16
Pol lire Sailas kesi Timoti tila pepi pe
Fei le Pol leifale le fale Derbe re Listra. Lepe metine nele nange lele Timoti le metine piti lingowo Ma Ili ratei lire nimou pele re nulpowo Ma Ili wusoli ne piti Israel wolo munge lene yaitei piti Timoti le piti Grik. Le mete piti pulpowo Jisas wuso pratei Listra re Aikoniam pe onposio Timoti le pe peila nange lele pirkilautei. Liso Pol lirpolo ma kesi Timoti lila rounge tepi te. Leye lo le lalowi topo lele, le lolpepei wusoli mete piti Israel wuso pratei uf fei tepe pretawo Timoti yaitei lele liti Grik. Wuso Pol lalowi topo kolo is mete piti Israel ma pulpowo Timoti kolo. Wem pe pe fale uf lipi lipi wuso pepe, pe pirpepe mete piti pulpowo pire il wuso mete piti pingowo pire mete piti pinuwepe pratei Jerusalem pirpei piti pe ma pingepe le pe piti pe ma pulpope le pingepe il fei pepe. Le mete piti pulpowo wuso pratei uf lelpe lelpe pepe peilo pile menpe pulpowo le pe fei polpepei, wem niliyeye niliyeye mete piti pe fale pulpowo Jisas fale wuru wuru.
Pol letei yongou luluwo metine liti Masedonia
Fei Pol lire Sailas re Timoti peifale pingowo yeli liti Frigia re Galesia pire nemple wusoli Riri Teingi lirpepe piti pe ma peptalo il pinge tef liti Esia kolo. Wem pe pau fale Misia lato le liti epli lautile, pe pirpei pe ma pe tef liti uf pinawo polpepei Bitinia lato le liti epli fale. Wolo Riri liti Jisas lirpepe ma pe lepe kolo. Leye lo pe raltei Misia lato le pe pitipi pe Troas. Wem pe pe fale, pe perengaiki Luk, ki kutei kaptei il fei pepei, yo mulpou fei lepe Pol le letei yongou luluwo metine liti Masedonia fale lau lile lirpowoye, “Ye ma au eli kanouku mete piti Masedonia wo.” 10 Wem Pol le letei yongou luluwepe fei polpepei ku meifale kapi mafofo ma milape me Masedonia le ku mirpeiye, “Wusoli Ma Ili lirpouku piti ku ma me meptalo il teingipe pe mete piti uf fei lepe.”
Lidia kani onom nantowo Jisas
11 Fei ku monglo nimpe teingo musa Troas le yuf leipopouku minge periai karowo Samotres lifei tipe nimin me. Nolowi mire mul ku me Neapolis le uf Filipai. 12 Wem ku me fale lepe ku karowo uf ili ratei tef liti Masedonia nange lele Filipai le tef fei lepe mete piti Rom kali le pe pratei pire nange lelpe, lepe ku mratei uf ili fei lepe kololo wem wisiauye. 13 Wem ku me fale mratei leye lo wem fei Ma Ili lotei laltei lepe fale. Fei ku musa uf, le ku me wof lunko mirpolo lepe so tulum liti mete piti Israel pe pratei pire Ma Ili pirpepei. Lepe ku mungra ratei le ku mirpepe nimoure wuso pau peifo nemple pile pepe. 14 Le nimoure wuru fei pepe nenpe nange pene Lidia, ne moto piti naptei olongelem mul le pe paisipe. (Olongelem fei pepei pe piti mete mole wuru soma paisipe.) Le ne piti uf Taiataira ne re nau wusoli ne moto piti onposio Ma Ili. Le Ma Ili lotei lirpene piti ne ma naptei mingim noporo ne Pol nire men nange fei le lirpepei pepe. 15 Fei ne nire mete pene wuso pepi pratei winem lene lepe pungungu, le ne neifale nirpoukuye, “Wuso ise yirpolo ki kulpowo Jisas punkomtei lepe so ise yau yiratei winem leiki wo.” Lepe ne nirouku kilau piti ma mepi meye, liso ku mepi me.
Pol lire Sailas tifei winem oli
16 Wem nele, wem ku nou me tulum elpesi fei mete piti Israel pe ratei peletei Ma Ili lepe, ku merengane moto nenpe mete piti pontoluwene nirpene piti ne ma nesio towa wusoli pe paisene piti ne nesio towa yawi, le ne ririm olpe punkuwene le ne miso nirpepe mete men nange ma fale. Le ne fei nolpepei mete pene piti pontoluwene nepe pe kapi mole wurutei olpe wusoli ne nirpepe mete men ma falepe. Wolo ne notei kapi ara kolo, olo ne nesi towa yawi. 17 Le ne nolsi Pol re ku nailolo nirpeiye “Ise yulwepe mete pepei pesio towa liti Ma Ili, le Ma Ilitetei. Le pe pirpei kosaise tisi piti ma ratei yoporo.”
18 Ne nolpepei ne wem wuru le Pol onom one leye lo le lile weitei lirpepe ririm olpe wuso punkuwene moto fei nepe. Le lirpeiye “Wusoli singe fei lepei le ratei Jisas metine Ma Ili lotei laltei piti ratei wem oli fei ki kirpei ye naro au taniene” Le wem le lirpei il pele pe tani, riri fei lepe le naro lau taniene wem fei lepeye. 19 Wem mete pene piti pontoluwene pepe, pe pontoli polpepei pe ma kapi mole lipi koloye, wusoli moto piti nesio towa fei lepe ne oloye. Pe pesienge pautiri Pol lire Sailas le pe peipinge pilange pe falowo metine piti lingitepe moingi piti mete pile tulum liti mete paptei oweli le pe paisepe. 20 Pe kesinge pilange pe falepe mete lipi piti pingitepe moingi piti mete le pe pirpeiye “Yuluwenge mete fei tepei te piti Israel le te kesipe moingi tilape tau taptei pratei uf ili louku. 21 Te teitalouku ma mesiepe men nange wuso il lipi pouku pirpei piti ma ku mesiepe kolo. Wusoli ku piti Rom le ku ma mingitepe lo mingepe kolo. 22 Fei le mete wuru wuso pile pepe peifale kani nemple pirpei pe Pol lire Sailas. Le mete piti pingitepe moingi piti mete, pesiepe olongou pelnge karipe, le pe pirpepe yali pal piti ma pe kali nungo pire petesinge. 23 Wem pe petesinge olngetei leye lo pe papsi wingi pire karinge tifei winem oli, le pe pirpowo metine liti lontoluwo winem oli piti ma lamsi wingim menpe lire karinge rounge. 24 Fei le lingepe il piti yali pal pirpowo lepe, fei le kesinge lilange le lautetetei tratei tef leinginimtei liye, leye le le lafo ire pelnge rounge pautile nimpe firingi wuso pe pire suru nilpe paploupe le pe narwipe namplungu pepe le le lire foiye topwepe ire pelnge lapiri, le te rounge tifei nimpe firingi fei pepe.
25 Mulpou nimin fei lepe te rounge tratei te te wem tangu. Leye lo Pol lire Sailas rounge turo weni piti onposio Ma Ili le te rounge teletetei Ma Ili le mete wuso pepi pratei winem oli lepe pingitenge rounge. 26 Wem fei lepeye maiyene lini lirkilau oli le winem oli fei lepe re leisi ninyeiye lirkilautei. Le wingi wuru piti winem lepe poteiye pungo pire foiye lipi kimplipi wuso topupuwepe mete papiri pepe potei potopo puwalo tanienge re mete yeflipe. 27 Wem metine piti lontoluwo winem oli leilo le le luluwepe wingi wuso pungo pato pepe, le lirpei lolo mete piti pratei winem oli lepe olo naro peye. Le lisi kotuwo ila lele lirpolo ma liri leiwe lotei. 28 Wolo Pol rapo nemi lailolowo lirpei lolpepe, “Ei ye ire ila eiwe yotei pato, ku mete fei pepei olo mratei pepei”
29 Leye lo metine piti lontoluwo winem oli lepe linape piti pe kali weli pila pau nainu le le lantu oli le luwalo yaru yamkelem, punwewi ye ratei ire piti Pol re Sailas. 30 Leye lo le kesinge lilange le towa yawi le le loutetei lolpepei, “Ise rounge yirpeiki ki ma kali men soma kaneiki ki kutei ratei koporo wem oli.”
31 Fei le te namti tirpowoye, “Ye ma ulpowo Ma Ili Jisas, is le miso kaneiye ratei yoporo, ye yoteteiye kolo, ye ire moto re eple peiye pire mete fei yepi ratei winem leiye lepe.”
32 Leye lo te teptalo il piti Ma Ili pe, le lire mete fei pepi pratei winem lele lepe. 33 Mulpou fei lepeye metine piti lontoluwo winem oli kesinge lilange le kaptetei pape fei pe petesinge le topo lawowo lepe. Yo le lire moto eple re mete fei pepi pratei winem lele lepe, te rounge kapteteiye. 34 Fei le kesi Pol lire Sailas lilange linki le winem lele le le kapi oweli watenge rounge taplei. Le lire alpe pele rautunemple wusoli pe pulpowo Ma Iliye.
35 Fei le mete lipi piti pingitepe moingi piti mete peifale pire mul paisipe yali pal lipi piti pinuwepe yali pal pirpepe il singe polpepei, “Ise yaisinge mete fei tepe kesinge yautetei teye.”
36 Fei le metine piti lontoluwo winem oli lirpowo Pol il fei pepei lolpepei, “Mete lipi piti pingitepe moingi piti mete pirpei, ise rounge miso rounge ye. Fei ise rounge ma ye le men nele ma faleise rounge kolo.”
37 Wolo Pol leifale lirpepe yali pal lipi lolpepei, “Mete piti pingitepe moingi piti mete pe perengape il pal piti ku mete olnge kolo le pe pirpepe yali pal lipi pire nungo petetouku le mete wuru puluku le pe ketouku pilauku pe peitouku wifei winem oli. Fei pe pirpolo pe ma paitouku we. Pepei ma wanketei wuso oli ku re so watafei mete piti pratei Rom pepe. Fei nou ye yirpepe mete piti pingitepe moingi piti mete pepe potei ma pau fale lepei leye lo pe paitouku we.”
38 Yali pal lipi pilape il fei Pol lire Sailas tirpei pepe, pe pirpepe mete piti pingitepe moingi piti mete pepe. Le wem pe pingitei il fei te tirpei te re titi Rom, pe turwepe olpe. 39 Leye lo pe potei nou pe falenge le pe pirpei, “Ku onom maneise rounge mire moingi fei ku waise rounge tepe.” Fei le pe kesinge pilange naro pe tani winem oli lepe. Le pe pirpengeye, “Rounge ye tani uf ili fei lepe, rounge yingiteiye lom?’
40 Fei Pol lire Sailas rounge tusa uf le te te kolo. Te rounge wala nou te winem liti Lidia. Lepe te terengape mete piti pulpowo Apa. Le te tirpepe piti ma pile singe leye lo te rounge naro teye.