4
Mete piti pingowo Krais, pe watafei minki yaupe
Ma Ili le onom manouku le le so wauku towa fei lepei mesio le ku olo mire wilfingou kolo. Il menemple kumpu le il piti piripe mete topungou olpe pasi potei il fei pepe ku tounga pesipe le ku mempesipe mete kolo, le ku weisipe il pite Ma Ili le ku mirpei nemple yaupe kolo olo. Ma Ili luluku ku mile alepe nimin le ku meptalo il pele punkom le ku molpepe soma mete ma enke teingipe pirouku. Le wuso il pite Ma Ili wuso ku meptalo pepe pe pe falepe mete ilepe kolo, mete fei pepe pe ma pingitepe il fei pepe kolo wusoli pe ma pa pelengi. Pe pulpope il fei pepe kolo wusoli riri oli lite tef lepei le lesiepe enke pelpe lapiri le le kapi enke pelpe nampliepe le pe ma pretape il teingipe pite Ma Ili kolo, il teingipe piti pirpei pire singe pite Krais, Le watafei Ma Ili lotei. Ku meptalo il mirpei mire ku kutou kolo olo, ku meptalo il mirpei mire Jisas Krais, le Apa Ili, le ku kutou ku Jisas lotei leitouku piti ma mesio towa leise yawi. Ma Ili wuso lirpei lolo, “Tulum wuso munkunum lepe weli ma fale loli,” le Ma Ili elpesi lepe le liripe il pele singe pultei enke pouku watafei weli loli enke pouku leinginim lepe, le le lolpepe piti ma ku mretape singe pite Ma Ili pele wuso pini puwo mati lite Krais lepe.
Wolo menmen teingipetei pepe ku mesiepe watafei pe pratei mili re pepe le mili olo mire tef mesiepe le pe toulipi le fei pepei pepe pe ma kosauku, ku mesiepe mire singe pouku kolo olo, pe olo singe lipi pite Ma Ili pele prasipe. Wem wuru moingi falouku wolo ku mualo kolo, wem wuru ku onposi moporo kolo wolo ku fupeitouku kolo. Mete eringi pouku wuru wolo mete ilepe pe fale pire numuwi pouku, le wem wuru mete petetouku olpetei wolo pe pirouku nemple kolo olo. 10 Wem oli oli mete onposi piti ma petetouku ma watafei Jisas le ku musape pe wauku moingi soma pe ma pretai ku mingowo tisi lite Jisas. 11 Wem oli oli wem ku wala nampir mratei ku mila nange lite Jisas le ku onposi piti ma ma mire nange lele soma mete ma pretai ku mingowo tisi lite Jisas. 12 Pepei pato polpepei, ku ma ma mire nange lite Jisas wusoli ku meptalo il pele wolo ku kaneise piti ratei yingi wem wem.
13 Il piti paitei yousi pe pirpei polo, “Ki kirpei wusoli ki kulpowo Ma Ili.” Ku mingiepe il pepe le ku mulpowo Ma Ili leso ku re mirpei il pele. 14 Ku mretai molpepei, Ma Ili wuso nou leila Apa Ili Jisas lepe, wem ku ma ku re Ma Ili lepe le ma nou leilauku mire Jisas le le ma ketouku mireise ise, leitouku me le lotei. 15 Menemple yeflipiye fei pepe pe ma kaneise le wem Ma Ili onom manepe mete wuru wuru, pe ma enke teingipe piri le pe pirkilau rautuwo Ma Ili so mete nemple pingitei le pe peila nange lele.
16 Min polpepei so ku turuku kolo olo. Ku topungou pouku wata pirpolo piri potei olpe wolo epli wem oli oli Riri lirkilau lunkuku le le leilauku enke. 17 Le moingi kumpu wuso fei falouku pepe pe falouku wem kurau le pe ma kere wolo pe ma kanouku piti mirkilau kapi singe pite Ma Ili le ku ma enke teingipitei masiepe singe pite Ma Ili le moingi kumpu wuso falouku pepe ku ma onposiepe kolo oloye. 18 Wusoli ku lupoluwepe men nange wuso fei mulwepe alepe nimin pepei kolo olo, wolo ku lupoluwepe men nange wuso wala pinsi olol kotire pato. Men nange wuso ku fei mulwepe pepei pepe, pe ma pratei wem kurau wolo men nange wuso ku wala mulwepe kolo pepe, pe ma pratei pingi wem wem.