18
Pol le le ratei Korin
Wem Pol le lirpei lifei Areopagus fei le lusa Atens le le le fale Korin. Lepe le lerengawo metine nele piti Israel nange lele Akwila pe pila ratei uf nange lele Pontus. Le so wala lire moto pele Prisila roum musa uf Rom lato uf ili Itali, le me mau mratei Korin. Wusoli metine ili liti lontoluwepe mete lipi nange lele Klodius, lirpepe Israel piti pe ma peilo tani uf Rom. Liso Pol le ma luluweme le le lirime ratei pepi pesio towa. Pe pretai pesio towa piti penglelei morou topo ma peltalo pire winem. Liso Pol re le lirime penglelei le wem mete pe pau paise le kapi era so liri laisepe oweli pele piti laplei pire olongou piti lapiri lafo. Wusoli me roum re mesio towa fei lolpepei, me roum mengleleipe morou topungou mire winem. Le wem fei mete piti Juda pifei onposio Ma Ili, wem fei lepe wem oli, le linki le winem liti pifei onposio Ma Ili lile lirkilau lirpei lirpolo ma mete piti Israel re Grik pingitowo, le pe ma pulpope il fei le lirpei pepe.
Wem Sailas lire Timoti tato Masedonia tau fale, Pol karpopi morou topo koloye, le lile leptalo il piti Jisas metine piti ratei wem oli. Le lile lesio towa fei lepeiye lato wem oli wuso lepe. Le laltei nange liti Jisas fale loungo rufro le mete piti Israel lirpepe lirpolo, “Jisas le Krais, le metine Ma Ili lotei laltei.” Le wem pe pinauli le pe pirpei pilawo, il olpe polomen polomen re le le lailo lotei kali tom laufi lila le, le le lirpei lapeye, “Wuso ise ye yire Ma Ili malfem kolo, isotei ma yila moingi fei lepe le ki ma olo. Le fei ki ma ke mete nemple ise Israel ma oloye.”
Fei le lusape le le naro le ratei winem liti metine piti mete nemple wolo le metine liti onposio Ma Ili nange lele Taitus Justas. Winem ratei laitei winem liti pifei onposio Ma Ili malfem. Krispus, metine liti linuwo angli pau lelpe, lulpowo Jisas lire moto eple pele re mete piti uf nele nele wuso pau pratei Korin lepe, pingitepe il fei pepei, pe pulpowo Jisas le pe pungungu yali nempleiye. Fei le mulpou nele lepe Pol luluwo Apa fale lau lile watafei le letei yongou le le lirpowoye “Ye ma turiye pato le ye ma irpepei olpepei ye ato, le ye ma wilfingou asi towa fei esio lepe kolo. 10 Wusoli ki kutei kireye rounge ratei le men nele miso leiyeye kolo. Wusoli wuru fei pratei uf fei lepei lepe pe mete peiki piti pulpoiki.” 11 Leye Pol ratei tauru niliye le ile, le le leptalo mete lire il piti Ma Ili.
12 Wem pe paltei metine nange lele Galio, le fale watafei metine ili ratei Akaia ma lontoluwepe tef wuru piti Rom. Wem fei lepe mete piti Israel pau pirpei nemple, leye lo pe pesio Pol pari kesi pila pe metine ili fei lepe piti ma lingitepe moingi pelpe.
13 “Metine fei lepe le lile lirpepe mete lamtetepe ma onposio Ma Ili pinge tisi nele watafei il lipi pouku pirpei pepe kolo.” Pe pirpei polpepei.
14 Leye lo Pol ma nempe nemi lirpei wolo Galio lirpepe mete piti Israel-ye. “Wuso pepe il olpe lo towa oli fei le laltei moingi fale, ki miso pos kifei kingitei kireise. 15 Wolo pepei ise kapi il yire yeiwenemple yire il re nange pasi il lipi peise isotei. Ise isotei ma yingitepe moingi fei pepe. Le ki ma kifei kingitepe lo kulwepe moingi kumpu fei pepei kolo.”
16 Leye lo lirpepe yali pal kesipe paptei pe tani tulum piti lifei lingitepe moingi lepe. 17 Wem pe naro pau towa yawi mete piti Israel peifale pesio metine liti lontoluwo winem liti pifei onposio Ma Ili nange lele Sostenes pari le pe posio pile lepeye. Wolo Galio le lile lupoluwepe yaupe. Le le onposi moingi fei fale lutepe pele lotei lulwepe pepe kolo. 18 Pol ratei Korin wem wuru lire mete piti pulpowo Jisas. Fei le liripe peipinemple esi le le lusape. Le lire Prisila re munge lene Akwila pe Sisaria uf liti nimpe tengelem paitetei piti Korin ma paise nimpe teingo le pe ponglo pe Siria peye. Le wem pe wala pe kolo, wala paitei pengari Pol leifale lirpepe paltutu oru lele watafei yom nerenga wusoli le lapuwe il lire Ma Ili. 19 Leye lo wem pe pe fale Efesus, lepe Pol le lusame Prisila nire munge lene Akwila le le linki le winem liti pifei onposio Ma Ili le le lire mete piti Israel pepi pirpepei. 20 Pe peifale pirpowo piti le ma liripe pepi pratei lepe wem ulel taise wo. Wolo le lirpei le ma ratei kolo, linaulo. 21 Leye lo leifale lusape le le lirpepeye “Wuso Ma Ili lotei lirpei ma ki nou kau ki miso nou kau kulise.”
Fei le longlo nimpe teingo lusa uf Efesus le le leye. 22 Wem le lau fale kotulualo Sisaria, le le luluwepe mete piti pulpowo Jisas. Fei le nou lusape le le le Antiok ratei tef liti Siria. 23 Le le liripe pratei lepe wisiauye, le nou le tef piti Galesia re Frigia luluwepe linge ire yepe wuso linu le luluwepe. Piti ma menpipe mete piti pulpowo ma pile singe pulpowo Jisas.
Prisila nire Akwila meptalo Apolos il teingipe
24 Wem fei lepe metine nele piti Israel le uf lele Aleksandria nange lele Apolos le re laule Efesus. Le le metine piti lirpei il loporoye le. Le metine ili teingi piti lirpepei le le retape il pal piti Ma Ili wuso paitei yousi pepe loporotei. 25 Wusoli wem le ratei Isip pe peltalo pire il piti Jon metine liti kaptetei mete. Liso retape le lile lolpepeye. Le wem le leptalo il, il pele pe pingowo tisi piti Jisas. Liso wem le lirpepei, le lirpei punkomtei lire il ilepe piti Jisas. 26 Le lile leptalo il wuru pepe lirkilautei leye lo wem Prisila nire Akwila muluwo leptalo il lile winem liti pifei onposio Ma Ili fei me roum kesi mila me winem lelme le me roum kotuwepe il pal mirpowo moporo minge tisi liti Apa. 27 Leye lo Apolos lirpei ma le uf ili liti Akaia liso mete piti pulpowo Jisas pratei Efesus kanowo pantei youti ne mete piti pulpowo pratei uf liti Akaia pirpei polpepei, “Ise ma kesi Apolos ye yontoluwo wem le le faleise.”
Wem le le fale le luluwepe mete piti pulpowo Jisas wusoli Ma Ili le lailelepetei le Apolos kaniepe loporotei. 28 Leye lo le lirpei lirkilautei lire mete piti Israel le le weisipe laptei pinge alu lire il piti paitei yousi pirpeiye, Jisas le metine Ma Ili lotei laltei lau liti ratei wem oli.