9
Sol kani onom lantowo Jisas
Wem fei lepe Sol wala watepe mete piti pingowo Jisas moingi ili. Le le luluwo metine ili piti leltawio Ma Ili siye ma kapi yousi piti kosape mete piti peptawio Ma Ili siye pratei Damaskus soma pe retai piti Sol ma lengleipe mete piti pulpowo Jisas pepe. Soma wem le lerengawo metine lo moto piti pingowo Jisas pratei lepe le ma lengleipe kesipe lilape nou pau Jerusalem.
Wem le linge tisi le Damaskus, lepe le lau fale lirowo uf ili malfem, leye lo if ili fale teplai frouye lau luwali watafei teplai nesi mil. Le lusane hos le le kere luwalo le lato tef, le le lingitei il, ye yaupe pirpowo polpepei “Sol, Sol, piti fei polomen so ye osiki ilaiki lepe?” Leye lo Sol namti leletei “Metine Ili, ye minele?” “Ki Jisas, ki so ye ilaiki osiki lepe.” Le lingitepe il ye yaupe metine olo. “Fei, ye eilo ile, le ye inki e uf ili lepe. Fei pe miso pe pirpeiye piti ye ma esio towa menele.”
Le mete wuso pire Sol pepi pe lepe pontoli polpepe, pe il re pirpei kolo. Le wem pe pingitepe il, pe pingitei, le mi mati lire metine topo olo puluwo kolo. Leye lo Sol leilo lile tani tef, le le lonfaripe lus lontoli wolo olo ma lulwepe men nange lolomen. Leye lo pe pesio eti, pesisio pila pinki pe Damaskus. Wem fei lepe le oweli, tipe re laplei kolo lontoli loporo kolo le fale wem winges niliyeye.
10 Fei le uf ili Damaskus lepe metine nele piti lingowo Jisas le ratei, nange lele Ananaias. Wem fei lepe le lontoli watafei letei yongou, leye lo Apa lirpowoye “Ananaias.”
“Menele, Apa ki lepei.” Ananaias lirpei
11 Leye lo Jisas lirpowo lolpepei “Ye eilo kapi men nange peiye le ye e tisi pinawo pirpei polpepei ‘Tisi Tuwopou’ e fale winem liti Jutas, ye ma epletei ire metine nange lele Sol liti uf ili Tarsus. 12 Le leletei Ma Ili le le lulwepe watafei letei yongou luluwo metine nange lele Ananaias linki laule leptalo esi puwowo soma le nou lontoli loporo.”
13 Leye lo Ananaias namti lirpowo “Apa ye, metine fei lepe, mete wuru pirpeiki pire towa oli lele fei le lesio lepe lire mete peiye piti pingeiye wuso pratei Jerusalem. 14 Le fei laule Damaskus lire il, mete lipi piti leitaloiye siye lirpowo, le miso lengleipe mete fei pe rautuye le pe peila nange leiye pepe.” 15 Wolo Apa lirpowoye “Ki kirpei, ye e wusoli ki kutei kesio kirpowo ma lesio towa leiki, piti ma leptalo il peiki, le mete piti Israel pire mete nemple re mete lipi pelpe. 16 Le ki kutei ma kosawo towa moingi leiki soma pe puliki retaiki.”
17 Leye lo Ananaias linki le winem leptalo esi puwo Sol lus pele. Le le lirpeiye “Winke leiki Sol, Apa lotei laiteiki kau, ye retaiye Jisas lotei so ye uluwo wem ye ingi tisi au lepei, le, le so laiteiki kau soma ye nou ontoli oporo le Riri Teingi ma lunkuye lire kilautei.” 18 Wem fei lepe, tuwi wuso puwo lus pele pungo puwalo, leye lo laltei lotei yef, le le nou lontoli loporo le le leilo lile, le pe kaltetei. 19 Leye lo wem le laplei oweli singe pele nou pau.
Sol lato Damaskus le le nou le Jerusalem
Fei Sol lire mete piti pingowo pratei Damaskus wem wuru kolo. 20 Le leifale karowo winem liti peila nange liti Ma Ili le lile leptalo il piti Jisas. Le lirpei lolpepei “Metine fei lepei, le ninge liti Ma Ili.” 21 Fei mete wuru pingitowo, pe il re olo, pos pile peitete nempleiye, “Metine fei lepei le metine liti losiepe mete piti peila nange liti Jisas ratei Jerusalem lepe lom? Le lau piti lengleipe mete fei pepe piti ma nou lilape le mete lipi piti peptawio Ma Ili siye kolo lom?” 22 Wolo il piti Sol wem le leptalo, lipi kimplipe. Le lile lirkilautei lesio towa fei lepei, le wem le lesio towa le laptei singe lipi fale kosape lirpei lolo, Jisas le metine ili Ma Ili lotei laltei. Le mete piti Israel wuso pratei Damaskus pepe ma nou weisipe il pirpei polomen olo, wusoli pe pulwepe il pal poporotei, wolo pe pinaulo piti pulpowo Jisas. 23 Fei Sol leptalo il le le wem ulel. Leye lo mete piti Israel pirpei piti ma palpo Sol. 24 Wolo Sol lingitepe pirpowo piti pe ma polpepe, mulpou epli pe pratei pato winki lipi piti uf ili pontoli pirpolo Sol naro lau pe ma palpo. 25 Wolo mulpou mete piti pingowo paltei litipi lom piti uf lire pora le naro tef, le le leye.
26 Wem le le fale Jerusalem, le le lirpolo le ma lulsipe mete piti pingowo, wolo pe pulpowo kolo. Piti polomen pe pulpowo kolo? Le re so metine liti lingowo lepe, wolo pe wala turwepe pasio. 27 Leye lo Barnabas lau kanowo kesi lila le falepe mete piti pingowo. Fei Barnabas le lirpei nomnaipe il pal piti polomen so Sol luluwo Apa, wem le linge tisi le. Le il wuso Apa lirpowo pepe lasi towa piti Sol wuso leptalo il lire nange liti Jisas linge Damaskus lirkilautei. 28 Leye lo Sol liripe pratei le pe pe pau Jerusalem peptalo il pire nange liti Apa pirkilautei. 29 Le Sol lirpepe mete piti Israel wolo pe pirpei il Grik le le liripe pilainemple il fei le leptalo. Wolo pe pirpe nemple ma palpo. 30 Wolo wem mete pele piti pepi pesio towa pingitepe il fei pepei, pe kesi Sol pila pe Sisaria paltei le uf lele Tarsus tani. 31 Wem pe kesi paltei le tani, mete piti pulpowo pratei tef liti Judia lire Galili re Samaria pratei poporo. Le mete fale pulpowo Jisas pe fale wurutei wusoli Riri Teingi lotei lalpope weli le le menpipe pile singe piti puluwo Ma Ili pretawo le pe ma onposio le loteteiye.
Pita kanieme Ainias lire Dorkas
32 Fei le Pita le le uf wuru piti Samaria lato wem nele le le lulwepe mete piti Ma Ili wuso pe pratei Lida pepe. 33 Wem le le fale lepe, le lerengawo metine nele nange lele Ainias, le ire esi olpe le le miso leilo tani poi kolo, le taurungu pele wuru (8) piti le luwo. 34 Leye lo Pita lirpowo ye “Ainias fei Jisas metine Ma Ili lotei laltei le kaneye fale teingi. Ye eilo kapi poi pire olongelem peiye piti iri renke oru yaruwepe le ye topwepe apiri.” Leye lo wem fei lepeye Ainias nou fale teingi. 35 Wem mete wuru wuso pratei Lida re Saron puluwo, pe weitei kani onom pantowo Jisas. 36 Le Jopa, moto nenpe nange pene Tabita, ne re ne nulpowo Jisas. (Le nange nenpe pene pinane il Grik Dorkas). Le ne wem oli ne nailelepe mete ye, ratei, wuso mete piti oweli yini olo ne ne kanepe. 37 Le wem fei lepe ne kainu, le ne naye. Leye lo pe kantetei topo lene le pe pentalo nuwo winem yuwei. 38 Le ise ma retai yolpepe, Jopa le lire Lida malfem, fiyen kolo. Fei le wem mete piti pingowo pratei Jopa pingitei il pirpei polpepei “Pita le ratei Lida” pe paisinge mete winges tilape il te tirpowo “Ye ma frou aule, towa men leiye liti fei ma esio re usa, le ye au eli ku wo.” 39 Leye lo Pita leifale kapi men nange pele lafofo le le liripe pepi pe. Wem Pita le fale pe pesio kesi pila punwei pe winem yuwei. Lepe, towa nimoure pile peinowo Pita pouti le pe kosawo olongelem wuso wem Dorkas ne ratei le ne naptu watepe pepe. 40 Fei Pita laisipe mete nimoure naro pitipi pe tanio. Leye lo yaru yamkelem ratei leletei Ma Ili. Fei le nou weitei karene towa le, le le lirpeiye “Tabita, ye eilo ile!” Nempi lene nou lau lunkuwene, le ne nonfaripe lus frouye fei, le ne nuluwo Pita. Le ne nou neilo ye. 41 Fei le luluwene le kesi eti lele laltei le lesiene lilane nile. Leye lo linape mete piti Ma Ili pire nimoure pelpe re towa nimoure pinki pau. Fei laneine lantei ne eti pelpe. 42 Fei le mete wuso pratei Jopa pepe pingitepe il fei pepei leye lo pe re pulpowo Apa. 43 Pita lire metine liti lesiepe morou topungou, nange lele Saimon, rounge ratei Jopa wem wurutei, ratei winem liti Saimon lele.