3
Norien atuatuk kape namehuə mɨnə kape niməhuak
Nəgkiarien kɨrik ramni mə, “Tukmə yermamə kɨrik rɨmə tukrɨvəh elda, rɨmnorkeikei nar huvə en.” Kɨni nəgkiarien e raməfrakɨs. Mərɨg elda, to kɨpəh nəm-pənien nar has kɨrik iran. In, kafan piraovɨn kɨrikianə əmə. In yermamə kɨrik yame ramarha huvə tuk nɨmraghien kafan nɨpɨg m-fam. Mamor narɨmnar ye nɨrkunien. Kamsiai in. Ramarha huvə tuk narmamə yamə mɨne kamhauə iman ikɨn. Mamhajoun huvə. In, pəh nien mə yermamə kape napɨsien kɨn nɨnɨmien mɨne nəmhokien, mərɨg in yermamə kape nərəhuyen əmə nəmərinuyen. Mɨpəh norkeikei-pɨk-ien mane. In ramarha huvə tuk kafan mɨnə, mɨrkun norien mə kafan kwajikovə mɨnə tuksor nəkwan mhasiai in. ?Mərɨg, tukmə reinein narha-huvəyen tuk kafan mɨnə, mərɨg in tukrɨrkun narha-huvəyen tuk niməhuak kape Kughen uə? Nɨkam. Kɨni yermamə yame rɨmauə pə-pə əmə Kristin, to rɨpəh nɨvəhyen elda; tamə, ramausit pɨk, Kughen tukror narpɨnien kɨmin rəmhen kɨn yame rɨmnor ta ye Setan.+ Kɨni elda, in yermamə kɨrik yame narmamə yamə mɨne kasarə iruə ye nəhuakien, kamhani huvə in. Tukmə rɨpəh norien məkna, mɨrəhpɨkɨn kwənməkuru kape Setan, kɨni nhagɨn tukrahas.+
Ye norien kɨrikianə əmə, nɨmraghien kape dikon mɨnə tukraməkeikei matuatuk, pəh narmamə tukhasiai əriə. Nəgkiarien kapəriə tukrɨpəh norien kɨraru. Kɨni tukhapəh nɨsapɨsien kɨn nɨnɨmien. Mhapəh nɨsəptɨgien kɨn nautə, mhapəh nɨsarpəkaoyen tuk nɨwəhyen mane. Iriə narmamə yamə mɨne kharkun mə norien has kɨrik rɨrkək irəriə; kɨni mharaptərəkɨn tɨmtɨm nəgkiarien əfrakɨs mɨnə kape Kughen yamə mɨne kɨtawə kamhani nəfrakɨsien irəriə. 10 Tukaməkeikei kəkir huvə nɨmraghien kape dikon mɨnə kəkupən, kɨni tukmə kɨpəh nəm-pən-ien nar has kɨrik irəriə, kɨni en, kɨvəh-si haktə əriə.
11 Ye norien kɨrikianə əmə, nɨmraghien kape piraovɨn kape dikon mɨnə* tukraməkeikei matuatuk. Tukhapəh nhaniyen nɨkar jir. Iriə nɨpiraovɨn yamə mɨne kasarha huvə tuk nɨmraghien kapəriə nɨpɨg m-fam. Masor narɨmnar ye nɨrkunien. Iriə nɨpiraovɨn yamə mɨne narmamə kamhani nəfrakɨsien irəriə nɨpɨg m-fam.+
12 Dikon, kafan piraovɨn kɨrikianə əmə. In tukraməkeikei mamarha huvə tuk kafan kwajikovə mɨnə mɨne kafan mɨnə.
13 Narmamə yamə mɨne kasor huvə wok e, nhagriə tukrɨhuvə tukun; kɨni mɨshatətə ye Yesu Kristo mɨsətgah.
14 Timoti, yakamrai nəgkiarien mɨnə e kɨm ik, mɨmə pəh nien mə tuktu, yakurə məm ik. 15 Mərɨg tukmə yakpəh nurə-aihuaa-yen, kɨni nəkwəkwə e in tukrɨni narɨmnar m-fam yame kɨtawə, narmamə kape Kughen mɨnə, tuksəri-pən. Kughen ramarə kape rerɨn, mɨvəhsi-pə nəgkiarien əfrakɨs kɨmi ətawə e kafan narmamə mɨnə. Niməhuak rəmhen kɨn səpag ye nimə yame ramraptərəkɨn nəgkiarien kafan. 16 Nəfrakɨsien, nuknei nhatətəyen kapətawə, in nar ehuə kɨrik. Taktəkun ai, Kughen rɨmnor əpu nhatətəyen kapətawə kɨmi ətawə, mɨmə:
Kughen rɨmauə yermamə; kɨmnəm In,
Nanmɨn Rhakə rɨmnhajoun huvə mə In ratuatuk.
Agelo mɨnə kɨmɨsəm In.
Narmamə ye tanɨmtanə kɨmnhani-ərhav In kɨmi narmamə ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨnə.
Narmamə ye tanɨmtanə kɨshatətə iran.
Nɨkhakien rarkurao iran, Kughen rɨmɨwəh In mhaktə ye neai.+
+ 3:6 Taet 1:6-9 + 3:7 2 Kor 8:21 * 3:11 Tukmə ror Pol raməgkiar ye “dikones,” piraovɨn yame ramehuə ye niməhuak. + 3:11 Taet 2:3 + 3:16 Mak 16:19; Kol 1:23; 1 Jon 2:18