5
Nɨsiaiyen nəməhuak mɨnə
Takpəh nəgkiar-skaiyen kɨmi nəhuaru mɨnə; mərɨg takəgkiar huvə əmə kɨmi əriə rəmhen kɨn yame nakaməgkiar kɨmi rɨmɨm atuatuk. Maməgkiar kɨmi nɨtamaruə mɨnə rəmhen kɨn yame nakaməgkiar kɨmi piam mɨnə atuatuk. Maməgkiar kɨmi nɨpiahuaru mɨnə rəmhen kɨn yame nakaməgkiar kɨmi nɨsɨnɨm atuatuk. Kafam nəgkiarien mɨne norien mɨnə kɨmi nɨpiraovɨn mɨnə tɨksɨn tukraməkeikei matuatuk əgkəp, rəmhen kɨn yame nakamor-pən kɨmi nowinɨm.
Nasituyen ye nipiraovɨn yamə mɨne kamhə tan kɨn əriə
Nipiraovɨn yamə mɨne kamhə tan kɨn əriə, tukmə kapəriə nasituyen rɨrkək, tukamarha huvə tuk əriə. Mərɨg piraovɨn yame kamhə tan kɨn, tukmə kafan aikɨn tɨni uə mɨkɨpni, iriə tukasəkeikei mharkun mə wok e kape nəməhuak mɨnə, in e tuksəkupən mɨsarha huvə tuk kapəriə mɨnə. Kughen, rɨkin ragien mə tuksor tai nasituyen mɨnə kɨmi nɨsɨnriə mɨnə mɨne rɨmriə mɨnə mɨne rɨpriə mɨnə. Mərɨg nɨpiraovɨn yamə mɨne kamhə tan kɨn əriə, tukmə kapəriə mɨnə kharkək, iriə kasətɨgtə əmə ye Kughen. Yeran mɨne yenpɨg, masəhuak kɨmi Kughen mə In tukrasitu irəriə. Mərɨg piraovɨn yame kamhə tan kɨn, tukmə ramragh əmə tuk nərɨg-huvəyen ye nɨpran, Kughen rɨvəhsi-pən ta narpɨnien kɨmin. Takni-ərhav nəgkiarien mɨnə e kɨmi narmamə, mə tukpəh nəm-pən-ien nar has kɨrik irəriə. Nəməhuak mɨnə tukasəkeikei mɨsarha huvə tuk kapəriə mɨnə, kɨni mɨsəkupən mɨsarha huvə tuk kapəriə atuatuk mɨnə. Mərɨg tukmə kɨsəpəh, ramhajoun mə kwənhaukrekɨn-pən nɨmetairiə kɨmi nhatətəyen kapətawə. Iriə mɨsahas rapita nəmə khapəh nɨsəhuakien.
Tukmə nakrai-pən nhag piraovɨn yame kamhə tan kɨn ye nəkwəkwə kape nasituyen, mə niməhuak tukrasitu iran, kafan newk tukraməkeikei mapita 60. Kɨni kafan yerman kɨrikianə əmə apa kupən. 10 In piahwaru kɨrik yame kamsiai in tuk kafan norien huvə, mɨne nasituyen yamə mɨne in ramor, rəmhen kɨn yame in ramarha huvə tuk kafan kwajikovə mɨnə; kɨni nɨpɨg yepsɨpɨs mɨnə khauə iman ikɨn, in ramor huvə əriə; kɨni mɨvəhsi-əhu atuk in masitu ye nəməhuak mɨnə*; kɨni masitu ye yavən has mɨnə; kɨni kafan nərɨgien rɨskai mə tukror wok yamə mɨne khahuvə.
11 Mərɨg takpəh nɨrai-pən-ien nhag nipiraovɨn kamhə tan kɨn yamə mɨne khapəh nɨsəpihuaru-yen ye nəkwəkwə a. Tamə, kapəriə nərɨgien ramskai tuk narman rapita nərɨgien kapəriə tuk Yesu Kristo. Kɨni mhamə tuksarkurək mɨn. 12 Masəkapɨr promes en yame kɨmnhani-ta, kɨni Kughen tukrɨvəhsi-pən narpɨnien kɨmi əriə. 13 Kɨni takpəh nɨrai-pən-ien nhagriə meinai, nɨpɨg kɨrik, kɨsarpah, mhavən, mɨsarkurao yerkwanu mɨnə, mamhani əmə nəgkiarien has. Mamhani nɨkar jir, mamhani narɨmnar yame kapəriə nar kɨrik rɨrkək iran.+
14 Mərɨg yakmə rhuvə mə nɨpiraovɨn kamhə tan kɨn yamə mɨne khapəh nɨsəpihuaru-yen tuksarkurək mɨn. Mhapɨk kwajikovə mɨnə. Mɨsarha huvə tuk kapəriə mɨnə. Kasor məknekɨn, mhapəh nhavəhsi-pənien kwənmhan kɨmi tɨkmɨr mɨnə tuk nhani-hasien ətawə.+ 15 Mərɨg nipiraovɨn tɨksɨn yamə mɨne kɨnamhə tan kɨn əriə kwəsəpəh-ta Yesu Kristo mhakwasɨg əmə kɨn Setan.
16 Nɨpianəhuak mɨnə tukasəkeikei mɨsarha huvə kaha kapəriə yamə mɨne kamhə tan kɨn əriə, mhapəh nɨsərəhu-pənien əriə mə niməhuak tukrarha tuk əriə. Mərɨg tukmə piraovɨn yame kamhə tan kɨn, tukmə kafan nasituyen rɨrkək, niməhuak tukrarha huvə tukun.
Nɨsiaiyen elda mɨnə
17 Nərokien mɨne nɨsiaiyen yame kɨwəhsi-pən kɨmi elda yamə mɨne kasarha huvə tuk wok kape niməhuak, tukreihuə. Kɨni tukreihuə pɨk tuk yamə mɨne kashajoun mamhani-ərhav Nəgkiarien kape Kughen. 18 Nərok kapəriə tukreihuə rəri-pən Nəkwəkwə kape Kughen yame ramni mə, “Nɨpɨg hos kɨrik ramor wok kɨrik kafam, kɨni tukmə rorkeikei mə tukrəvɨgɨn, takpəh nɨni-əhuyen.”(Dut 25:4) Kɨni ramni mɨn mə, “Nɨpɨg yermamə kɨrik ramor wok, tukaməkeikei kərok in iran.”§
19 Tukmə yermamə kɨrikianə əmə ramni mə elda kɨrik rɨmnor nar kɨrik rapəh nəmhenien, takpəh nətərɨgien kɨn. Mərɨg tukmə yermamə kɨraru uə kɨsisər kɨrhɨni, takətərɨg kɨn.* + 20 Kɨni tukmə elda kɨrik ramor nar has kɨrik mamrɨpɨn, kɨni takəgkiar skai kɨmin ye nɨmrɨ nəməhuak mɨnə, mə narmamə tuksəm, khagɨn kɨn norien nar has mɨnə.+ 21 Timoti, ye nɨmrɨ Kughen, mɨne Yesu, mɨne agelo yamə mɨne Kughen rɨmɨrpen-ta əriə, yakamor kwirɨg kɨmik mə takaməkeikei məri-pən nəgkiarien mɨnə e. Takpəh norien ror pɨsɨn pən kɨmi yermamə kɨrik, marə, mor pɨsɨn-pən mɨn kɨmi yermamə kɨrik. Mərɨg takamor rəmhen-əmhen əmə kɨmi narmamə m-fam.
22 Takpəh nhai-mɨren-ien tuk nərəhu-pənien kwermɨm ye kapən kapə narmamə tuk nɨvəhsi-haktəyen əriə kamhavəh elda.
Mərɨg takaməmɨr isok tuk narmamə yamə mɨne kasor təvhagə hah, tamə, nakmɨr mɨn. Mərɨg or əmə nɨmraghien kafam ratuatuk ye nɨpɨg m-fam.
23 Mərɨg in ai nɨpɨg tɨksɨn tɨpɨm raməmhə, rapəh nəmhenien mə takamnɨm əmə nu. Mərɨg rhuvə mə takamnɨm kəskəh waen pəh raməsɨk-əhu nəmhəyen.
24 Narmamə tɨksɨn, kɨtawə kharkun mə iriə kasor təvhagə hah, kɨni mharkun mə Kughen tukror narpɨnien kɨmi əriə. Mərɨg tɨksɨn, kapəriə təvhagə hah ramerkwaig ai taktəkun, mərɨg tuk nɨpɨg kɨrik, tukpisəm kharkun. 25 Rəmhen kɨn norien huvə mɨnə. Tɨksɨn, kɨtawə kasəm mharkun. Mərɨg tɨksɨn aikɨn yame kaserkwaig ai taktəkun, mərɨg tuk nɨpɨg kɨrik, tukpisəm əriə.
* 5:10 Nəgkiarien Gris ramni mə, “Kɨni raməkwi-ta nəmkɨmɨk ye nɨhu nəməhuak mɨnə.” Ye norien e ramhajoun mə in piraovɨn kɨrik yame rawəhsi-əhu atuk in; kɨni rɨkin ragien tuk nasituyen ye narmamə. 5:12 Nɨpɨg kɨrai-pən nhag piraovɨn kamhə tan kɨn ye nəkwəkwə e, in ramor promes kɨrik kɨmi Kughen mə tukrɨpəh mɨn narkurəkien. + 5:13 2 Tes 3:11 + 5:14 1 Kor 7:9 5:18 Dut 25:4 ramni mə tukmə nar mɨragh kɨrik kamni kɨmə ox ramor wok kɨrik kafam, takpəh nɨniəhuyen in mə tukrɨpəh nəvɨgɨnien. § 5:18 Nəgkiarien e raməmɨr ye Luk 10:7. * 5:19 Ǝmru Dutronome 19:15, Matiu 18:16 mɨne 2 Kor 13:1. + 5:19 2 Kor 13:1 + 5:20 Efes 5:11