10
Kornilius linawo Pita laule
Fei, le metine nele nange lele Kornilius le metine liti linuwepe yali pal piti Rom, le mete lipi piti Rom paisipe pratei Sisaria. Yali pal nange pelpe pinape polpepei, Itali Yali Pal. Metine ili lelpe lepei le ninge paliene liti Israel kolo. Le lire moto eple re mete piti pesio towa lele lepe, mete wuru ye fei pe piti Ma Ili loteteiye. Le mete piti oweli olo le kaniepe. Le le lile singe leletei Ma Ili. Wem epli weitei lau le lultei piti ma lautile, wem fei lepe piti pe ma pifei onposio Ma Ili. Leye lo lontoli watafei le letei yongou. Le yongou fei lepei le luluwo riri liti Ma Ili lau falowo, le le lirpowo ye “Kornilius.”
Le weitei lopuluwo le le turuwo lasio riri liti Ma Ili. Le le lirpeiye, “Ili, menele lepe?”
Fei le riri liti Ma Ili namti lirpowoye, “Il peiye pire towa leiye wuso aptei pe Ma Ili lepe olo le kapiye, le le onposiye. Le fei ye ma aisipe mete ilepe pe Jopa le pe ma pinawo metine nange lele Saimon, wolo le ma Saimon Pita. Le lire metine piti lesiepe morou topungou nange lele Saimon le ratei periai mingo.”
Fei le riri liti Ma Ili wuso rounge tirpei lepe lusa Kornilius le le leye. Kornilius leifale linange mete winges tele piti tesio towa piti winem tire yalu pau le metine piti Ma Ili watafei Kornilius lotei. Le yalu pau fei lepe le lesio towa Kornilius lele. Leye lo nampli yongou lirpepe fei le laisipe pe Jopa.
Fei pire mul, nolowi nenpe wem pe pilele pe pire Jopa malfem, Pita lunwei le winem tuluwom yuwei wem epli lultei nimin piti ma leletei Ma Ili. 10 Wolo le nimpi nalei le le linta oweli ma laplei. Wem pe wala papli oweli le lontoli watafei le letei yongou. 11 Wem fei lepe le luluwo teplai kere lolowi le men nele watafei ufau pe pesienge um winges te winges le pe pusa luwalo lau tef. 12 Fei le ufau fei lepe morou nafle tutu re ilepe pelpe wuso pratei ufau fei lepe. 13 Leye lo lingitepe il pe pirpowoye, “Pita eilo lo olo, ye osiepe yuri fei pepei aplei.” 14 Wolo Pita lirpowoye, “Olo, ki ma olo, Ma Ili ye retai ki ma kaplei yuri pepei pato. Wusoli Moses lirpei yuri pepei ku ma maplei kolo, ma olo, pe opinge.”
15 Wolo le nou lingitei pirpeiye, “Ye ma onposiepe irpolo pe olpe kolo, wusoli Ma Ili laptei le pe teingipeye yaupe.”
16 Il fei pepei Ma Ili lirpowo Pita ma lapo yuri fei pepe laplei wem winges niliye. Leye lo pe nou peipipe punwei pe yuwei tanioye. 17-18 Wem Pita leilo lifei onposiepe il pal piti yongou fei lepei pe polomen? Wem fei lepeye mete wuso Kornilius laisipe pe lepe pretawo winem liti Saimon, le pe pe pile wingi lipi le pe pinai pepleteiye, “Metine nange lele Saimon Pita ratei lepe lom?”
19 Pita wala lifei onposiepe ma kapi il pal piti yongou fei lepe wo, wolo wem le lifei onposi Riri Teingi lirpeiye, “Pita aptei mingim mete winges niliye pau pile yawi pintaiye. 20 Fei ye eilo itipi frou e. Le ye ma iripe yepi ye wusoli ki Riri Teingi kutei kaisipe pau le ye ma inaulo pato.”
21 Pita nou litipi le, le le lirpepeye, “Ki metine lepei so ise yintaiki lepe. Le piti polomen so ise yaule lepei.”
22 Fei le pe namti pirpowoye “Metine piti lontoluwepe yali pal laitouku maule le le metine teingi, le metine piti Ma Ili le mete piti Israel pe onom kerowo pirpolo le teingitei. Le Ma Ili riri nele lele lirpowo piti ma laptei il le ye e winem lele soma le lingitei il men nange piti ye ma irpei.”
Pita fale winem lite Kornilius
23 Leye lo Pita lirpepe ye, “Yau metei olo mulpou ye.” Pire mul Pita kapi men nange pele lafofo lire mete ilepe piti pulpowo Jisas piti Jopa pe piripe pepi pe. 24 Fei pe pe, pe nolowi nenpe, le pe fale Sisaria, lepe so Kornilius le lifowo lepe lire alpe pele re nimoure mete pele wuso le lirpepe pau pepe. 25 Wem Pita ma linki le Kornilius naro lau leisi le le lungura ratei ire pele le le luwalo mi noli tef piti ma leila nange liti Pita. 26 Wolo Pita lirpei lolpepei, “Ye eilo wusoli ki metine yawi.” 27 Le Pita lirpowo Kornilius lolpepei, wem le linki le winem lepe le lulwepe mete wuru pe peifo nemple pifei leinginim. 28 Le Pita lirpepe ye, “Ise wuso retai yolpepei, il lipi piti Israel pe pirpei ku mete piti Israel ma me mire mete alpe nemple mepi maplei mifei mratei lo me mulwepe kolo. Wolo wem ki kontoli watafei ketei yongou Ma Ili lotei kosaiki piti ki ma retai kolpepei, ki ma onposio metine nele le metine oli kolo, le ma weiteiki fale opinge kolo. 29 Liso wem ye aptei il pe ma ki kaule, ki keiteiye il wuru kolo. Ki keiteiye kolpepei piti polomen ye aptei il pauleiki?”
30 Leye lo Kornilius namti lirpowoye, “Wem winges niliye pe le fei lepei, wem fei lepe ki konposio Ma Ili kifei winem leiki wem epli weitei lau le piti ma le lautile ningli, wem lepe kuluwo riri liti Ma Ili lafo olongou fiyu fale frouye lau lile onom peiki. 31 Le le lirpeiye, “Kornilius, Ma Ili oli lingitepe il peiyeye, le le onposiepe towa peiye piti ailelepe mete. 32 Fei ye ma aisi metine nele ma le Jopa lirpowo metine nange lele Saimon Pita, le lire metine liti lesiepe morou topungou nange lele Saimon rounge ratei periai mingo.” 33 Liso ki keifale kaisipe pe pirpeiye ma au frou. Le ye eifale aptei mingim frou ye au. Fei ku meifo nemple mifei lepei mire Ma Ili le lirouku mifei. Le ku moporo kutou piti ma mingitei il men nange wuso Ma Ili le lirpeiye piti ma irpei.”
34 Fei le Pita le nempe nemi lirpeiye, “Ki retai punkom kolpepei Ma Ili le onposiepe mete wuruye fei lirpolo pe ma pratei pantenempleye fei. 35 Pe turwepe pasio le pe pesiepe towa teingipe piti le onom teingine liripe. Pe polpepe wuso pe piti alpe nele nele re Ma Ili le onom teingine liripeye yaupe. 36 Ise retai il wuso Ma Ili laptei pau mete piti Israel lirpepe retai il teingipe piti ratei yoporo lire metine lotei laltei Jisas. Le Ili piti lirpepe mete piti tef lepei. 37 Le ise ma retai towa ili wuso fale linge tef liti Judia lelpe lepe, towa fei lepei le falepe Galili linu wem Jon le leptalo il piti kaptetei mete. 38 Le ise retawo metine fei lepei Jisas liti Nasaret, le Ma Ili lalfowo Riri Teingi lire singe rasi. Le le le liye liye re le lesio towa teingi le le leilape mete piti fei pe pifei eti piti towa wuso Ma Ili lotei liri rounge. 39 Le ku so mete piti mulu towa teingi fei le laltei fale Jerusalem lire tef piti Israel lepe. Le pe palpo la pire singu pengleipe esi pire ire pasi nimpe le pe pusa laitei. 40-41 Wolo Ma Ili nou leila wem pe palpo la le pe paltei lato wem winges niliyeye kari. Wolo le kesi laltei le mete wuru pepe kolo, olo. Le le falouku mete fei Ma Ili lotei leitouku piti ku ma mile mulu towa ili fei lepei. Le ku miri le mepi maplei oweli wem le nou leilo tani tulum liti pa. 42 Leye lo Jisas le lirpouku il singe piti ku ma meptalo il pele pe mete le ku mirpei punkom piti Jisas le so Ma Ili laltei liti lingitepe moingi piti mete yeflipe piti pa re ilepe piti pratei. 43 Wusoli mete emarengi yeflipe pirpei polpepei, mete piti pe pulpowo metine fei lepe Ma Ili miso laisipe il olpe pelpe taniepe.”
44 Wem Pita wala lirpepei Riri Teingi lau lunkuwepe mete wuso fei pe pifei pingitepe il pepe. 45 Leye lo mete piti Israel piti pulpowo wuso pratei Jopa le pe piri Pita pepi pau pepe pontoli Riri Teingi lau lunkuwepe mete nemple pe il re pirpei kolo. Wusoli Ma Ili laltei Riri Teingi lele le mete nemple pe piti Israel kolo. 46 Wusoli pe pingitepe mete nemple pepe pirpei il nemple nemple le pe rautunemple peilape singe lipi piti Ma Ili.
47 Wem Pita lingitepe le leifale lirpei lirkilau lolpepei “Mete fei pepei pe kali Riri Teingi watafei ku mete piti Israel. Le minele miso il karouku ma mire tipe kaptetei kolo wusoli Riri Teingi lunkuwepeye?” 48 Fei lirpepe piti pe ma pungungu pire nange liti Jisas metine Ma Ili lotei laltei. Le pe pirpowo pirpolo le ma liripe ratei wem nele so le.