20
Pol lusa Efesas leinei linge tef piti Masedonia lire Gris
Wem moingi fei pe pailolo pepe pa, Pol linape mete piti pulpowo Jisas pau peifonemple le le lirpepe il piti pile singe, leye lo le lusape pratei le le le Masedonia. Fei le le leinei linge tef piti Masedonia, le le lirpei lalpope mete piti pulpowo wuso pratei tef fei pepei lire il wurutei. Leye lo le lau falepe mete piti Gris, lepe le ratei anongou winges niliye. Fei le laltetei wem piti ma le Siria wem fei lepe le lingitepe mete piti Israel pirpei piti pe ma palpo la. Leye le lirpolo ma nou lingio tisi elpesi le Masedonia le. Le le mete fei pepei so pire Pol pepi pe lepe nange pelpe men so pepei, Sopater ninge liti Pirus liti Peria le Aristarkas lire Sekundus piti Tesalonaika le Gaius liti Derbe re Timoti, Tikikus re Trofimus te titi tef Esia. Pe mete fei pepei pe pinu pe pratouku Troas. Le ku monglo nimpe teingo musa Filipai wem pe rautuwo wem piti luom le lankei kolo, mifei wem winges niliyeye te winges me fale merengape Troas le ku mepi ratei wem winges niliyeye winges niliye le niliye (7).
Pol leila Yutikus nou leilo
Wem piti Sande fale ningli lire malfem ma mulpou ku mau meifo nemple piti maplei oweli piti onposio Apa. Leye lo Pol leifale lirpepe mete, le le lirpepe le le fale wem tangu wusoli le ma lusa uf nolowi. Le mulpou fei lepe pe pepletei weli wuru olpe paptei pultetei winem yuwei wuso ku mifei mirpei lepe. Le metine nele wala leilo lalolo yawi nange lele Yutikus longlo le lifei wingi kumpu piti peilape poli pontotoli. Le wem Pol lirpepei Yutikus letei yepe kumpu kumpu le le letei luronom le le kere luwalo winem yuweitei liye lau luwalo tef. Pe naro pitipi pau peila puluwo wolo le laye. 10 Wolo Pol le litipi lau kete lotei le luwo montuwo le le kanowo piti le ma nou leilo. Le lirpeiye “Ise ma enke olpe pato. Le kuna la kolo.” 11 Leye lo le nou lunwei le yuwei kali luom kareri leye lo pe palei. Fei le liripe pirpepei mulpou ulel lepe pe pe ifili kerere le epli fale loutalo lau. Wem fei lepe Pol le lusape. 12 Leye lo pe kesi metine fei luwalo la lepe wolo Pol le nou leila, pe uf, leye lo enke pelpe nou fale malyeye pratei.
Pol lirpepe mete piti pinuwepe mete piti pulpowo Jisas pratei Efesas piti le ma lusape
13 Fei le ku meifale karowo nimpe teingo me monglo me Asos meye, lepe ku ma kesi Pol re mepi monglo. Le lirpouku piti ku ma molpepei wusoli le linge tef le lepe. 14 Wem le le fale lerengauku ratei Asos le lirouku monglo nimpe teingo le ku mepi me Mitilini. 15 Fei ku monglo fei lepe me me fale raltei Kios nolowi nenpe. Nolowi nenpe ku me fale Samos. Leye lo nolowi nenpe ku me fale Miletus. 16 Wuso oli Pol lirpei pe ma pe raltei Efesus soma le lusa wem ile lele lato tef liti Esia kolo. Le lirpolo ma frou frou le fale Jerusalem soma wem fei pinawo polpepei Pentikos, wem piti Juda lelpe, le ma le fale.
17 Pol laptei il wem le ratei Miletus pe Efesus lirpepe mete piti pinuwepe mete piti pulpowo Jisas ma pau puluwo. 18 Wem pe pau fale le lirpepeye, “Ise retai wem wuso ki kireise ratei le ki kireise ratei mesio towa wem ulel lepe, wem ki kau fale tef liti Esia. 19 Le ki wem oli rautu kutei kolo. Le wem ki kesio towa watafei metine liti lesio towa liti Ma Ili, onom peiki one le ki kouti. Wuso mete piti Israel pe oli pirpe nemple ma peipoiki. Moingi fei lepe so faleiki wem oli ki so kouti. 20 Le ise ma retai yolpepei ki kesiepe men nange kapiri piti ma kaneise kolo, wusoli ki keptalo le kirpeise fale alepe nimin le wem ki ke winangou peise re kirpeise. 21 Ise mete piti Israel le mete nemple re ki waise koporo piti ise ma kani onom yantowo Ma Ili le ise ma yusape il olpe peise pato le ise ma yulpowo Ma Ili louku Jisas Krais. 22 Le fei ise yuliki ki kila moingi liti Riri Teingi leiki. Fei ki ma ke Jerusalem, kire wouye ye ke, kretai menele ma faleiki lo olo le. 23 Fei pepei so ki retape wusoli Riri Teingi lirpeiki uf lipi wuru pepe wem ki ke fale mete ma waiki moingi olpe pire winem oli piti pesiki peireiki peiteiki kifei. 24 Wolo ki onom teingine piti ki ka, lo ki ratei. Le ki onom peiki piti ma kesio towa piti Ma Ili Jisas wuso le waiki piti kirpei nomnaipe il teingipe wusoli Ma Ili lotei le onom manepe mete pele piti pulpowo lepe ke kaltu. 25 Le ise mete wuru pepe ki kulise ke kaltu le ki keptalo il piti Ma Ili ma lontoluwepe mete pele piti pulpowo le fei ki retai kolpepei ise ma nou yuliki yasi koloye. 26 Le wem fei lepei, ki kirkilau kirpei nomnaipe pe iseye, wuso ilepe peise pingiteiki le pe pe pire Ma Ili malfem kolo, pe potei ma pila moingi fei lepe, le ki ma olo. 27 Wuso oli ki kesiepe kapiri men nange fei Ma Ili lirpei ki ma kaptei fale pepe kolo. Oli kirpeise yalipeye. 28 Le ise ma wem oli yontoli isotei yire mete piti pulpowo wuso Riri Teingi laptei pe eti peise pepe. Le ise ma fale mete piti yontoluwepe mete piti Ma Ili pele wuso le lotei kesipe watafei eple pele lotei wem ninge lele la.
29 Fei wem ki kusaise ki retai mete olpe piti pemteteise ma faleise le pe ma pirpei pempeteise le ise mete piti yulpowo Ma Ili ma yuwalo yire il pelpe. 30 Wem wala lato miso mete ilepe piti alpe peise isotei pirpei il piti pempesipe mete le pe ma pinuwepe mete piti pulpowo Jisas le pe weitei polsipe peye. 31 Fei ise ma retai yoporo yire mete fei polpepei, le ise ma onposiepe yirkilautei. Wem oli ise miso onposiki, wem ki ratei lepei taurungu winges niliye, ki kirpei il fei pepei kasi lus orungu peiki wusoli mulpou epli ki kirpowo metine niliye niliye piti ise. 32 Le fei ki keiteise ise ye eti piti Ma Ili lire singe pele piti onom manepe mete pele le le miso lontoluwepe lailelepe. Le le lotei miso menpeise yile singe, le le ma waise men nange pele wuso le lesiepe piti mete pele piti pulpowo Jisas pepe. 33 Le ki kirpolo ki ma kapi mole yini piti metine nele kolo, olo. 34 Ise isotei retai ki kutei kesio towa fale esi peiki, ki so kapi men men nange peiki kire mete piti kaneiki pouku. 35 Le fei ki oli kosaise men nange piti yesi towa kari tef ye ye, le ku fei molpepei soma ku kaniepe mete piti peila esi kolo. Le ise ma retape il fei pepei wuso Ma Ili Jisas lotei lirpei lolpepei ‘Wuso metine nele waiye oweli ye ma onom teingine wolo ye watowo metine nele oweli ye ma onom teinginetei’.”
36 Wem Pol lirpei il pele pe yalipe, leye lo le liripe mete piti pinuwepe mete piti pulpowo pe puwalo yaruwepe yamkelem pratei peletei Ma Ili. 37 Fei pe paungi pepi pouti le pe penesesi mi, leye lo pe paltei leye. 38 Wem le le, pe enke olpe pasi il wuso le lirpei lolpepei “Pe ma nou puluwo pasi koloye.” Leye lo pe pepi pe paltei longlo nimpe teingo leye.