kɨn nar kɨrik rəmhen kɨn kəvəvhao kape king yame kamor kɨn gol. Kɨni nɨmrɨriə rəmhen kɨn nɨmrɨ yermamə. Nɨkwəneriə rəpomh rəmhen kɨn nɨkwəne piraovɨn, kɨni kweruriə resrə rəmhen kɨn kweru laeon. Kɨmɨvitərəkɨn nɨmagɨriə kɨn aean. Nɨpɨg khaivə, təmərməriə rarkərɨk rəmhen kɨn hos khapsaah yamə mɨne kamhavi kat mamhavən ye narowagɨnien. 10 Nɨpikovriə raməs əjir raməmhə rapita pɨk yame wərawk ramhai əjir. Iriə kamhavəh nəsanɨnien ye nɨpikovriə kape makuə kɨrkɨrɨp tuk norien nəmhəyen kɨmi narmamə. 11 Kapəriə yamehuə in yermaru kape nəkwai nɨmɨr ehuə yame rewaiyu pɨk. Ye nəgkiarien kape nəmə Isrel ramni mə nhagɨn e Abadon. Ye nəgkiarien kape nəmə Gris ramni mə nhagɨn e Apolion.
12 !Aweh! Nahasien kupən rɨnor infamien. Mərɨg, nahasien kɨraru apaikɨn tukpirauə.
13 Məkneikɨn agelo yame ror sikis kɨn ramher naiyuk. Kɨni yakərɨg rɨki yermamə rɨsɨ-pən apa yerki kapən apət tebol yame kɨmnor kɨn gol, yame ramərer kupən ye nɨmrɨ Kughen. 14 Rɨni-pən tuk agelo a yame ramor sikis kɨn, yame ramrəh naiyuk, mɨmə, “Rɨsɨn-ta agelo kuas yamə mɨne kɨmɨrkwəji əriə apa ye nu eihuə a Yufretes.” 15 Ror məkneikɨn rɨrɨsɨn-ta agelo kuas a yamə mɨne kərəhu əriə apaikɨn mə tuksərer matuk tuk aoa atuatuk e, mɨne nɨpɨg atuatuk e, mɨne makuə atuatuk e, mɨne newk atuatuk e yame tukɨrɨsɨn əriə kamhavən mɨshopni narmamə ye tokrei tanə, nɨpərɨn kɨrikianə, mhapəh mɨn nɨpərɨn kɨraru.
16 Kɨni yɨmɨvəh nɨhupɨn ye mobael mɨnə kapəriə, yamə mɨne kɨsaiyu ye hos, kɨni iriə fam tu handred milian. 17 Kɨni yakəmrərhav mɨn maməm mɨn narmamə kasaiyu ye hos məkneikɨn: Kɨmɨvitərəkɨn nɨmagɨriə kɨn aean yame rəwhao rəmhen kɨn nap, kɨni ror blu rəmhen kɨn napuə apɨg, kɨni rəokrə rəmhen kɨn nɨmar nai yame rɨmhiak-ɨmhiak. Kɨni kapən kapə hos mɨnə a rəmhen kɨn kapən kapə laeon. Nap, mɨne nehenap, mɨne təpis krhɨsɨ-pən ye nəkwairiə.
18 Nahasien misɨr e - nap, mɨne nehenap mɨne təpis - krhɨsɨ-pən ye nəkwairiə mrhopni nɨpər narmamə ye tanɨmtanə, mɨpəh mɨn nɨpərɨn kɨraru. 19 Kɨni nəsanɨnien kape hos mɨnə e, ramsɨ-pən ye nəkwairiə mɨne nɨpikovriə. Nɨpikovriə rəmhen kɨn kapən kapə snek yame raməkwopah.
20 Mərɨg narmamə yamə mɨne nahasien misɨr e kɨrhɨpəh nɨrhopniyen əriə, khapəh nɨsararien ye nərɨgien kapəriə. Mhapəh nɨsəpəhyen nəhuakien kɨmi yarmhə mɨnə mɨne nanmɨ kughen eikuə yamə mɨne kamɨvhirəkɨn kɨn gol, uə silva uə bras, uə kapier, uə nai. Narɨmnar mɨnə a kɨsəru, nɨmrɨriə rɨpɨs, nɨprairiə rəpou. 21 Kɨni narmamə mɨnə a khapəh nɨsararien ye nərɨgien kapəriə tuk nhopniyen narmamə mɨne norien nahawk, mɨne norien kleva, mɨne nor-apnapɨgien nar, mɨne nəkrəhyen.
* 9:5 Gris rapəh nɨniyen “wərawk” mərɨg ramni “skopion.” Nɨpikoɨn raməs əjir, raməmhə pɨk. 9:11 Apolion, nɨpran e ramni mə, “Yakamoriah.”