17
Pol lire Sailas tau fale Tesalonaika
Wem te rounge te naro te, te teifale tingowo tef liti Amfipolis re Apolonia tau, tau fale Tesalonaika, lepe winem liti mete piti Israel piti pifei onposio Ma Ili ratei. Le Pol, metine pele piti lolpepe lepe, le le yo linki le winem fei lepe. Wem Ma Ili lotei laltei wem winges niliyeye le lungunape il paitei yousi. Le le lire mete pepi pirpepei. Le le lirpepe nampliepe kosape il pal piti metine Ma Ili lotei laltei ma lila moingi le le ma nou leilo wem le la. Fei le Pol nou lirpeiye, “Metine Jisas wuso fei ki kirpeise lepe le metine Ma Ili lotei laltei.”
Mete ilepe pulpope il wuso Pol lirpei pepe le pe weitei fale watafei Pol lire Sailas ye. Le mete wuru piti Grik wuso rautuwo Ma Ili pepe pire nimoure piti mete piti pinuwepe wuruye fei weitei pe piringe. Wolo mete piti Israel pe enke olpe pasiepe le pe kesipe mete olpe piti pire kerin pinge tisi paulo pulunemple yaupe. Mete fei pepe pau peifo nemple le pe pailo pilape pinge uf ili lepe. Le pe pinki paltu winem liti Jeson pinta Pol lire Sailas pirpolo ma kesinge pautetei te mete wuso pile towa yawi lepe. Wolo wem pe perengange kolo pe pesio Jeson lire mete piti pulpowo peipipe pilape pe mete lipi piti pontoluwo uf ili. Le pe pirpei pirkilau polpepei, “Mete fei pepei pe paptei moingi fale liye liye re pau pe, pe fei so pe pau fale uf louku lepei leso Jeson le kesipe lilape le pratei winem lele. Le pe oli weisipe il lipi piti metine ilitei liti Rom, le lontoluwepe mete lipi pouku, pirpei polpepei, ‘Ise yuronom lom, metine ilitei nele fale, nange lele Jisas’.”
Wem pe pirpei il fei pepei pe weisipe enke piti mete wuru pire mete lipi piti pingitepe moingi pe pos pile yaupe ye pe. Mete lipi piti pingitepe moingi pirpowo Jeson lire mete piti pulpowo ma watepe mete lipi ara piti moingi ma nauyou fale kolo, yo pusape pe.
Pol lire Sailas te tato Beria
10 Fei le mulpou fei lepeye, mete piti pulpowo peifale paisinge Pol lire Sailas te Beria teye. Wem te rounge te fale te rounge karowo winem liti Israel lelpe piti pifei onposio Ma Ili. 11 Le mete piti uf fei lepe pe watafei mete piti Tesalonaika kolo, pe enke teingipe piti ma pingitepe il re wem pe pingitei pe enke kere ma pingitepeye pato. Le wem oli wuso lepe pe pungunape le pifei onposiepe il teingipe paitei yousi pasi il wuso Pol lirpei pepe ma pulpope pasiepe. 12 Fei pe polpepei mete wuru pulpope le nimoure piti mete mole yini wuru pire mete piti Grik re weitei pulpowo Jisas. 13 Wolo Israel fei pratei Tesalonaika pepe, wem pe pingitei polpepei Pol leptalo il piti Ma Ili pe mete piti Beria pe peifale pe fale Beria. Pe pirpei il papwe mete enke le pe pau penete nemple, ma posienge Pol lire Sailas. 14 Le mete piti pulpowo Jisas paisi Pol frouye fei le periai, le Sailas lire Timoti te rounge ratei Beria. 15 Fei le mete piti pila Pol pe paltei lepe pepi pe fale Atens. Lepe le pe nou pe Beria pilape il wuso Pol lirpepe piti ma Sailas lire Timoti ma rounge frou ye tau tulsi.
Pol le ratei Atens
16 Wem Pol wala ratei Atens lengarienge Sailas lire Timoti le onom re one wusoli le lulwepe weni ririm olpe wuso pile pepe. Pe paptei wurutei pile. Le onom pele olo onetei liripe. 17 Fei le le liripe mete piti Israel re mete nemple piti onposio Ma Ili pe pirpei kapi il paptei pifei winem liti pifei onposio Ma Ili lire tulum lautu yawi piti paptei le paisepe oweli. Le lile ma lulwepe mete piti pe pau piri malfem soma lirpepe, le pe ma pingitetei. 18 Le mete ilepe piti peptalo il pe pau pire Pol kapi il peiwenemple. Le ilepe pe pirpeiye, “Metine fei lepei retawo men nele lato fi linei so fale lau lirpei men lile fei lepe?”
Le ilepe pirpeiye, “Kuna le ma lirpei il piti ririm re towa piti uf nemple.”
Pe pirpei il fei pepei wusoli Pol le leptalo il piti Jisas lire wem le nou leilo. 19 Leye lo pe pirpowo Pol kesi pepi pe falepe mete piti pontoluwepe mete piti uf walem kumpu kumpu wuso pau peifo nemple, pifei Areopagus le pe pirpei “Ku keteiye milaiye mau lepei mirpolo ma ye irpouku il pal piti il wuso fei ye irpei pepe. 20 Le il ilepe wem ku mingitei ye irpepei, ku olo mretape kolo. Le ye ma irpouku il pal soma ku mretape.”
21 Wusoli mete piti uf Atens pire mete piti uf nemple le pe pau ratei, pe re enke pelpe pirpolo ma waipotei pasi wem pelpe pe piti pirpei le pingitei il wuru fei pingi pau uf nemple.
22 Pol leilo lile kani mi mati lantepe mete piti pontoluwepe mete piti uf walem kumpu kumpu pepe wuso pau peifo nemple pife tulum lelpe Areopagus lepe. Le le lirpeiye, “Ise mete piti Atens, ki kulise watafei ise onposiepe ma lipi peise piti tef lepei wurutei. 23 Wusoli wem ki kilele kingi uf ile leise fei lepei, ki kulwepe tulum peise piti ise onposiepe. Le ki kerengawo ponu nele, le ponu fei lepe ise yaptei il paitei polpepei,
‘Pe Ma Ili Piti Ku Mretawo Kolo’
Le men lepei fei ise onposio wolo ise retawo kolo le so fei ki kirpei nomnai le ise ma retawo. 24 Ma Ili wuso laltei tef fei lepei lire men nange pele wuso fei pile tef lepei le so Eiya liti yuwei lasi tef lepe le le miso ratei winem piti meila nange lele fei motwalem piti esi pelpe pesio kolo. 25 Le il nemple nou pe polpepei, le miso kapi men nemple wuso mete pe pesio towa lele le pe kapipi pepe kolo. Le lotei so laptei mete pire men nange piti tef lepei lasi yef piti ma kalili yef lepe. 26 Le linu laltei metine niliyeye, leye lo laptei mete topungou polomen polomen re fale keraitei pau mani niliye louku so lepe. Le le laptei pire tef fei lepi poungai. Wem le wala laptei kolo, le onposio wem piti pe ma ratei tef fei lepei lire uf le tef fei lepe soma pe ratei lepe. So polpepeye. 27 Le le lolpepei soma pe pintawo pe, le pe ma perengawo. Wuso Ma Ili le lato, lo le fiyen tanuku kolo. 28 Wusoli metine nele le lirpeiye, ‘Fei ku fale motwalem ku mratei tef fei lepei, le ku me mau mulunemple wusoli le lotei lirpei ku so molpepe.’ Le tipipi nemple peise re miso pirpei polpepei, ‘Fei ku re eple pele.’ 29 Le wusoli ku eple piti Ma Ili pele wolo ku muluwo kolo, le fei so ku ma mesio weni le ku mire yini lepe kolo. Wusoli pepe kuna yaupe, ku mete piti tef lepei kutei mifei onposio ku so maptei fale. Wolo le ratei lire singe lele. 30 Le Ma Ili onposi lolpepei le ma koponape wem fei mete pe retawo kolo pepe pato. Wolo fei le lirpepe mete liye liye re pile weitei tounga pesipe il olpe pelpe piti tef lepei. 31 Wusoli le lotei oli laltei wem piti le ma lifei lingitepe il punkom piti mete fei pratei tef lepei pire il olpe pelpe. Le metine fei le lotei laltei lepe soma lolpepei lepe wusoli le nou leila metine fei lepe wem le la, le nou fale alepe nimin le ku muluwo ku so mulpowo lepe.”
32 Wem pe pingitowo le lirpei il piti wem le nou leilo, (Jisas wem le la lepe), leye lo mete ilepe pe paluwe oli pelesi wolo ilepe pe pirpeiye, “Ku ma nou mingitepe il fei ye irpei pepei pepe, ye ma nou irpei le ku ma mingitei wo.”
33 Leye lo Pol lusape leye. 34 Mete ilepe pire metine nange lele Dionisius le lesio towa niliye wata fei ilepe pepe piti Areopagus, le moto nange pene Damaris re mete ilepe re pulpope il pepe pire Jisas.