19
Pol lau fale Efesus
Wem Apolos wala ratei Korin Pol leifale linge ire yepe pele linge tef liti Korin lau fale Efesus. Lepe le lerengape mete ilepe piti pingowo le le lepleteiye, “Ise kali Riri Teingi lau lunkise wem ise yulpowo lo olo?”
“Ku oloteiye, Riri Teingi fei lepe ku mingitei pe pirpei piti le ratei kolo,” pe namti pirpowo polpepei.
“Eiye lom?” Pol namti lepleteiye, “Ise yungungu yinge tisi piti mi?”
Leye lo pe namti pirpowoye, “Ku mungungu minge tisi wuso Jon liti kaptetei mete lirpei lepe.”
Fei le Pol lirpepe lolpepei, “Ise yungungu yinge tisi liti Jon, kuna le le kaptetei mete piti tounga pesipe le pe pusape il olpe pato. Le le lirpepe mete piti Israel ma pulpowo metine ma luwowo lingi lau, le metine fei lepe, le Jisas.”
Wem pe pingitepe il fei pepei pe pungungu pire nange liti Apa louku Jisas. Le Pol leptalo esi puwo eri pelpe le Riri Teingi lau lunkuwepe le pe pirpei il nemple watafei pirpei kari noni panenei pepei le pe peptalo il piti Ma Ili pasiepe. Mete fei pepei pe eti plen le plen te winges (12). Le anongou winges niliye fei Pol le wem oli linki le winem liti pifei onposio Ma Ili lire mete le le lirpepe lirkilautei. Le liripe pirpepei, lirpolo ma lirpei lamtuwepe lire il fei le leptalo piti Ma Ili ma lotei lontoluwepe mete pele pe punkomtei. Wolo ilepe pingitepe il pele, le pe pulpope kolo. Le pe pirpei il olpe pe tisi liti Ma Ili wuso le kosape mete wuru pepe. Leye lo Pol kesipe mete piti pingowo pusape mete fei pepe. Le wem oli wuso lepe le liripe pirpepe le le leptalo lifei winem lautu yawi piti Tiranus. 10 Le lolpepei le fale taurungu winges liso mete wuru wuso pratei tef liti Esia lepe mete piti Israel re mete nemple pe pingitepe il piti Ma Ili.
11 Ma Ili laptei singe lipi fale lire Pol, le le laptei falele. 12 Wuso le olongou lele piti liri lalele lenke lo olongou piti lafo, wem pe kapi pilape pe watepe mete piti kainu le olpe pelpe naro pe taniepe pire riri olpe pepe re miso naro taniepe.
13 Le mete ilepe piti Israel wuso pilele pe pau le pe nampro ririm olpe pepe, pe re pirpolo piri nange liti Apa louku Jisas piti ma piri pesio towa fei lepei. Pe pirpepe ririm polpepei, “Ki kirpeiye kire nange liti Jisas wuso Pol lirpouku lepe, ise naro yau tani.” 14 Le mete fei polpepei pepe pe eti plen te winges (7) eple piti Israel metine ili liti leltawio Ma Ili siye, nange lele Skeva. 15 Wolo riri wuso lunkuwo metine lepe lirpepeye, “Ki kretawo Metine Ili Jisas, le metine nange lele Pol lulpowo re ki kretawo le kali singe, wolo ise olo, ise minemple?”
16 Leye lo metine fei riri oli linkowo lepe lirkilautei le le losiepe olpetei raptuwe lilape le laptei liye, teluwi palei pilio pire olongelem pelpe re kerereiye. 17 Fei le Israel pire mete nemple wuso pratei Efesus lepe pingitepe il fei pepei pe turuwepe olpe, leye lo pe onposi nange liti Jisas Ma Ili pirkilautei. 18 Le mete wuru wuso pulpowo Jisas lepe paule fale alepe nimin le pe pirpei nomnaipe il olpe pire towa olpe wuso pesiepe pepe. 19 Le mete wuru pelpe wuso pesiepe puro, le pe kapi yousi pelpe pire yefei, tenglanu, welife semei pire lulu emingo wuso pafo pratei pepe kapi pilape naro pau paptei nemple pafo weli le mete wuru wuso pile pepe pulwepe. Le ye le pe koponape yousi mole paisepe, pepe era pelpe fale polpepei 50,000 kina leye le. 20 Fei pe pirkilau polpepei mete wuru wuru re pe fale pingitepe il piti Ma Ili.
21 Wem il fei pepei fale pe tani, Pol leifale onposi ma le Masedonia re uf liti Grik yo le kere rotopa le Jerusalem leye. Le lirpei, “Ki ke Jerusalem fei, ki ma ke kuluwo Rom, ki ma keye.” 22 Leye lo le laisinge Timoti lire Erastus mete winges fei tepei te mete piti kanowo tinu te Masedonia le le wala ratei tef liti Esia.
Moingi ili olitei falepe Efesus
23 Le wem fei lepei moingi ili olitei falepe Efesus. Wusoli tisi liti Ma Ili fei Pol kosape lepe oli lirkilauteiye. 24 Fei le metine piti lesiepe weni kumpu kumpu piti riri nimou ine Artemis nange lele Demitrius, towa lele fei lepe, le kapi era lipi liso le laisipe mete pele wuso pe kanowo pesio towa lele lepe. 25 Leye lo le linape pire mete nemple wuso pesio towa watafei le lepe pau le le lirpepeye “Ise mete fei pepei, ise retai ku mifei mole yuwei mire towa louku fei lepei. 26 Le ise miso yontoli le isotei miso yingitei men nange fei metine lepei nange lele Pol lirpepei lepe. Le lirpei lolpepei ‘Ma lipi wuso mete pire esi pelpe pesiepe pepe kuna pe ma lipi kolo.’ Le le fei lolpepei mete wuru paptowo mingim pire il fei le lirpei ‘Ma lipi fei mete pire esi pelpe pesiepe pe olo pe ma lipi kolo.’ Fei le il fei pepei Pol lirpepe mete piti Efesus poteteiye kolo le lirpepe mete wuru piti tef liti Esia. 27 Fei pepe olpetei le towa teingi louku piti kapi era wuru lepei mete ma pirpei pingouku il piri. Le pepei poteteiye kolo, fei pepei re olpetei wuso winem liti riri ine Artemis ma lato yawi wusoli mete ma onposio kolo, le ne ma nato ine koloye, nato yaune nire mete piti Esia re tef liti Rom ma pifei onposiene kolo.”
28 Wem mete fei pepei enke pelpe peilo le pe peifale pailolo pirpei polpepei, “Artemis ne riri nimou ine niti Efesus.” 29 Leye lo mete wuru wuso pratei uf ili Efesus lepe peifale pailolo pe pire uf ili lepe poungai. Le pe pesienge mete winges titi Masedonia wuso tire Pol tau tepe, nange pelnge Gaius lire Aristarkas le pe pantu pe winem liti mete wuru piti uf paule peifonemple. 30 Fei Pol leifale lirpolo le ma lantu linuwepe le ma leite lotei alepe nimin, wolo mete piti pingowo Jisas pirpowo piti ma lolpepe pato. 31 Fei le mete lipi ilepe piti tef kumpu kumpu pe numuwi piti Pol pe re paptei il pirpowo piti le ma leite lotei alpe nimin le tulum fei pe pau peifonemple pifei lepe pato.
32 Le wem fei lepe mete wuso peifonemple pile tulum fei lepe pailolo pirkilautei le mete ilepe pailo pirpei il nemple le ilepe pungunape il nemple wusoli wuru pelpe oli retape il pal piti pau peifo nemple kolo. 33 Le mete ilepe piti Israel pirpei raltuwe metine nange lele Aleksander piti ma le lile le mete wuru ma puluwo. Leye lo Aleksander lirpepe lire esi lirpolo ma lirpei lire lotei teingi le mete wuru wuso pile pepe. 34 Wolo wem pe puluwo pario wata fei le metine piti Israel, leye lo pe mete wuru ye fei peifale pailolo il nempleiye polpepei “Artemis ne noteteiye riri nimou ine niti Efesus.” Pe pailolo pirpei il fei pepei pratei wem uleltei.
35 Leye lo metine ili piti laptetei il piti uf ili leifale lirpepe mete piti ma pos pato pingitowo le lirpeiye “Ise mete piti Efesus le metine niliye niliye retai yolpepei ku piti uf ili Efesus lepei leso ku pesio winem liti yeila nange liti riri nimou ine Artemis ratei lire erau wuso nualo yuwei nau le ise wuso onposiene lepe. 36 Le fei ise ma yire isotei yef kolo, liso fei ise ma pos yato le ise ma onposi so ise yaptei men men fale.
37 Fei ise kesipe mete fei pepei yilape yau lepei yaupeye. Le pe paltutu winem liti riri ine Artemis le pe pirpei il olpe pe ma lipi pouku kolo, oloye yaupe. 38 Wuso Demitrius lire mete pele piti pesio towa lele, pe pire metine nele pepi purai nemple ku maptei mete niliye niliye piti mete lipi pingitepe moingi. Le pe miso pilape moingi fei pepei pe fale wem fei pepe. Leye lo pe kapi il pire peiweinempleye. 39 Le wuso ise yilape il lipi taise piti ma yeitouku yire il fei pepe, ma mete wuru piti Efesus pau peifonemple wo, leye lo il fei pepe ma mirpei mile tulum fei lepe. 40 Wusoli pepei pe olpetei ma mete lipi piti Rom pirpei, ‘Men nemple so fale wem fei lepei lepe liso mete wuru pe pailolo pepe.’ Le minele miso lapsi karipe lire fei pe pailolo lepe? Le ku miso mapsi karipe il fei pe pailolo pepe. Le ku miso merengape poungotu.” 41 Le lirpepe mete wuso peifo nemple pile pepe, pe winangou pelpe pe ye.