8
Mete piti Korin pe ma ausi kaniepe mete nemple
Ilim winkem peiki, ki fei ma kirpeise kire nimoure mete pite Masedonia wuso pulpowo Ma Ili pepe, le le lailelepetei. Ma Ili lusape moingi lipi falepe wolo pe pualo kolo le pe pirkilau enke teingipe le pe oweli men re olotei wolo pe ausi kaniepe mete nemple. Ki kirpeise punkom, pe kaniepe mete nemple, pe kaniepe kumputei kolo olo, pe pirkilau kaniepe. Onom pelpe potei, pe malfouku le pe pirkilau pirpei piti pe ma kanouku mesio towa liti kaniepe mete pite Ma Ili pele wuso pratei Judia pepe. Ku onposi piti pe ma polpepe, le pe pinu wai potei pe Ma Ili, leye lo Ma Ili lotei watepe enke le pe wai potei pau ku re, le pepe olo teingipetei. Ku so mirkilau mirpowo Taitus, le wuso linu lesio towa fei lepei, ku mirkilau mirpowo piti wala ma lesio towa fei lepei lila le wo le le ma kaneise yesio towa fei lepe, towa wuso ise kani onom yantepe mete nemple le ise yesio piti ma kaniepe pepe. Ise men nange peise olo wurutei. Ise yirkilau yulpope il pite Ma Ili, il peise yirpei olo teingipe le ise enke peise ulepe, ise retaitei. Ise yoporo isotei piti kaniepe mete nemple le ise kani onom yantouku. Le ku so mirpei piti ise ma onposi isotei kolo, ise ma kani onom yantepe mete nemple le ise yesio towa piti kaniepe mete pite Judia, kaniepe yire oweli, wusoli pe olo pepe.
Ki kaptei il singe piti ise ma yingiepe kolo olo. Wolo ki kosaise kire mete nemple wuso pirkilau kaniepe mete nemple pepe, le ki onposi piti ma kulise, ise re miso kani onom yantepe mete nemple lo olo. Ise retai Apa Ili louku Jisas Krais, le onom manepe mete, le le nange lele olo ilitei, wolo le weitei lire metine piti nange olo, le le lolpepe piti ma kanouku ku. Le weitei lire metine yawi, nange olo piti ku ma namti fale mire mete lipi.
10 Il pepei ki peiki onposiepe le ki kirpeise kire towa wuso yesio lepe. Pe ma pato poporo wuso ise ma yesio towa wuso eringi nemple pe pepe le ise yesio yila yau yau fale fei, ise wala ma yesio towa fei lepe yila ye ye ma yaltuye. Ise yinu yesio towa yawi kolo olo, ise onom fale piti ma yesio towa fei lepe, towa piti kaniepe mete nemple. 11 Oru poluwo, yila ye ye ma yaltuye. Ise ma onom fale yire towa fei lepe yesio yila ye ma yaltuye, min watafei wem ise yinu onposi piti ma yesio lepe le men nange wuso yesiepe pepe, ise ma yiripe yesio towa fei lepe. 12 Wuso ise onom fale piti watepe mete nemple oweli re men nange pepe, Ma Ili ma onom teingine lasiepe men nange peise wuso ise yaptei watepe mete nemple pepe le men nange wuso ise olo pepe, Ma Ili olo onposiepe kolo.
13-14 Ki onposi piti ma ise isoteiye ma yila moingi piti yesio towa fei lepei le mete nemple pepe, pe ma kapi menmen peise yaupe lom? Olo. Wolo wem fei lepei lepe ise oweli men nange peise olo wurutei, le pe ma pato poporo piti ise ma kaniepe mete wuso pe oweli re men nange olo pepe. Le wem ise olo le pe oweli men nange pelpe fale wuru, pe miso namti kaneise. Ise fei yolpepei, ise yailele nemple yepiye. 15 Min il piti paitei yousi pe pirpei polpepei,
“Metine piti tonwipe oweli wurutei le ma lesiepe wuru kolo olo le metine piti tonwipe oweli yaipiyeye, le ma lesiepe kumputei kolo olo.”
Taitus le Korin
16 Ki onom teingine kasio Ma Ili, le leilane onom piti Taitus pele ma onposi piti ma kaneise watafei ki lepe. 17 Le lulpope il pouku yaupe kolo olo, le pele lotei onposiepe le le onom fale piti ma kaneise le le min so le faleise pepe. 18 Line winke nele louku ku maltei lire Taitus rounge te tepe, nimoure mete wuso pulpowo Ma Ili pepe pe yeflipiye kani onom pantowo wusoli le lesio towa lele piti leptalo il pite Ma Ili le le lesio lailolowo. 19 Le fei pepe yaupe kolo olo, nimoure mete wuso pulpowo Ma Ili pepe, pe yeflipiye keinio piti ma lirouku mepi mesio towa fei lepei liti me kaniepe mete pite Judia. Ku mesio towa piti kani onom mantepe mete nemple wusoli ku onposi piti ma meila nange lite Ma Ili le piti ku ma kosaise, piti ise re ma yolpepe.
20 Ku kotopa kutou piti mete nemple ma kelelauku kolo pire oweli men nange wuso ku milape me kaniepe mete piti Judia, pe ma kelelauku kolo. 21 Ku onposi pepei olo poporo piti ku ma mingiepe le ku onposi piti ma kosawo Ma Ili loteteiye kolo olo, ku onposi piti ma mete piti tef re, ku ma kosape mire towa fei lepei.
22 Ku so maisi line winke louku lepe, ku maisi liringe pepi pe. Wem wuru ku watowo towa piti lesio, le le telpalo lesio towa loporo le ku muluwo le wem oli oli onom fale piti ma kanouku. Le fei le retai ise miso kanowo punkom, le lirkilau lulpoise. 23 Taitus, le lireiki rounge wesio towa niliye piti ma kaneise le ilim winkem nemple wuso pepi pe pepe, pe pilepe tulum pite nimoure mete wuso pulpowo Ma Ili pepe le pe onposi piti ma peila nange lite Krais. 24 Ise kani onom yantepe, kosape soma nimoure mete wuso pulpowo Ma Ili pepe pe yeflipiye ma pretai punkom, ku rautu kutou mireise yaupe kolo olo. Ise ma kaniepe mete pite Judia yirkilau.