7
Stiven lirpepe mete lipi piti Israel
Fei metine ili liti leltawio Ma Ili siye leifale leletei Stiven ye “Il fei pepei punkom lom?” Wolo Stiven namti leifale lirpepeye “Ise winkem re yaire, ise yingiteiki wo. Wusoli sungoitei liye Ma Ili lire singe falowo mani louku Abraham wem le linu ratei Mesopotemia liso leilo le ratei Haran. Le le lirpowo lolpepei ‘Fei ye ma usape alpe pire uf peiye le ye ma e e tef fei ki ma kosaiye.’ Le leilo lusa tef liti Kaltia lato le le ratei Haran. Le wem Abraham yaitei la Ma Ili laisi le ratei uf fei ise ratei lepei lepe. Wolo Ma Ili le watowo Abraham tef ile piti le lire lele kolo, nenpe kumpu re oloteiye. Wolo Ma Ili le lirpowo punkom lirpolo le miso watowo tef fei lepe, tef liti Kainan. Watowo piti lele lire eple palie pele piti pingi pau. Le wem fei Ma Ili lapuwe il fei pepei, Abraham, le eple olo.”
“Il fei pepei so Ma Ili lirpowo pepe ‘Eple palie peiye miso pratei tef piti mete nemple le pe ma pesio towa yawi piti mole olo le pe ma pila moingi wem ulel le taurungu wurutei olpe (400). Wolo ki miso watepe moingi le mete fei pe pesio towa yawi lelpe lepe, pe miso pusa uf lepe le pe ma paule pifei onposiki rautuki ratei tulum fei lepei’.”
“Leye lo Ma Ili lapuwe il lire Abraham piti ma paploupe topungou soma pe kosape pe potei watafei pe pulpope il wuso Ma Ili lapuwe pepe, liso Abraham lalowi topo liti Aisak wem nimou nila le ne nungungu. Fei le Aisak lila Jekop le Jekop lilape eple pele (12) manre pouku. Le Jekop eple ilim, pe enke olpe pasi winke kumpu lelpe Josep. Le pe pe paltei le lesio towa yawi ratei Isip. 10 Wolo Ma Ili le lontoluwo le le kanowo wem le moingi falowo. Wem Josep le falowo metine ili Fero liti Isip Ma Ili watowo onom malye le onom nire wuru, leye lo Fero laltei le metine liti lontoluwepe uf pire mete re oweli men nange pele.”
11 “Leye lo wem oli piti oweli olo falepe mete piti Isip pire Kainan, le moingi ili piti nilim paplei falepe mete wuru, le manre pouku ma paisepe oweli pato linei, olotei. 12 Leye lo wem Jekop kapi il pirpei polpepei luom telmane pifei Isip, le laisipe eple tuleingi pele, manre pouku, pe peifale pe. 13 Le wem pe nou pe pasi, winke lelpe Josep leite lotei alepe nimin le ilim pele lire winke lelpe, leye lo Fero retape alpe piti Josep. 14 Fei le Josep laptei il pe yaitei lele Jekop lirpowo piti ma le lire alpe pele ma paule Isip. Wem pe paule Isip pe mete wuru (75). 15 Jekop lire alpe pele pe pratei Isip lepe, pe pa. 16 Pe kapi pilape pau Sekem leye pe paptei pato erau nample liti Hamor lire eple pele wuso Abraham lire mole lipi laise lepe.”
17 “Fei le wem lau lire malfem piti Ma Ili ma onposiepe il wuso le lapuwe lire Abraham pepe so ma le watepe tef liti Kainan. Le mete piti Israel wuso pratei Isip pepe pe fale wurutetei. 18 Wolo metine ili nele, fale lile lontoluwo Isip, le retawo Josep kolo. 19 Le lempesipe mete pouku, lirpei lilape manre pouku, le le lirpepe il singe piti pe ma kapi eple kumpu wem emare pilape paptei pratei yaupe le pe ma pa. 20 Le wem fei le lolpepei, wem lepe nimou nila Moses le ninge fei lepei lepe, le teingi lailele lotei yawi wem Ma Ili luluwo. Le pe pontoluwo kotopawo pailolowo pifei winem pe fale anongou winges niliye. 21 Wem pe kali pila pe towa yawi tani winem, ningio feri piti Fero kali nila nire ninge nange lene. 22 Le le fale metine ili piti lirpepei le piti lesio towa wuso oli pe peltalo le le kapi il piti Isip.”
23 “Wem Moses taurungu pele fale wuru (40) le onom pele weitei ma nou le lulwepe ilim re winkem pele, mete piti Israel. 24 Wem lepe metine liti Isip losio metine liti Israel. Leye lo le kanowo metine teluwi nempleiye lele, le le letesi metine liti Isip la. 25 Fei le lirpolo mete pele miso puluwo retai polpepei Ma Ili miso laltei le ma kali moingi taniepe wolo pe puronom.”
26 “Fei nolowi le lulwenge mete titi Israel tosinoute, le le lirpolo ma kareringe, le le lirpeiye ‘Ise rounge yingitei, Ise rounge teluwi nempleiye, le piti polomen so ise yosinoute?’ 27 Wolo metine piti losio metine nele lepe laisi Moses le tanienge rounge le le leletei Moses lirpepei lolpepei ‘Minele leiteiye piti ye ma ontoluku le ye ma ulwepe moingi pouku?’ 28 ‘Ye irpolo ma eteteiki ka watafei nomul ye etesi metine liti Isip la lepe’?”
29 “Fei le wem Moses le lingitepe il fei pepe le leifale linlele luru le ratei tef piti Mitian tani Isip. Lepe le lilange eple winges.”
30 “Wem taurungu wurutei pe (40), riri liti Ma Ili lire weli loli nimpe wala namin falowo Moses ratei tef yawi lato lire Sainai tumun malfem. 31 Wem Moses le lontoli lolpepei le il re olo, lirpei kolo. Le posiye le malfem ma luluwo weli wuso loli nimpe namin lepe. Wolo le lingitowo Ma Ili il peleye. 32 ‘Ki Ma Ili liti manre peiye Abraham lire Aisak re Jekop. Ki so Ma Ili lelpe lepe.’ Wem Moses le lingitei le punwewi le le turuwo ma weitei lontoli lolomen olo touliye. 33 Fei le Ma Ili lirpowoye ‘Ye kotuwepe ire fila peiye tani wuso oli ye au tulum fei lepei ki kutei kile teingitei.’ 34 Fei le le lirpowoye ‘Ki kulwepe mete piti Isip posiepe mete piti Israel olpetei. Le ki kingitepe pailo pinanaiki, ki so kaule ma kaniepe, fei ye aule le ki ma kaiteiye e Isip’.”
35 “Moses le so mete piti Israel pinauli le pe peleteiye ‘Minemple peiteiye piti ye ma ontoluku le ingitepe moingi pouku.’ Le so Ma Ili laltei watafei metine liti lontoluwepe le metine piti kaniepe. Wuso Ma Ili lirpei fale nemi liti riri wem le lire weli loli nimpe namin.”
36 “Wem fei lepe Moses le laptei towa lipi potei fale lire singe liti Ma Ili pratei Isip re Peryai Yalei. Lepe so le kesipe mete lilape le tani Isip, pe pratei tef yawi taurungu wurutei (40). 37 Le Moses elpesi lepe lirpepe lolpepe ‘Ma Ili ma laisi metine nimou lau lirpepei ma laule ise watafei le laitei ki kau lepei. Le metine fei lepe ma teluwi piti ise.’ 38 Fei le Moses lotei so lire mete piti Israel pepe peifonemple pile tef yawi lepe. Le lile lire manre pouku re riri wuso lirpowo ratei Sainai tumun, le le so kapi il piti Ma Ili piti pratei wem oli pepe so laptei pau ku. 39 Wolo manre pouku paptowo mingim kolo, pinauli le pe weisi le lire plen laitei le pe pirpolo ma nou pe Isip. 40 Le pe pirpowo Aron, Moses line lele, pirpowoye, Ye osiepe men nemple wauku soma ku mulwepe watafei ma lipi pouku pepe. Wusoli metine, Moses fei le lau tani Isip lepe olo ku mretawo kolo, leinei linei le, lo menele lalei le.’ 41 Leye lo pe pesio ma ili lelpe watafei senge pulmakau, le pe papo yuri peptawi paptei watowo. Pe pesiepe purowo wusoli pe potei peletei Aron le le lesio fale. 42 Wolo Ma Ili kani onom lantepe kolo, le so laptei pe prautuwepe taurungu piti yuwei watafei il paptei paitei yousi piti mete amare polpepei,
‘Fei ise mete piti Israel, wem ise yile yeinenei yinge tef yawi lepe, ise yosiepe yuri yeptawi yaptei pau ki kolo.
43 Le winem fei ise yila lepe weni liti towa lelpe Molek lire tauru piti towa nele Refan so ise yingowo lepe. Liso fei ki ma kaiteise ye tani uf peise ye Babilon le ise ma wala ye tani’.”
44 “Fei ise retai manre pouku pe pilane winem kumpu le winem fei nepe Ma Ili lotei ratei, wem pe pile peinenei pinge tef yawi. Pe pesiene pingepe il piti Ma Ili wuso le lirpowo Moses le le lirpepe pepe. Pe pingepe il wuso Ma Ili lirpowo Moses piti pe ma posiene, pe so posiene. 45 Wolo wem fei pe pire Josua, pe manre pouku, yaire pelpe watepe winem pila pe so pe kali tef piti mete nemple lelpe wuso oli Ma Ili lotei laptu taniepe. Winem ratei le. Le fale wem metine ili Devit le fale. 46 Le Ma Ili re onom rapowo, liso le leletei Ma Ili ma lusa lesio winem nele piti Ma Ili liti Jekop lele. 47 Wolo ninge lele Solomon le so lesio winem lepe.”
48 “Wolo Ma Ili liti Yuwei le ratei winem fei motwalem pesio kolo. Metine nimou lirpepei lepe, lirpei lolpepei,
49 ‘Teplai yuwei, le poi lipi peiki piti kifei kontolili le tef piti ma kapiri ire pile. Winem fei lolomen soma ye yesio ki lol lepe? Le tulum fei linei soma kaltei yef lepe. 50 Men nange fei pepei ki kutei kaptei lo olo’?”
51 “Fei ise mete piti Israel piti polomen so, ise yingitepe il piti Ma Ili kolo, kuna yire moingi olpe le enke peise, ise yire yef yire il piti Ma Ili. Ise kuna watafei manre peise. Ise wem oli yinauli Riri Teingi. 52 Le manre peise pe watepe mete emarengi moingi. Pe posiepe mete piti kapi il Ma Ili pele, il piti le ma laisi metine teingitei lele ma lau, la liti lesio towa lele. Le fei ise yingio tisi liti manre peise, ise yalpo metine elpesi wuso pe pirpei ma lau. Ise yesio yaltei laitei nimpe le la. 53 Fei ise isotei so kapi il lipi piti Ma Ili lepe wuso riri liti Ma Ili wauku wolo ise yulpope kolo.”
Pe piripe era palpopo Stiven
54 Wem mete lipi piti peptawio Ma Ili siye pingitepe il piti Stiven pe enke kotuwepe pasio. 55 Wolo Riri Teingi lunkuwo Stiven le le leila oru lontoli lunwei le yuwei, le le luluwo if piti Ma Ili lire Jisas lile eti tilpi liti Ma Ili lele. 56 Leye lo le lirpepe “Ise yontoli. Ki kulwepe winki piti teplai kere polowi le Jisas lile eti tilpi piti Yaitei lele.”
57 Leye lo pe peifale pailolowo le pe pire esi pelpe popopope mingim pelpe. Yo pe mete wuru ye pantu karowo Stiven pe. 58 Le pe pirpeye, “Kesi yila ye ratei tisi teingo yawi tani uf soma yiripe era yosio.” Le mete piti piripe pamtuwo kotuwepe olongou lipi pelpe piti yuwei, paptei pratei le metine lainouwo, nange lele Sol, le lile lontoluwepe. 59 Wem pe piripe era palpopo, Stiven leletei Ma Ili, “Jisas ye ili leiki, ye kali nempi leiki.” 60 Le yaruwepe yamkelem ratei le le lailo lirkilau lolpepe, “Apa ye ma onposiepe moingi fei pe waiki lepe pato.” Wem le lirpei il pepei pe poungo kotu, yo le laye. Le il fei Stiven pe palpo la lepe, Sol lotei re onom nempleiye watafei pe pepei le so lile luluwo liso pe piri era palpo la.