2
Nəvhagien ramvən kɨmi nəməhuak mɨnə
Mərɨg ik, Taetas, takaməkeikei mhajoun narmamə ye nhajounien yame raməri-pən huvə nəgkiarien atuatuk. Ǝvhag kɨmi nəwharu mɨnə mə tuksarha huvə tuk nɨmraghien kapəriə nɨpɨg m-fam, masor narɨmnar ye nɨrkunien. Nɨmraghien kapəriə tukraməkeikei matuatuk, pəh narmamə tukhasiai əriə. Takəvhag kɨmi əriə mə tukasəkeikei mɨshatətə ye Kughen, mɨsorkeikei narmamə, mɨsərer tɨm tɨm ye nɨpɨg mɨfam.
Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, takaməkeikei məvhag kɨmi nɨpiəwharu mɨnə mə ye narəyen kapəriə tukhasiai Kughen. Mə tukhapəh nɨsoriahyen nhag narmamə, mhapəh nɨsapɨsien kɨn nɨnɨmien. Mərɨg tukasəkeikei mɨshajoun narmamə kɨn nɨmraghien atuatuk.+ Tuksarə huvə məknenkɨn, mharkun nhajounien nɨpiraovɨn mɨn tɨksɨn kɨn swatuk yame iriə tuksorkeikei kapəriə narman mɨne kwajikovə kapəriə mɨnə. Nɨpiahuaru tukshajoun mɨn nɨpiraovɨn tɨksɨn mə tuksarha huvə tuk nɨmraghien kapəriə, kɨni kapəriə nɨmakuə kɨrikianə əmə. Mə tuksarha huvə tuk rukwanu kapəriə, mɨsor rhuvə pən tuk narmamə, mhasiai narman kapəriə, tamə kɨni hah nəgkiarien kape Kughen.+
Kɨni ye norien kɨrikianə əmə mɨn, takaməkeikei məwhag kɨmi nɨtamaruə mə tukasarha huvə tuk nɨmraghien kapəriə. Pəh tuksəm nɨmraghien kafam mə rhuvə, khakwasɨg kɨn ik. Nɨpɨg nakamhajoun, nɨmraghien kafam tukraməkeikei matuatuk, mor nəgkiarien kafam rɨpam.+ Ik takaməkeikei mɨni əmə nəgkiarien əfrakɨs yame narmamə tukhapəh nɨsəmien nɨmeitam tuk nəgkiarien kafam, mhani hah ik. Pəh tukror kafam tɨkmɨr mɨnə kɨsaurɨs, meinai khapəh nɨsəmien norien has kɨrik iram, kɨni mhapəh nhaniyen nar has kɨrik irətawə.+
Ǝvhag kɨmi slef mɨnə mə tuksor nəkwai kapəriə namehuə mɨnə, ye narɨmnar m-fam, mhasiai əriə, mhapəh nhaniyen tai nəgkiarien kape namehuə mɨnə kapəriə,+ 10 mhapəh nɨsəkrəhyen kɨmi əriə. Mərɨg nɨpɨg mɨfam, tukasəkeikei masor nar yame ratuatuk ye nɨmrɨ namasur kapəriə, mə tukhani nəfrakɨsien ye kapəriə wok. Ye norien yame tuksor narɨmnar fam, tukshajoun mə nəgkiarien kape Kughen yame rɨmɨvəh mɨragh ətawə, in ratuatuk mɨhuvə.
11 Hajoun narɨmnar mɨfam a, meinai Kughen rɨmnautə-pə kɨn kafan nɨhuvəyen kɨmi narmamə mɨfam, məhitə ye swatuk yame tukrɨvəh mɨragh əriə iran. 12 Nɨhuvəyen a kape Kughen ramhajoun mə nɨpɨg kɨtawə kasarə ye tokrei tanə, tukasəkeikei mɨsəpəh nəri-pənien norien has mɨnə mɨne narɨmnar has mɨnə kape tokrei tanə yamə mɨne kashaktə yerkitawə. Masəkeikei mɨsarha huvə tuk nɨmraghien kapətawə, mɨsor nəkwai Kughen. Nɨmraghien kapətawə tukraməkeikei matuatuk.+ 13 Nɨmraghien kapətawə tukraməkeikei mor məknekɨn, kɨtawə tukaseito kɨn nɨpɨg yame Yesu Kristo tukruə iran. Yesu e, In Kughen kapətawə yame rɨmɨvəh mɨragh ətawə. 14 Moriah kafan nɨmraghien marpɨn nɨmraghien kɨn kapətawə, mɨrəhsita ətawə tuk nahasien mɨfam. Məspir ətawə mə kɨtawə tukhauə kafan narmamə yamə mɨne kasorkeikei əmə nar yame rhuvə.+
15 Narɨmnar yame yakamrai kɨmik, takaməkeikei mhajoun narmamə kɨn. Ik nakvəh nehuəyen tuk nəvhagien mɨne norien kwirɨg kɨmi narmamə. Rahas mə narmamə tuksəm əhu ik.+
+ 2:3 1 Tim 3:11 + 2:5 Efes 5:22 + 2:7 1 Tim 4:12 + 2:8 1 Pita 2:15 + 2:9 1 Tim 6:1 + 2:12 1 Jon 2:16 + 2:14 Eks 19:5; Dut 7:6; Esik 37:23; Gal 1:4; 1 Pita 2:9 + 2:15 1 Tim 4:12