27
Pol liripe ma pe Rom
Festus onposi lirpei lolpepei, “Ise ma yonglo nimpe teingo le ise ye Itali.” Leye lo mete piti pontoluwo tef, pe piti Rom, kesi Pol lire mete ilepe wuso pifei winem oli lepe, paptei pe eti piti yalu pau ili, nange lele Julius, liti Rom, le liti lontoluwepe yali pal wurutei. Le yali pal fei pepei pe pinape polpepei “Yali Pal Piti Metine Ili Pele.” [Luk metine liti laptei il fei pepei le lirepe pepi pe, le so lirpei.] Ku meifale me monglo nimpe teingo naitei Atramaitium, le ne ma ne tulum piti nimpe teingelem paitetei piti Esia, lepe yo ne neye. Wem fei lepe metine nange lele Aristarkas, le piti Masedonia, le uf lele Tesalonaika, le re lirouku me. Fei nolowi mire mul ku me fale maitei Saidon. Lepe Julius onom manowo Pol liso lirpowo piti le miso le luluwepe numuwi pele, soma pe watowo men nange piti le lirpepe ma pe watowo pepe. Ku musa lepe lato, wusoli yuf lini lau lutupauku lirkilautei yo ku weitei meinei mau me uf kumpu nifei periai nimin nange pene Saiprus, ne nifei nopopouku. Lepe ku meifale mingowo periai nimin piti Silisia re Pamfilia, le ku me fale Maira, uf ili ratei tef liti Lisia. Wem ku me fale lepe, Julius lerengane nimpe teingo piti Aleksandria naitei, le ne ma ne Itali. Fei le lirpouku monglo nimpe teingo fei nepe. Wolo yuf lirkilautei re fei lolpepei yo ku me malye malye. Wem mire moingi ili falouku, me fale uf ili nele piti Sinitus. Le ku ma meinei molomen mingowo lepe me, wusoli yuf ilitei. Leye lo ku weitei me mingowo meinei mau me piti yuf lini kolo. Lepe me uf kumpu nifei periai nimin nange pene Krit, raltei tef um naro le lultei periai pinawo polpepei Salmon. Le nimpe teingo fei ku mifei me nepe, weitei ne ningowo periai lunko malfem, malfem mingowo me me fale tulum piti nimpe teingelem pe paitei pinawo polpepei “Tulum Liti Kotopape Nimpe Teingelem.” Le lire uf nange lele Lasea malfem. Ku maitei lepe wem re ulel, wusoli wem liti nimpe teingo ne lepe ma oloye, le wem piti pe rautu potei pire Ma Ili, wuso le kapi olpe pelpe taniepe pepe re oli leiye, le yuf nampune re ili kimplitei, liso ku ma meinei molomen me. Liso Pol leifale lirpepe il singe lolpepei 10 “Ise yingitei il peiki wo. Ki kulwepe polpepei, ku ma olpe mire towa wusoli nimpe teingo fei ku meilo lepei me, nepei nepe ma men nange pifei pepei ma kesipe mireripe. Le nimpe teingo re naututu re noungongo le ku mete re ma ma.”
11 Wolo yalu pau ili lulpope il fei yaitei liti nimpe teingo lire metine piti lesiene rounge tirpei, le il fei Pol lirpei pepe olo lulpope kolo.
12 Wolo tulum liti kotopape nimpe teingelem paitetei lepe olo teingi kolo le pe ma ratei lepe pengario yuf kolo. Leye lo ilepe pelpe pe pirpei pirkilau piti pe ma pusa tulum fei lepe, le pe pirpolo pe ma pe fale Finiks. Wuso pe pire potei kilau ma pe fale tulum piti kotopape nimpe teingelem paitetei lepei lato Krit le liti epli lautile, lepe soma pe pratei pengario yuf wo.
Nampune ili keiyan falepe
13 Fei le yuf nempi kumpu fale nau piti periai nimin, le pe pirpolo pe miso pe. Fei pe pisi peipipe nimpe piringi wuso paptei pultei foiye le pe pinge periai lunko liti Krit malfem. 14-15 Wolo wem pe pe, nampune ili keiyan pau oli, lini fale lau liti eti tilpi le liti epli fale, pinawo polpepei ‘yuf oli liti moingi ma fale.’ Lini karowo Krit laule weisine nimpe teingo le pe ma weisine nimpe teingo pilane waipotei menpe pire nampune pe polomen? Fei ku keteti musane le nampune kani lilane linge periai leye. 16 Ku meinei mau me tounga liti uf kumpu nifei periai nimin, nange pene Kauda. Lepe ku mire kutou kilau piti ma kani nimpe teingo kumpu nepe mentalo nuwo yuwei. Leye lo ku meipine nimpe teingo milane me piti ma kotopane mailelene. 17 Pe peipine pilane pe pantei nifei nimpe teingo yuwei, le pe kapi foiye pilape pau pire pengleleine nimpe teingo, le pe turwepe pirpolo wai ponglo kauro telmane piti lau lire periai lunko lepe piti Sirtis. Leye lo pe pesiepe olongou piti pultei pepe potipipe, le pe pusane nimpe teingo yuf lotei kani lilane malye malye le. 18 Wolo nampune ili kimpli nou fale, liso nolowi nenpe, pe pire esi kapi oweli wuso pifei nimpe teingo nepe piripe pautilele periai taniene. 19 Le wem winges niliyeye, wem fei lepe, pe potei kapi foiye ilepe pire nimpe ulel, piti puwo nimpe teingo, le pe piripe pautile periai. 20 Wem fei lepe ku mulwepe taurungu pire ane re kolo, me me wem wurutei olpe. Le ku re wilfingou le ku mirpeiye “Fei ku ma mire kutou teingipe koloye, wusoli nampune lini fale lirkilauteiye.” 21 Wem ulel fei moingi lepei, fale pe paplei oweli re kolo. Pol leifale lile lirpepeye “Ki kirpeise koporotei, wuso ise yingitepe il peiki le ku mratei Krit, ku miso muwalo karipe men nange fei falouku pepei kolo. 22 Le fei ki kirpeise, ise ma onom mane isotei pato, metine nele piti ku fei pepei pepe miso la kolo. Ku mete miso olo, le nimpe teingoye miso onesa. 23 Wusoli nempis mulpou riri liti Ma Ili leiki wuso ki kingowo, le ki onposio lepe, lau faleiki, 24 le le lirpeikiye, ‘Pol ye ma turiye pato, ye ma e falowo metine ilitei liti Rom, liso Ma Ili onposise le le miso waise ise mete fei yifei nimpe teingo fei nepei, nempi piti ma yiratei.’ 25 Fei le ise ma enke olpe pato, wusoli ki kulpowo Ma Ili kire il fei ki kirpeise pepei. 26 Le ku miso muwowo me fale uf kumpu nele piti pifei periai nimin.
Nimpe teingo nupwe telmane
27 Wem eti plen le eti plen winges te winges (14), wem fei lepe mulpou le yuf wala lini leipopouku lasi nimpe teingo minge periai pinawo polpepei Mediterenian. Me me wem re tangu, mete piti pontoluwene nimpe teingo pirpei polpepei, “Ku so olo fei me mire tef tangu malfemye.” 28 Leye pe kali teingo piti pire nausi tipe puluwo kru lo latoto, pari lile puluwo wala kru taise. Wem pe nou kali pari lile, fei pe puluwo le pe pirpeiye, olo fei latotoye. 29 Pe turwepe olpe pirpolo nimpe teingo lelpe wuso pe pifei lepe, ma nampune lilane le lenetei lasi era, leye lo pe kapi nimpe firingi piti pesiene nimpe teingo pantri nuwo tulum niliye, wuso paptei pultei foiye pepe pusape pautile periai pultei pe pingi. 30 Fei le mete piti pontoluwene nimpe teingo, pirpolo pe ma pantu pe tani nimpe teingo. Leye lo pe kani nimpe teingo kumpu wuso pantei nuwo yuwei nepe, pusane ne nuwo tipe pemtetei pirpolo pe ma pusape nimpe firingi wuso pultei foiye pepe ma paptei pultei pinu wo. 31 Wolo Pol lirpepe yali pal wuso pepi pe pepe, “Wuso mete piti pontoluwene nimpe teingo pepei pirouku mifei nimpe teingo kolo, ise ma ye fale mingo kolo ma ya.” 32 Wem yali pal pingitepe il fei Pol lirpei pepe, pe peifale paploupe foiye karipe pusape pautile tipe peye.
33 Fei nolowi piti ma if ili kerere, Pol lirpepe piti pe ma paplei oweli men nemple kari enke wo, “Wusoli ise yato yaupe ye ye fale wem eti plen le eti plen winges te winges, yire moingi oli fei lepei le wem fei pepei ise re yaplei men nemple kolo. 34 Fei oli so ki kirpeise kirkilau, ‘Ise ma yaplei oweli. Ise ma yaplei soma yire yaite isotei’.” 35 Wem le lirpei fei, le kali luom lile kani onom lantepe, leletei Ma Ili, le le onom teingine lasio lire luom fei lepe. Fei le yaruwo lalei. 36 Le pe enke olpe kolo, pe pire potei kilau pifei nimpe teingole metine niliyeye niliyeye wuso pifei pepe paplei oweli. 37 Ku mete wurutei olpe mifei nimpe teingo fei nepe (275). 38 Wem metine niliyeye niliyeye laplei oweli, le lingitei lotei yofu tangu, leye lo pe kapi ufal pire wolo wit wuso pifei nimpe teingo nepe, piripe pautile periai tani soma pirine nimpe teingo flo.
39 Fei if ili kerere, mete piti pontoluwene nimpe teingo pretai pirpolo periai mingo so liye lepe kolo, olo pironom. Wolo pe pulowo periai lalele tef linki, le le telmane fale lifei, le pe onposi ma peipine nimpe teingo pilane pe peinei kali telmane fei lepe paltei. 40 Le pe paploupe nimpe firingi pire foiye pepe pusape pautile periai, le wem fei lepeye, pe ponfaripe foiye wuso pe topwepe nimpe talpungu fei paitei nimpe teingo mingo pepe. Le pe nou peila olol liti linu lepe le yuwei le yuf lutupa soma le leipine nimpe teingo lilane le lantei naitei mingo. 41 Wolo nimpe teingo nupwe telmane wuso ratei periai lepe, yo ne nifei ye ma nou peipine polomen? Wusoli ne napiri noporotei le periai wuso loungongo lau lepe, letesine ulei lene yaruwene lire kumpu kumpu oloye.
42 Yali pal peifale pirpe nemple piti ma posiepe mete fei pifei winem oli wuso pe pontoluwepe pilape pe pepe ma pa yalipeye. Pe pirpolo nele lelpe ma luwalo lauto oru le fale mingo le le ma luru le pato. 43 Wolo yalu pau piti lontoluwepe linaulo, piti pe ma palpo Pol kolo, leye lo lirpepe piti pe ma polpepe kolo, pusape pato. Fei le lirpepe lolpepei “Ise mete piti ise miso yaute eri ma yinu konko yautile le ise yaute eri ye fale mingo tani wo. 44 Liso ise ilepe wuru pepe, yuwope konko yaungipe nimpe talpungu nemple fei poungongo pepei.” Fei ku molpepe so nele louku la kolo, ku wuruye fei me fale mingo mire kutou teingipeye.