3
Mete piti pingowo Krais, pe pesio towa lite il nemple yeflipi
Ku onposi piti ma nou rautu kutou lom? Lo ku ma molpepe watafei mete nemple pepe, ku mepletei mete nemple ma maptei yousi pe ise piti ma meilape nange pouku lo ise yaptei yousi pe mete nemple piti ma yeilape nange pouku, ku ma mepletei molpepe molpepe lom? Ise isotei, ise watafei yousi wuso paptei paitei enke pouku pepe le mete yeflipiye ma pretape le pe ma pungunape. Pepe pato alepe nimin polpepei, Krais lotei le lantei youti fei nepei le le laitouku milane me. Krais lantei youti nepe le le lire nimpe fai laptei il paitei erau filau kolo olo, wolo le liri Riri lite Ma Ili piti ratei lingi wem wem, Le liri Riri fei lepe laptei il paitei enke pite mete walem.
Ku mirpei il pepei wusoli ku mretai Ma Ili miso lolpepe lire nange lite Krais. Ku menele re lingouku kolo piti ku ma mirpei mirpolo ku miso mesio towa fei lepe, olo. Singe wuso ku fei kapi pepei pepe, pe paule Ma Ili. Le lotei so wauku singe piti mesio towa lite il nemple yeflipi wuso le topwepe lapiri pingi pepe le il pepe pe watafei il lipi pite Moses wuso Ma Ili laptei pepe kolo, wolo pe il pite Riri. Il lipi pite Moses wuso Ma Ili laptei pepe pe kosauku tisi liti ma, wolo Riri Teingi kosauku tisi liti mratei mingi wem wem.
Il lipi pite Moses pepe Ma Ili laptei paitei erau yalpungu le singe pite Ma Ili pele pini puwope wem Ma Ili watowo Moses. Mati lite Moses olo lini lirkilau kolo, wolo wem mete pite Israel puluwo, pe pirpolo singe lite Ma Ili olo pirkilau pini puwowo mati lite Moses le mete piti Israel ma lupoluwo wem ulel kolo olo. Le il lipi pite Moses pepe pe kosauku tisi liti ma, wusoli mete miso pingiepe poporo kolo olo, ma puwalo tisi oli. Wem le wauku il fei pepe singe lite Ma Ili pe pini puwope, le il pite Riri wuso kosauku tisi lite mratei mingi wem wem lepe, il fei pepe ma singe pite Ma Ili ma pirkilau pini puwope lo ma olo? Il wuso kosape mete pire tisi liti pila moingi, il pepe singe pite Ma Ili pini puwope, wolo il wuso kosape mete pire tisi liti pratei teingipe tuwopou pepe, il fei pepe olo singe pite Ma Ili pe pirkilau pini puwopetei. 10 Ku miso mirpei molo singe pite Ma Ili wuso pini puwope il sungoi liye lepe, singe fei pepe olo pini, wolo ku ma onposiepe kolo, wusoli singe pite Ma Ili wuso pini puwope il piti wem fei lepei lepe, singe fei pepe pe ma pirkilau pini puwope il fei pepe, le ku ma onposiepe. 11 Le il lipi pite Moses pepe, wem Ma Ili laptei, Le laptei lire singe lipi, le pe pini puwope, wolo il pepei pelesesa. Le il wuso Ma Ili topwepe lapiri fei pepe miso pile singe, le singe pite Ma Ili olo pini puwopetei wusoli il pepe ma pelesesa kolo olo ma pile pingi wem wem.
12 Wusoli ku mretai fei molpepei le ku so mirkilau meptalo il pite Ma Ili. 13 Ku watafei Moses kolo olo. Moses, le lire ranguwom yalpe muntuwo mati lele soma mete pite Israel ma pulwepe singe pite Ma Ili wuso pini puwo mati lite Moses lepe, pe ma pulwepe pelesesa kolo olo. 14 Mete pite Israel olo punkom, enke pelpe olo paungei le wem fei lepe le le lau lau fale fei, ranguwom yalpe lepe le wata pirpolo le lultei lapiri enke pelpe le wem pe pungunape il lipi pite Moses, pe olo pretape kolo. Wem metine lulsi Krais, wem fei lepe soma ranguwom yalpe lepe le wata pirpolo le kere tani. 15 Fei re wem pe pungunape il lipi pite Moses, ranguwom yalpe lepe le wata pirpolo le wala lultei lapiri enke pelpe. 16 Wolo ranguwom yalpe lepe le miso kere tani, min il wuso paptei paitei yousi le pe pirpei pepe. Pe pirpei polo, “ranguwom wuso laitei lopopo mati lite Moses lepe le kere tani wem Moses weitei kani onom lantowo Ma Ili.” 17 Fei, il wuso pirpei punguna Ma Ili lepe, Ma Ili lepei lepe le Riri le wem Riri lite Ma Ili lele lunkuwo metine nele, metine fei lepe, il olpe ma pesio pari kolo olo. 18 Le ku yeflipiye, ranguwom yalpe lepe olo lultei lopopo masi pouku kolo olo, le singe pite Ma Ili pele, pe pini puwouku watafei Ma Ili lotei. Ma Ili, Le Riri le singe pele olo pini puwouku pirkilautei, le le so weitouku fale watafei le lotei, le ku ma fale teingipe watafei le lotei.