8
Moingi falepe mete piti pulpowo Jisas
Wem fei lepeye pe watepe mete piti pulpowo Jisas moingi, le mete piti pulpowo pratei Jerusalem. Pe kere pinkingi pire siye naflepe pe tef liti Judia re Samaria, karipe mete piti pingowo ye, pe olo pratei. Fei le mete ilepe piti wem oli pingowo Jisas poutuwo Stiven pirkilau olpe wem pe kali pe paltei. Wolo metine nange lele Sol, le ma losiepe mete piti pulpowo. Le linki le winem niliyeye niliyeye lisiepe mete nimoure piti pingowo leipipe laptei pau pe winem oli liti moingi ili.
Filip le uf ili liti Samaria
Fei le mete piti pulpowo wuso kere pinkingi pe uf wuru pepe pe peptalo il. Le Filip, le le uf ili liti Samaria, lepe le leptalo il piti metine Ma Ili lotei laltei lau lepe, le mete piti uf lepe. Fei le mete wuru paptowo mingim le pe kapi il wem le lirpepei. Pe mete wuruye pingitowo le pe pulwepe men nange wuso le laptei fale pepe. Ririm olpe rapo nenglati naro pe taniepe mete, le mete piti ire esi olpe pire mete piti pirkir pifei pe re fale teingipe. Leye lo mete piti Samaria enke pelpe teingipe olpe.
Pita lire Jon te Samaria
Wem fei lepe, metine nange lele Saimon le ratei uf ili fei lepe lempesipe mete lirpolo le metine ili, kuna le lesio towa lire singe piti ririm re towa piti tef. 10 Le mete lipi re kumpu wuso pratei uf ili lepe weitei paptowo le mingim, le pe pirpei, ‘Lepei lepe so singe piti Ma Ili falowo le pe pretai polpepei singe lipi piti Ma Ili so pepe.’ 11 Le pe weitei pingowo wuso olo le kusape towa lele singe pele wem ulel le pe paptowo le mingim poporotei. 12 Wolo wem pe pulpowo Filip wem le leptalo il, le il piti Filip, il teingipe piti Jisas, le metine Ma Ili lotei laltei lau lire Ma Ili lotei ma lontoluwepe mete fei pe kani onom pantowo pepe. Le pe kaptetei nimoure mete wusoli pe pulpope il fei pepei. 13 Saimon lotei re lungungu wusoli le lulpope il fei Filip leptalo pepe. Wem le lungungu, le weitei lulsi Filip rounge teye. Le wem te rounge te, le le luluwo towa men nange lipi wuso Filip laptei fale pepe le il re olo, lirpei kolo.
14 Fei le mete piti pingowo pratei Jerusalem kapi il polpepei, mete piti Samaria pe pulpope il piti Ma Ili. Leye lo pe paisinge Pita lire Jon rounge te tulwepe. 15 Wem te rounge te fale, leye lo te teletei Ma Ili soma Riri Teingi ma lau lunguwepe mete piti pulpowo. 16 Wem pinu pulpowo Riri Teingi lau lunkuwepe kolo. Wusoli pe pire nange liti Apa Jisas lotei pungungu. 17 Leye lo Pita lire Jon rounge teptalo esi puwo eri falongou pelpe le Riri Teingi lau lunkuwepe.
18 Fei le Saimon lulwepe wuso pe kali Riri Teingi, wem mete titi tingowo teptalo esi puwo eri falongou pelpe. Leye lo kapi mole ma watenge mete titi tingowo, 19 le le lirpenge lolpepei, “Ise rounge waiki singe fei pepe soma ki re, wem ki keptalo esi puwo pe re miso kali Riri Teingi.”
20 Wolo Pita namti lirpowoye “Wuso ye onposi irpolo ye ma ire mole aisi Riri Teingi liti Ma Ili, ye ire mole peiye miso ya. 21 Le ye metine fei olpepei, onom peiye watafei ku pouku kolo, le Ma Ili re luliye metine teingi kolo, ye ma esio towa irouku pato. 22 Fei ye ma usape il olpe peiye pepe pato le ye ma eletei Ma Ili ma onom teingine lireye. 23 Wusoli ki kontoli watafei ye onom onetei, irpolo singe watafei pepei ma faleiye, le ye oli olpe piti tef lepei pesiye pirkilautei.
24 Leye lo Saimon lirpenge Pita lire Jon ye “Polpepe ma ise rounge yeletei Ma Ili yireiki, soma men nemple fei rounge yirpei pepe ma faleiki pato.”
25 Wem te rounge teptalo il pe mete tire nange liti Jisas, metine Ma Ili lotei laltei lire il piti Ma Ili leye lo te rounge nou te Jerusalem. Le wem te nou te te teptalo il teingipe te uf wuru piti uf ili Samaria.
Filip lerengawo metine ili piti Itiopia
26 Fei riri liti Ma Ili lirpowo Filip ye, “Ye eilo kapi men nange peiye, le ye ma usa tulum lepei wem epli lau lile nimin ingowo tisi fei leilo Jerusalem le le le Gasa, tisi fei lepei lato tef yawi.” (Fei tisi fei lepe olo ku mingowo koloye, lato yawi.)
27-28 Leye lo Filip leilo kapi le le lilape le. Fei le wem le lilele le, metine ili piti Itiopia ma lau le uf lele. Le metine fei lepei le metine piti lontoluwepe oweli teingipe piti moto ine piti Itiopia. Le le rautuwo Ma Ili lato Jerusalem so nou lifei nongo wingelem pele laule. Le wem le lifei linge tisi le, le lungunape yousi piti metine nimou nange lele Aisaia. 29 Leye lo Riri Teingi lirpowo Filip lolpepei “Ye e iripe nongo wingelem (karis) piye malfem.”
30 Fei le Filip lantu frou le liripe malfem, leye lo le lingitowo metine ili lepe lungunape yousi piti Aisaia metine nimou liti Ma Ili. Wem le lingitowo le le leleteiye “Ye retape il pal fei ye ungunape pepe lo olo?”
31 Fei le metine ili namti lirpowo lolpepei “Ki ma retape kolomen? Wuso nemple nampli pirpei so?” Leye lo lirpowo Filip longlo le rounge tifei nongo wingelem. 32 Le il wuso fei le lungunape pepe men so pepei,
“Le watafei sipsip, pe kesi pila pe ma palpo. Le le watafei sipsip ninge, wem pe palowi tipli le le lailolo kolo. Le lirpei il nemple kolo. 33 Pe pirpei il piti le ma tapune le minele ma kanowo olotei. Minele ma luwalo lile tulum lele soma pe retai polpepei le ninge paliene liti le. Wusoli wem liti le ratei tef lepei le oloye.”
34 Leye lo metine ili leletei Filip ye “Ye irpeiki metine nimou lepe, minele so lirpei il fei pepei? Le lirpei le lotei lo lirpei le mi?” 35 Fei le Filip le lirpei il pal piti il fei pepe lasi il teingipe piti Jisas lirpowo metine ili liti Itiopia. 36 Wem te tirpepei tinge tisi te, te rounge te fale wof kumpu nato tisi, wolo epli lanpo nongere le kumpu nire wolom nifei. Leye le metine ili lirpowoye, “Tipe kumpu nepei le piti fei polomen so ki ma kungungu kolo?” [ 37 Filip lirpowo, “Ye miso ungungu wuso ye ulpowo Jisas metine Ma Ili lotei laltei, ire onom peiye” “Iyo,” le lirpowo ye, “Ki kulpowo Jisas metine Ma Ili lotei laltei le le ninge lele lotei”] 38 Fei le, metine ili lirpowo metine piti lesiepe nongo wingelem ma lesiepe lapiri pratei. Leye lo Filip lire metine ili rounge ye kotu tuwalo titipi te wof, te tile tipe leye lo Filip kaltetei. 39 Le wem te nou fale tau tani tipe, Riri Teingi liti Ma Ili tousio Filip. Le metine Ili ma nou luluwo lolomen. Fei le longlo le lifei nongo wingelem pele le le rautu lotei leye. 40 Le Filip lulu le lotei le fale Astot, leye lo leifale le uf kumpu, kumpu leptalo il teingipe le le, le fale Sisaria.