7
Pol onom teingine lasipe nimoure mete piti Korin
Ise numuwi peikitei, il pepei Ma Ili linu lirpei le ku mesiepe. Liso ku ma mailelepe enke pouku le ku ma tounga pesipe men nange olpe piti ma piripe topo tale re enke pouku olpe, le ku ma turuku mire Ma Ili so ku enke pouku ma teingipe felkele.
Enke peise ma onposuku. Ku watowo metine nele moingi kolo olo, ku mirine onom pite metine nele one kolo olo lo ku kapi menmen tanio metine nele kolo olo. Ki kirpei il pepei piti ma kelelaise kolo, min wuso kinu kirpeise pepe, wem oli oli ku onposisetei le wuso ise ya, ku ma mireise mepi ma, le wuso ise nampir ratei, ku re ma mireise mepi ratei. Ki kulpoise punkom le ki kirkilau rautuse. Moingi yeflipi wuso falouku pepe, ki olo kirkilau topo weli le ki onom teinginetei.
Wem ku me fale Masedonia, ku olo ratei yaupe kolo, moingi wala falouku. Liye liye re moingi fale, ku mire mete nemple mepi mire il mura nemple le enke pouku turwepe. Wolo Ma Ili ma lulwepe mete wuso enke olpe pepe, le ma watepe topo weli, le Ma Ili fei lepe, Le wauku topo weli wem Taitus lau falouku. Ku topo weli wem Taitus lau fale wolo wem le lirpouku lire ise wuso watowo topo weli lepe, il pepe pe pirkilau wauku topo weli. Taitus lirpouku lirpolo ise onposiki yirkilau piti ma yuliki, ise onom maneikitei le ise yoporo isotei piti ma keiyei yeiteiki le ise kapi moingi taniki. Le ki so fei onom teinginetei.
Le wuso youti peiki kinu kantei nepe ne nosiepe enke peise olpe, ki onposi nepe teingine. Wolo ki onom maneise wem ki kulwene youti nepe ne nosiepe enke peise olpe wolo ise enke olpe yato wem uleltei kolo olo. Le fei ki onom teingine. Ki onom teingine wusoli ki kiripe enke peise olpe kolo olo, wolo ki onom teingine wusoli enke peise wuso olpe pepe pe weiteise nou kapi enke yaptei le ise tounga pesipe il olpe. Ma Ili onposi piti ise ma enke olpe yolpepe le ku olo waise moingi kolo. 10 Wem mete enke pelpe olpe pepe, le pe onposio Ma Ili le pe ma nou kapi enke paptowo, le le ma kaniepe pratei pingi wem wem. Le piti men ma ku onom manepe? Wusoli pe fale pire mete teingipe. Wolo mete wuso onposiepe moingi pelpe potei pe ma onposio Ma Ili kolo olo. Pe wala ma pa pasiepe il olpe pelpe. 11 Ise yulu isotei wuso Ma Ili liripe enke peise olpe pepe, Ma Ili lingiepe loporotei lireise le le onposi piti ma lulise, ise teingipe punkom lo olo. Ise turise le ise yinlele isotei le ise yirkilau onposio Ma Ili liso ise yoporo isotei piti ma yaptei mete olpe pepe, ise yaptei alepe nimin le ise ma watepe moingi. Ise nomnai isotei, ise olo yingiepe il olpe kolo. 12 Liso youti wuso kantei nepe, ki kantei ne metine piti kesi moingi lalteise lo ki kantei ne metine piti lila moingi, olo, ki kantei piti ise ma yulwepe retape, ise onposuku, ise yile lutepe pite Ma Ili alepe nimin le ise onposuku punkom.
13 Ku merengape fei pepe le pe wauku topo welitei. Pepe poteteiye pirouku topo weli kolo olo, Taitus re ku muluwo le onom teinginetei wusoli ise yirowo teingi, le ku so topo weli mirkilau. Ku onom teingine mireise, Taitus onom one lire men nange kolo oloye. 14 Ki rautu kutei kireise wem ki kirpowo Taitus le fei ki topo tapune kolo olo. Punkomtei ki rautuse kile lutepe pite Taitus le il wuso mirpeise pepe olo kere yaupe kolo, pe fale punkom. 15 Taitus lotei onposisetei wem le onposi piti ise yaptowo mingim le ise yailolowo re kesi yaltei isotei. 16 Ki onom teinginetei le ki kulpoise punkom.