3
Norien kapə nəməhuak mɨnə
Taetas, takəvhag kɨmi nəməhuak mɨnə mə tukhasiai namehuə mɨnə, mɨne gavman kapəriə. Masəkeikei masor nəkwairiə, kɨni masərer matuk ye nɨpɨg mɨfam tuk norien nar huvə mɨnə.+ Mhapəh nɨsoriahyen nhag narmamə, mərɨg pəh mɨsərəhu nəmərinuyen, masor huvə pən kɨmi narmamə, mhavəh-si-əhu nərɨgien kapəriə, mhasiai narmamə m-fam.
Meinai in apa kupən, kɨtawə mɨn kɨmɨsətəwao, mɨseinein nəfrakɨsien, mhapəh nɨsorien nəkwai Kughen. Təvhagə hah rɨmnarmaru irətawə mor ətawə kɨsorkeikei nahasien, mɨsorkeikei əmə narɨmnar tuk nərɨg-huvə-yen ye nɨpraitawə. Rɨkitawə rɨmnəkrəh kɨn nautə kape narmamə, kɨni kɨtawə mɨsor hah pən kɨmi narmamə. Narmamə kɨmɨsəməkɨn ətawə, kɨni kɨtawə kɨsəməkɨn ətawə mɨnə.+
Mərɨg Kughen yame rɨmɨvəh mɨragh ətawə,
nɨhuvəyen mɨne norkeikeiyen kafan kratərhav-pə.
Mərɨg pəh nien mə In rɨmɨvəh mɨragh ətawə tuk norien atuatuk mɨnə kapətawə. !Nɨkam! In rɨmɨvəh mɨragh ətawə ye norkeikeiyen kafan.
Rɨmnaikwas irətawə tuk norien has kapətawə, kɨsarha huvə mɨn, Nanmɨn Rhakə rɨmnow kɨn rɨkitawə.+
Yesu Kristo yame rɨmɨvəh mɨragh ətawə,
In e swatuk kape Kughen ramətəmrɨn rɨkitawə kɨn Nanmɨn Rhakə ye rɨkin agien.+
In mor ətawə kɨsatuatuk ye nɨmrɨn kɨn nɨhuvəyen kafan mə kɨtawə tukhauə kafan kwajikovə mɨnə,
kɨni mharkun huvə mə tukpihavəh nɨmraghien rerɨn.
Tuk nɨpɨg m-fam, tukasəkeikei mɨshatətə ye narɨmnar mɨnə e yakamrai, meinai kasəfrakɨs. Kɨni yakorkeikei mə takhajoun narmamə kɨn, pəh narmamə yamə mɨne kamhani nəfrakɨsien ye Kughen, kapəriə nərɨgien tukramərer tɨm tɨm əmə tuk norien narɨmnar yame rhuvə. Nəgkiarien a rhuvə, kɨni ramasitu huvə ye narmamə.
Apəh marer isok tuk nəgkiarien ətəwao, mɨne nəgkiarien yame ravus ris, mɨne nətgohyen tuk nɨprai nəgkiarien kape loa mɨnə. Apəh əmə nəgkiarien mɨnə a meinai khapəh nɨsasituyen ye yermamə kɨrik, kɨni kapəriə nɨhuvəyen rɨrkək.+ 10 Kɨni tukmə yermamə kɨrik ramor narmamə kasəwhai əriə mɨnə, takvən məgkiar skai kɨmin, mɨni-əhu. Mərɨg tukmə ramor mɨn, kɨni takvən mɨni-əhu mɨn. Mərɨg tukmə nakni-əhu mɨkɨraru, mərɨg in raməkeikei ye kafan norien, kɨni takərer isok tukun.+ 11 Meinai nakɨrkun huvə mə yermamə yame ror məknakɨn, kafan nətərɨgien rahas, kɨni ramor kiko-iko. Kafan əmə norien ramhajoun mə in rapəh nəmhenien.
Nəgkiarien infamien
12 Jakher-pre kɨn yermamə kɨrik, Atemas uə Tikikas, tukruə məm ik. Nɨpɨg tukrurə, takaməkeikei mhai mɨren marha-kɨn swatuk kɨrik takuə məm yo apa yerkwanu a Nikopolis, meinai nɨpɨg kape nokieiyen, yakmə jakvən aikɨn mamarə.+ 13 Kɨni yermamə mir kɨraru, Apolos, mɨne loea e, nhagɨn e Sinas, kwəriwək ye nəriwəkien kapəriu, mərɨg ik takasitu irəriu ye narɨmnar yame kawəkwakwə kɨn.+ 14 Nəməhuak kapətawə mɨnə tukasəkeikei mhauə mə kapəriə nərɨgien ramərer tɨm tɨm əmə tuk norien narɨmnar yame rhuvə, mə iriə tukharkun nɨsasituyen ye narmamə tɨksɨn yame kapəriə narɨmnar rapəh nəmhenien. Rapəh nɨhuvəyen mə iriə tuksarə apnapɨg əmə.+
15 Taetas, narmamə yamə mɨne yakamarə kɨmawə miriə, iriə kamhani vi vi ik. Takni-pən rhuvə tuk nəməhuak yamə mɨne kasorkeikei ətawə.
Pəh nɨhuvəyen kape Kughen tukramarə tuk əmiə m-fam.
+ 3:1 Rom 13:1-7; 1 Pita 2:13-14 + 3:3 1 Kor 6:9-11; Efes 2:1-2; 5:8 + 3:5 2 Tim 1:9; Hib 10:22 + 3:6 Wok 2:17-18 + 3:9 2 Tim 2:14,16 + 3:10 Mat 18:15-17 + 3:12 Efes 6:21-22; Kol 4:7-8 + 3:13 Wok 18:24; 1 Kor 3:5-6 + 3:14 Efes 4:28