4
Nəmhajoun eikuə mɨnə
Nanmɨn Rhakə ramni-ərhav huvə mə ye Nɨpɨg Kwasɨg, narmamə tɨksɨn tuksəpəh nəfrakɨsien kape Kughen, mamhakwasɨg əmə kɨn nanmɨn has yamə mɨne kaseikuə irə jir, mɨne nəgkiarien kape yarmhə mɨnə. Nəgkiarien mɨnə e khasɨ-pən ye nəmarpəkao yamə mɨne kaseikuə iriə jir. Nərɨgien kapəriə riko iko əgkəp; kɨni kaseinein nəkirien mə nəgkiarien əfrakɨs hiə, kɨni nəgkiarien eikuə hiə. Kamhani-əhu narmamə mə tukhapəh nɨsarkurəkien, kɨni mhani-əhu əriə mə tukhapəh nɨsənien nəvɨgɨnien mɨnə tɨksɨn. Mərɨg Kughen rɨmnor nəvɨgɨnien mɨnə m-fam mə tukamən. Kɨni kɨtawə e kasəhuak kharkun nəfrakɨsien, kharkun nɨsənien. Kasəhuak, kɨni mhani-vi vi Kughen tukun, kɨni mɨsən.+ Meinai narɨmnar yame Kughen rɨmnor, rhuvə əmə. Tukmə khani-vi vi Kughen tukun, to khapəh nhani-əhu-yen. Meinai Nəgkiarien kape Kughen ramni mə iriə khahuvə, kɨni kɨtawə kasəhuak tukun. Kɨni taktəkun ai, nəvɨgɨnien mɨnə e khahuvə.
Norien kape yor atuatuk kape Yesu
Narɨmnar yamə mɨne yakamhajoun ik kɨn, takamhajoun narmamə kɨn, ai, ik takuə ik yor atuatuk kape Yesu Kristo. Kɨni ramhajoun mə ik yermamə kɨrik yame nakən nəgkiarien əfrakɨs mɨnə kape nhatətəyen mɨne nəgkiarien atuatuk mamragh iran, kɨni nɨmraghien kafam rəri-pən fam nəgkiarien mɨnə a. Takpəh nətərɨgien kɨn kwanage eikuə mɨnə. Nərɨgien kape Kughen rɨrkək irəriə. Mɨpəh nətərɨgien kɨn nəvsaoyen apnapɨg yamə mɨne nɨpran rɨrkək. Mərɨg, takwhai atuk kafam nɨmraghien mə takamor nəkwai Kughen.+ Meinai nɨwhaiyen ik tuk nəukɨrien, rhuvə əmə tuk nɨpram. Mərɨg norien nəkwai Kughen, rhuvə mə tukrasitu ye narɨmnar fam ye nɨmraghien kape tokrei tanə, mɨne kape nɨmraghien rerɨn.
Tukasəkeikei mɨshatətə nɨpɨg m-fam ye nəgkiarien əfrakɨs e yame ramni mə, 10 “Kwəsərəhu-pən nərɨgien kapətawə ye Kughen Mɨragh, yame ravəh mɨragh narmamə m-fam.” Mərɨg In ravəh mɨragh əfrakɨs narmamə yamə mɨne kɨshatətə iran. Ror məknekɨn mə kɨtawə kasarkut pɨk tuk nɨwhai-atuk-ien kapətawə nɨmraghien.+
11 Narɨmnar yame yakamrai kɨmik, takaməkeikei mhajoun narmamə kɨn, mɨmə tukasəkeikei mɨsəri-pən. 12 Ik tamaruə əmə kɨrik, mərɨg rahas mə narmamə tuksəm əhu ik tukun. Mərɨg takəgkiar huvə kɨmi narmamə, mamor əmə norien atuatuk, mamorkeikei narmamə, mamhatətə ye Kughen, pəh nəməhuak mɨnə tuksəm nɨmraghien kafam mə rhuvə, khakwasɨg kɨn ik.+ 13 Rɨkim tukrɨskai mə takaməkeikei maməvheikɨn Nəkwəkwə kape Kughen ye nɨmrɨ nəməhuak mɨnə, maməvhag kɨmi əriə, mamni-ərhav Nəgkiarien kape Kughen, mamvən meriaji jakurə məm ik. 14 Timoti, nɨpɨg elda mɨnə kɨmnharəhu-pən kwermɨriə ye kapəm kapə, kɨni mhani-ərhav nəgkiarien kɨrik kape Kughen ye nɨkarɨn kafam, Kughen rɨmɨvəhsi-pre nɨrkunien kɨmik mə takor wok kafan. Takpəh nəpəhyen mə tukraməmɨr apnapɨg.+
15 Takor wok a yerkim m-fam, mə narmamə tukharkun nɨsəmien mə kafam nɨmraghien mɨne kafam wok ramaiyu huvə. 16 Takamarha huvə tuk nɨmraghien kafam, mɨne nəgkiarien yame ik nakamhajoun narmamə kɨn. Mamarkut skai mə takor narɨmnar mɨnə e, meinai tukmə nakor, kɨni takvəh mɨragh əmiə narmamə yamə mɨne kasətərɨg kɨn ik.
+ 4:3 Jen 9:3; Rom 14:6; 1 Kor 10:30-31 + 4:7 1 Tim 1:4 + 4:10 1 Tim 2:3-4 + 4:12 Taet 2:15 + 4:14 2 Tim 1:6