21
Pol liripe pe fale Jerusalem
Ku mouti, ku musape me, me tuwopou ye me fale Kos. Fei le nolowi nenpe ku mau fale Rodes, wem ku mau fale lepe, leye le ku me uf pinawo pirpolo Patara. Le lepe, ku mingitepe pirpei polpepei “nimpe teingo nenpe ma ne Fonisia.” Leye ku me maise nimpe teingo le ku monglo meye. Fei ku mifei mau mau muluwo Saiprus le lifei, le ku meinei kali maltei me liti eti tilpi me Siria meiye. Ku me fale maitei uf ili Tair, le pe kapi oweli pelpe wuso nimpe teingo nilape nau ma naptetei uf fei lepe. Lepe ku merengape mete ilepe piti pulpowo Ma Ili pratei, le ku mepi mratei wem eti plen te winges (7). Pe wuso Riri Teingi kosape tisi le pe pirpowo Pol le ma le Jerusalem pato. Wolo wem louku fei ku miripe ratei lepe le yali, leye lo ku meifale musape, le ku me. Wem mete piti pulpowo pepe puluku meifale ma me pe peilo pire nimoure re eple pelpe mepi me periai telmane yalipe ye. Lepe, ku mete wuru ye fei muwalo yaru yamkelem ratei meletei Ma Ili. Leye lo ku mepi meipi nemple esi le ku monglo me mifei nimpe teingo le pe nou pe uf winangou pelpe peye. Tisi liti nimpe teingo, wem ku musa Tair le ku mau fale Tolemes lepe fei oloye. Leye lo ku me mulwepe mete piti pulpowo Jisas le ku mepi mratei wem niliye. Fei le nolowi mire mul ku musape pe pratei le ku me fale Sisaria, lepe ku minki me winem liti Filip metine nimou. Le ku mepi ratei. Metine fei lepe leso pe paltei lire mete winges niliye le winges niliye lepe wuso paptei ratei Jerusalem pepe. Le le eple feri pele wala paisepe mungarem kolo pe re peptalo il piti Ma Ili. Eple feri pele wiem roum le wiem (4). 10 Ku mepi mratei wem wuru koloye. Le metine nimou nange lele Akapus, le lato Judia so lau fale. 11 Le kali mongopo liti Pol lele lila lau falouku leye lo le liri topwepe esi pire ire pele lotei. Le le lirpoukuye “Pepei pepe Riri Teingi lirpei lolpepei ‘Metine mongopo lele men lepei lepe, pe ma topuwo watafei ki kutei topwepe ire esi peiki pepe, pe ma topuwo pratei Jerusalem. Israel ma topuwo pari leye lo pe palei watepe nemple ma puluwo’.”
12 Wem ku mingitei il fei pepei, ku mire mete ilepe wuso pratei lepe mirpowo Pol ma le Jerusalem pato. 13 Wolo le namti lirpoukuye “Ise fei yolomen so yolpepe le ise youti re yolpepe ise waiki moingi ili oli fale onom peiki. Fei ki onom teingine piti pe ma topiki wem ki ke fale Jerusalem wuso ki ka re ki onom teingine. Wuso oli ki ka kungwi nange liti Jisas Ma Ili.” 14 Wem le lirpouku lolpepei, ku ma molomen soma ku il kari. Leye le ku pos mato le ku mirpeiye “Men nange ma fale ye, wusoli Ma Ili lotei lirpei ma fale.” 15 Leye lo ku mratei lepe mengari, fei ku kapi oweli pouku mafofo le ku meifale musa uf fei lepe le ku me Jerusalem. 16 Wem ku meifale me mete ilepe piti Sisaria wuso pulpowo Jisas pe re peifale mepi me. Pe ketouku mepi me winem liti metine nange lele Nason, le soma ku mepi mratei lepe le le piti Saiprus, fei le lulpowo Jisas wem uleltei. 17 Wem ku me fale Jerusalem mete piti pulpowo Jisas pe enke teingipe olpe le pe pau ketouku pire enke pelpe rautu potei.
Pol lato Jerusalem
18 Fei le mire nolowi nenpe Pol leifale lire ku mepi me ma muluwo Jems. Le wem fei lepe mete piti pinuwepe mete piti pulpowo Jisas piti pratei Jerusalem lepe pe re oli pau pifeiye. 19 Pol leisipe, leye lo le nampli lirpepe lire towa wuso le lesio le Ma Ili laptei men nange falepe mete piti alpe nemple pepe. 20 Wem pe pingitepe il pele fei, leye lo pe peifale peila nange liti Ma Ili. Fei pe pirpowo Pol ye “Apa fei ye miso uluku ku mratei Jerusalem molomen. Le fei polpepei mete wurutetei piti Israel fale pulpowo Jisas le pe pesiepe il lipi wuso Moses laptei pepe poporotei. 21 Le pe kapi il pirpei polpepei ‘Ye eptalo il irpepe mete piti Israel wuso pire mete nemple pratei uf pire tef nemple pepe piti pe ma pingepe il lipi Moses laptei piti pe ma paploupe topungou piti eple tuleingi kolo. Le pe ma pingepe il piti manre yaire piti Israel kolo.’ 22 Le fei pe retaiye, ye nou au fale Jerusalem menele ma fale le? 23 Ye ma esiepe il fei ku mirpeiye pepei. Mete winges te winges fei ku mifei pepei oli pirpei punkom pire nange liti Ma Ili. 24 Ye ma iripe yepi ye, le ye ma yepi ye yungungu kaptetei olpe peise piti topo peise tanise le ye ma aisipe yuri piti pe pelpe wem ise yeptawi, le ise yaptei pe Ma Ili fei yo pe ma paptutu eri pelpe. Pe fei polpepei soma mete wuru pretai pirpolo il fei pe pirpepe pire towa fei pe ma paltei faleiye lepe oli punkom kolo. Le ye yotei re wala ingepe il lipi piti Moses pele wusoli pe pirpei ma metine niliye niliye ratei lingepe il lipi fei pepei. 25 Wolo watafei mete piti alpe nemple wuso fale pulpowo Jisas, ku maptei yousi maptei pe watepe mirpepe piti pe ma paplei oweli piti pe paptei watepe towa olpe piti tef lepei kolo. Le yuri piti pire teluwi re yuri piti fei kumkeripe iliengelem le pe pa pepe re ma paplei kolo. Pe ma pire nimoure raine lo nimoure piti paisepe mungarem ma pepi petei kolo, ma pato yaupe ye pe.”
26 Leye lo Pol kesinge mete fei tepe, le nolowi nenpe le le lungungu kaptetei olpe pele piti topo lele tanio liringe mete fei tepe. Fei le linki le winem liti Ma Ili le le lirpepe retai piti wem piti pe ma metine niliye niliye leptawi yuri pele laptei pe Ma Ili, wem fei polpepei soma ku mile mesio towa liti ku nou fale teingipe.
Yali pal penglei Pol pesi pari
27 Wem eti plen te winges ma pe yalipe, mete ilepe piti Israel wuso pratei tef liti Esia lepe puluwo Pol lile winem liti Ma Ili. Le pe pirpepe pinuwepe mete wuru wuso pifei pepe enke olpe pasio, le pe peifale pesio pari. 28 “Fei ise mete piti Israel” le pe pailo pirpei polpepei, “ise yau kanouku le metine fei lepei so lirpepe mete liye liye re lau, le leptalo il le mete wuru lire ise mete piti Israel le il lipi piti Moses re winem liti Ma Ili fei ratei Jerusalem lepe pe olpesa. Liso men fei re le kesipe mete nemple lilape linki lau winem liti Ma Ili le le laltei winem teingi fei lepei fale winem teingi koloye.” 29 Pe pirpei il fei pepei wusoli pe puluwo metine nange lele Trofimus le liti Efesus lire Pol rounge tau fale ratei Jerusalem liso pe pirpolo Pol oli kesi lila linki le winem liti Ma Ili ye. 30 Fei le mete wuru wuso pile pepe peifale pailolo pinge uf ili lepe pingowo pe paltuye, le mete wuru pantu pau peifo nemple pesio Pol pari le pe peipepi pila naro pe towa yawi tani winem liti Ma Ili. Leye lo pe pamsi wingi. 31 Fei le mete fei pepe pe enke pelpe pirpolo pe ma palwewe Pol la. Wolo mete ilepe pilape il frou ye fei pe falowo yalu pau ili piti lontoluwepe yali pal piti Rom pepe pirpei polpepei ‘Uf ili Jerusalem oli ipli lire mete.’ 32 Wem fei lepeye, yalu pau ili lirpepe yali pal piti pontoluwepe mete, pepi pe pulwepe mete fei pe pailolo pire ipli pepe. Wem pe puluwo le lire yali pal, leye lo pe kete eti pusa Pol. 33 Yalu pau ili lepe, le karowo Pol le lesio lari. Le le lirpepe yali pal ma kauti foiye lingi kimplinge winges piti ma topuwo pari. Leye lo le lepleteiye “Metine minele fei lepei? Le le lesi men?” 34 Wem le lepletei lolpepei, mete ilepe pailo pirpei il fei pepe, le ilepe pirpei nemple pelpe. Pe fei polpepe, le yalu pau ili lepe le ma retai il pal lolomen, olotei. Wuso oli pe pirpei keraitei teiye. Leye lo le leifale lirpepe yali pal pele pe kesi Pol pila punwei pe winem ili kimpli oli. 35-36 Fei le mete pepe polsi pau pailo pirpepe poteiye “Yalwewe la.” Pirpepei polpepei pe pireri malfem punwei fomnou, leye lo yali pal kali pila yuwei wusoli mete fei pepe oli enke olpe pasioteiye.
Pol lirpepe il pele
37 Wem pe kali Pol pila punwei pe winem ili kimpli lepe, leye lo Pol leifale lirpowo yalu pau ili lepeye “Ye ingiteiki ki kirpeiye il peiki wo?”
Fei le yalu pau ili lepe namti lirpowoye, 38 “Wuso ye irpei il piti Grik, polpepe ye metine watafei metine liti Isip wuso laltei moingi liti lire mete piti pontoluwepe uf posinemple pepe lom? Le metine fei lepe le linuwepe mete wurutei (4000). Pe pantu pe kotire tef yawi nimpe re foiye olo. Ye metine fei lepe lom?”
39 Fei le Pol namti lirpowoye “Ki piti Israel le pe pilaiki ratei uf Tarsus ratei tef liti Silisia. Le uf fei lepe pretawo nange lele ilitei. Le fei ye ma usaiki, ki kirpepe mete il peiki wo.” 40 Yalu pau ili lotei watowo il, leye lo Pol litipi lile fomnou lepe le le lirpepe mete lire esi pele. Wem pe puluwo, le leilape esi pele pe posye pile. Fei Pol lire il piti Hibru lirpepe.