11
Pita lirpei nomnaipe il pal piti le falowo Kornilius
Fei le mete piti pingowo pire mete piti pulpowo wuso pratei tef liti Judia lepe pingitepe il polpepei mete piti mete nemple alpe nemple re pe kapi il piti Ma Ili-ye. 2-3 Leye lo wem Pita le le fale Jerusalem mete piti pulpowo pau peifo nemple. Mete ilepe pelpe onposi mete wuso ma pulpowo pe moso paploupe topungou pelpe. Liso pe peifale pamtuwo pirpeiye “Piti polomen ye e ire mete piti paploupe topungou kolo yepi yaplei?”
Wolo Pita leifale lirpei nomnaipe il pal le pe pingitei. “Wem nele lepe wem ki kratei uf ili liti Jopa le ki kifei keletei Ma Ili, leye lo onom peiki weitei le ki kulwepe men teingipe piti Ma Ili faleiki. Ki kuluwo menele watafei ufau pe pesiepe minkelem pele le pe pusa litipi naro teplai yuwei lau faleiki malfem, le le lirkir lultei. Ki kontoli koporo le ki kulwepe yuri fei pepei pratei leinginim watafei morou tutu re naflepem pe pratei ufau fei lepe. Le ki kingitepe il pe pirpei polpepei, ‘Ye eilo, Pita le ye osiepe yuri fei pepei aplei.’ Wolo ki kirpei, ‘Olo, ki ma olo, Ma Ili ye retai yuri pepei il piti Moses lirpei ma maplei pato. Ki miso kaplei kolo.’ 9-10 Wolo ki nou kingitei il paule teplai pirpei, ‘Olo, ye ma onposiepe irpolo pe olpe kolo wusoli Ma Ili laptei le pe teingipe ye yaupe.’ Il fei pepei Ma Ili lirpeiki ma kapo yuri fei pepei kaplei, lirpei wem winges niliye. Leye lo pe nou peipipe pe teplai yuwei taniki.
11 Wem fei lepe mete piti Sisaria wuso pe paisipe pau pe fale pile winem fei ki ratei lepe. 12 Le Riri Teingi lirpei ki piti ki ma kiripe me. Ki ma kinaulo pato. Le wem ki keilo mete piti pulpowo piti Jopa pire eti plen le niliye (6) peilo pireiki me Sisaria le ku mepi me minki me winem liti Kornilius.
13 Le le lirpouku piti fei le luluwo riri liti Ma Ili lau lile winem lele, le le lirpowoye, ‘Ye ma aisi metine nele ma le Jopa lirpowo metine nange lele Saimon Pita. 14 Le miso lirpei il leptalo pe ye. Ye miso ire moto eple re mete piti pesio towa leiye miso yire yisotei teingipe.’
15 Wem ki nempe nemi kirpepe Riri Teingi lau lunkuwepe watafei le lau lunkuku ku kutou linu lepe. 16 Leye lo ki onposiepe il piti Apa wuso lirpei pepe, lirpei lolpepei, ‘Jon keiteteise lire tipe nimou. Wolo fei ki ma keiteteise kire Riri Teingi.’ 17 So fei ise yontoli il pal pile yaupe polpepei Ma Ili le linu wauku mete piti Israel Riri Teingi, liso mete alpe nemple wem pe pulpowo Jisas, le metine Ma Ili lotei laltei, le watepe Riri Teingi. Le ki metine fei kolomen liso ki ma kusape mete fei Ma Ili watepe Riri Teingi pepe.
18 Wem pe pingitepe il fei le lirpei pepe, pe pos pato le pe peila nange liti Ma Ili pirpeiye, “Sungoi mete alpe nemple, pe pulpowo Ma Ili kolo, singe piti pe ma ausi kani onom pantowo soma pe pirouku mratei moporo wem oli. Wolo fei Ma Ili le watepe.”
Mete piti pulpowo Jisas pratei Antiok pepe
19 Fei le mete piti pulpowo wuso turwepe pasi moingi pinu fale wem pe palpo Stiven. Ilepe pelpe kere pinlele puru pe fale watafei Fonisia, Saiprus re Antiok pirpepe mete piti Israel potei pire il piti Jisas, Apa louku. 20 Le mete ilepe piti pulpowo pe piti Saiprus re Sairini pe fale Antiok le pe peptalo il pe mete piti mete alpe nemple, pirpei il teingipe piti Jisas Apa louku. 21 Le Singe liti Ma Ili lele lunkuwepe le mete wuru olpe fale pulpowo le pe weitei kani onom pantowo Apa. 22 Leye lo il fei pepei pe falepe mete piti pulpowo Apa pratei Jerusalem, le pe peifale paisi Barnabas le fale Antiok.
23 Wem le le fale, le lulwepe mete pe oli Ma Ili le lailelepetei. Le onom teingine liripe, le le lirpepe lalpope weli piti pe pile singe pulpowo Apa polpepeye, pato pire enke pelpe ma peila nange liti Ma Ili. 24 Le Barnabas, le metine teingi, le Riri Teingi lunkuwo lirkilau le le lulpowoye, leye lo mete wuru pe weitei pau pulpowo Apa.
25 Fei le Barnabas le Tarsus lintawo Sol. 26 Wem le lintawo le, le lerengawo te rounge nou tau Antiok. Lepe te rounge tratei tauru niliyeye, le te tire mete piti pulpowo pepi peptalo il pe mete wurutei. Le Antiok, uf fei lepe so mete piti pingowo pinu pinape Kristen pirpolo pe mete piti pulpowo Jisas Krais.
27 Le Wem fei lepe mete amare ilepe peilo Jerusalem le pe pe Antiok. 28 Leye lo metine nimou nele nange lele Akapus, leilo lile le Riri Teingi liti Ma Ili watowo singe le le leptalo il lirpei piti epli le taurungu olpe piti, oweli olo ma falepe. (Towa oli fei lepei fale wem Klodius le metine ili liti Rom.) 29 Fei le mete piti pingowo pirpei papwe il piti ma metine niliye niliye, le ma laptei oweli teingipe pele pe ma kaniepe mete piti pulpowo pratei tef liti Judia. 30 Leye lo pe paptei nemple mingim le pe paptei mole pe watenge Barnabas lire Sol, le te rounge tilape te Jerusalem watepe mete piti pinuwepe mete piti pulpowo Jisas.