28
Pe fale uf kumpu Malta
Wem ku me fale mingo mire kutou teingipe. Fei le mete wuso pratei uf kumpu wuso nifei periai nimin pepe pirpouku polpepei, uf nepei nange pene Malta. Le mete piti uf fei nepe, kanouku poporotei wem ku fale. Fei nef nalolo le is fale, pe pafo yali weli lipi olpe, leye lo pe pirpouku me mifowo weli. Pol liresi kapi yali wuso pompasipe paptei pratei pepe piti ma lafo weli, wolo tutu tunoli ratei yali leinginim lepe linlolowo weli, le le fale lau lalwe Pol eti lele, lultei liyoyo ye lultei. Fei le mete piti Malta puluwo tutu, le pe pirpe nempleiye, “Metine fei lepei lalpo metine nele ye lo men le? Le metine oli wusoli fei le linlele luru lau tani periai wolo tutu laluweye.” Wolo Pol le letesi tutu la kolo, olo. Le lisi eti lele ninyi, le tutu kere luwalo weli lalei laye. Pe pratei puntoli pirpolo tutu wai piti linlolowo weli le le ma loungo linpepei lau le tanio re wolo olo lina luwalo le yo laye. Pe pratei pontoli pe pe wem re ulel pontoli men re falowo Pol kolo, leye lo pe nou weitei pirpei ye, “Metine fei lepei, le riri ili.”
Le uf piti metine ili lelpe piti uf, nange lele Publius, uf fei lepei le lato malfem lire tulum fei Pol liripe pratei pepe. Le ketouku lilauku le lontoluku lailolouku yaupe, mire le mratei wem winges niliye. Le wem fei lepe yaitei liti Publius kainu lorwetetei le le pos letei luwo poi. Pol linki le luluwo le le leptalo esi puwo oru lele le le leletei Ma Ili ma kanowo le wem fei lepe ye, topo weli pire kainu re lorwetetei pepe oloye, le le nou fale teingi. Wem metine fei lepei nou fale teingi, mete wuru piti kainu wuso pratei uf Malta nepe, kerowo Pol pau le pe nou fale teingipe. 10 Pe wauku oweli men nange wurutei, le wem ku monglo nimpe teingo piti ma me, pe kapi men nange piti ku ma mapiri mafo pire oweli piti maplei wem ku minge periai me pepe, paptei pe pifei nimpe teingo. 11 Ku mratei fei lepe anongou winges niliye.
Pe pe fale Rom
Leye lo ku me nimpe teingo piti Aleksandria pelpe pinane polpepei, “Ma Lingi Laufingo Noute.” Ne nau naitei lepe nongari anoungou piti periai lunwei lepe ma pe tani wo. 12 Fei ku meifale musa Malta le ku me fale uf ili liti Sirakyus, lepe ku mratei wem winges niliye. 13 Ku meilo frou me fale uf ili, Regium, metei lepe, nolowi mire mul yuf fale lau liti eti tilpe le liti epli lautile, le wem winges ku me fale uf kumpu pinane polpepei Putioli. 14 Lepe ku merengape mete ilepe piti pulpowo Jisas pratei, le pe pirpouku piti ku ma mepi mratei wem eti plen te winges wo (7). Ku soma mingi tef me Rom.
15 Fei mete piti pulpowo Jisas wuso pratei Rom pepe pingitei pirpolo ku oli mauleye. Leye lo pe peifale pintauku pau fale tulum Apius liti paptei oweli le pe paisesipe. Le ilepe pe pau fale tulum liti mete piti pe ma pratei. Tulum fei lepe pe winges niliye pirpolo ma penglouku esi soma mepi me. Wem Pol luluwepe, le onom teingine lasi Ma Ili le le onom pele nungwe, turuwo koloye.
Pol lirpepe mete piti Israel wuso pratei Rom pepe
16 Wem ku me fale Rom, mete piti pontoluwo uf Rom pirpowo Pol polpepei, le ma loteteiye ratei winem nele lele le mete piti pratei pepe, yalu pau niliyeye soma lontoluwo wai piti Pol ma linlele luru, fei polpepei so pe paltei yalu pau niliyeye ma lupoluwo. 17 Wem winges nileyeye le nolowi nenpe, wem fei lepei Pol linape Israel, mete piti pinuwepe pau ma pirpei. Wem pe pau fale yali nemple, leye lo leifale lirpepeye “Ise ilim re yaire peiki, ki ma kirpei kolpepei, ki kirpei il olpe pe mete pouku kolo, pire towa piti mete pouku pratei lepei wuso mete lipi pouku paptouku pato pepe, kuna oloye yawi, pire towa piti yaire pouku. Wolo ki kila moingi liti kifei winem oli wem ki ratei Jerusalem, liso mete piti Israel peiteiki kinki. Kau kau, fei peiteiki kau eti piti Rom. 18 Pe peiteiki wolo ki olo, metine teingiye yawi, le pe ma pusaiki ke wusoli pe perengaiki piti ki kaptei towa men nange olpe fale piti ma ka kolo. 19 Wolo mete piti Israel, pe enke teingipe piti pe ma pusaiki ke kolo. Liso ki onposi kolpepei, metine ilitei liti Rom ma le lingitepe moingi peiki yaupeye, le ki il nemple peiki piti kirpei kamtuwepe il lipi kingiepe mete peiki il re kolo. 20 Il fei pepei so ki kinaise piti ise yau yuliki, le ki ma kireise mirpei. Wusoli ki kulpope il pirpei polpepei, ku mete piti Israel mratei montoli metine nele ma laule, le ku ma mulpowo fei polpepei so pe topiki peiteiki ke winem oli.”
21 Pe namti pirpowo Pol-ye, “Ku kapi yousi nemple piti ye paule Judia pirpei il piti ye kolo. Le mete nemple pouku re peinei lepei pau soma pilape il nemple pau pirpouku lo pirpei il men olpe peiye kolo, oloye yaupe. 22 Le fei ku enke teingipe piti mingitepe il nemple peiye wuso oli ku mretai molpepei, liye liye re mete pirpei piti ye e weitei iripe mete piti pulpowo Jisas, ‘Ise mete olpe’.” 23 Leye lo Israel, mete piti pinuwepe pire Pol palte nemple, wem le mete wuru oli fale wem fei lepe pe tulum fei Pol ratei. Le leifale lire mul lirpepe nomnaipe il pele lire towa teingi liti Ma Ili le le fale mulpou. Le lirpolo ma kosape retai lire il fei lirpepe pepe, pe punkomtei piti Jisas. Le kosape lire il lipi piti Moses re il piti mete amare, wuso paitei yousi pepe. 24 Fei ilepe pelpe kani onom pantepe il fei le lirpei pepe, le ilepe pe olo pulpope kolo. 25-27 Wem Pol lirpei il nempleiye fei pepei polpepei, “Riri Teingi lirpowo metine nimou Isaia, le le lirpeise lolpepei,
‘Ise ye le nampli yirpepe mete fei pepei. Fei, ise miso yingitepe il, wolo ise miso retape kolo. Le ise miso yulwepe kolo. Wusoli mete fei pepei eri falongou pelpe lipitei le mingim pelpe re oli pafo tifeingu narongou polili pire lus pelpe re nou weitei pau poli tounga pe so pontoli kolo. Wuso olo pe miso pontolili le mingim pelpe re miso pingitei pirpepei pire enke pelpe re miso pretai poporo. Le pe ma weitei kani onom panteiki.’
Ma Ili le lirpei lolpepei,
‘Ki miso nou watepe wem teingi le pe miso pratei poporo’.”
Leye lo pe pusa Pol lifei le pe pe pire enke pelpe fale nempleiye pire il fei Pol lirpei pepe kolo. 28 Le wem pe pire lus piti ma pe, Pol leifale lirpei il le lapulu lolpepei, “Fei ise ma retai Ma Ili il pele piti kaniepe mete oli laptei pe mete piti alpe nemple le pe ma pingitei le paptei mingim.” 29 [Wem Pol lirpei, fei mete piti Israel peifale pe pilai nemple olpetei pire pe potei.]
30 Pol ratei tulum fei pe paise piti le ma ratei lepe, le ratei taurungu winges. Wem le ratei, le onom teingine piti mete pe pau puluwo. 31 Le lirpepei lirkilau, le mete lipi piti Rom ma nou pirpei il men olotei, pe posye pile puluwo. Le lile leptalo il piti Apa louku Jisas Krais, lire Ma Ili ma lailelepe mete pele loporotei.