2
Ki fei ma kirpeise kire ki kutei wuso kirkilau kesio towa piti kaneise, le ki kesio towa piti kaniepe mete piti Laodisia, le mete yeflipiye wuso pulwepe mi mati peiki kolo olo pepe. Ki onposi piti ma waise ise yepiye topo weli le piti ise ma yailele nemple re kani onom yantei nemple, leso ise retape il punkom, ise miso retai pe olo teingipe piti ma kaneisetei. Le fei pepei, ise miso retawo Krais lotei wuso wem linu linu re lepe, Ma Ili laltei fale alepe nimin kolo olo, lele lalingi. Ma Ili olo onom nire wuru le onom pele olo ulenetei, le pe watafei mole ufau lele piti lalingi kotiretei lato wolo Krais lotei lepe so kosauku liri lepe. Ki kaptei il pepei kirpeise piti ise ma yingiepe il tipe pite mete nemple kolo olo, le wuso il pelpe olo posise fei polomen re wolo ise ma yingiepe kolo olo. Wusoli ki kato fiyen kireise wolo ki wem oli oli onposise le ki wata pirpolo ki ratei malfem kireise pepe. Le ki onom teingine kireise piti ise yirkilau yile singe piti yulpowo Krais le ise kere yusa nemple kolo olo.
Ku ma mingiepe wai pite Krais le musape il pite tef
Ise fei yulpo yirpei yolo Krais Jisas le Apa Ili, so ise ma ratei yingiepe wai pele watafei ise mete piti yulpowo punkom. Ise ma yirkilau yulpowo wata pirpolo nimpe nele lile tef tangu le le lapiri nalem pirkilau pe penglei tef le pe pesio nimpe lepe lile singe. Le ise ma yirkilau yingiepe wai pele soma ise yile singe piti yulpope il wuso ku meitaleise miripe pepe. Le ise wem oli oli ma yirpowo Ma Ili wuso ise enke teingipe yasio lepe.
Ise ma kotopa isotei yire mete wuso onposiepe men nange pite tef lepei le pe pire il tipe pelpe pirpei papwonou piti ma pempesipe mete nemple. Pe pingiepe tipipi olpe pelpe wuso manre yaire pelpe nampli pirpepe pepe, le pe pingiepe ririm olpe piti puntoluwepe men nange pinge teplai yuwei pepe. Il tipe pelpe pepe, pe paule Krais kolo olo, so ise ma kotopa isotei yiripe. Wusoli wem Krais lau tef lepei, ku muluwo mi mati re topo tale lele watafei ku muluwo Ma Ili lotei, le singe pite Ma Ili pele olo pingio Krais yaliye. 10 Le wem ise kali Krais ratei leinginim peise, Ma Ili lirkilau waise nempi lele piti ise ma nampir ratei le ise ma yingiepe il pele. Krais, le singe piti watepe ririm re mete lipi il. Pe wuso puntoluwepe men nange pite yuwei re tef lepei lepe, Krais luntoluwepe yeflipiye, le pe miso yaruwepe il pele kolo.
11 Ise yulpowo Krais le fei pepei ma wata pirpolo ise yingiepe wai pite Juda piti yaploupe topungou peise pepe. Wolo ise yaploupe topungou peise kolo olo, ise yulpowo Krais le Krais lotei, le liripe enke peise leinginim teingipe, le le waise enke teingipe yeflipi piti ise ma nou onposiepe il olpe piti yingiepe kolo oloye. Krais lingowo tisi yefli fei lepei piti ma leiteise fale teingipe, le Ma Ili ma lulpoise wata pirpolo ise yaploupe topungou peise watafei mete piti Juda pepe. 12 Wusoli wem ise yungungu, ise wata pirpolo ise yire Krais yepi ya le pe palowi oi peiteise yepi pepe. Le ise nou yeilo tani tipe wata pirpolo ise yire Krais nou yepi yeilo yire singe lipi pite Ma Ili lepe, wusoli ise yulpowo Krais wuso la wolo Ma Ili nou leila lepe. 13 Wem linu ise wata pirpolo ise olo ya fei wusoli ise yingiepe il olpe, le ise olo pite alpe nemple le ise kapi il lipi nemple piti ma kaneise re kolo olotei. Wolo fei Ma Ili keteise yau piti ma waise nempi nele le ise yire Krais yepi ratei, le il olpe pouku yeflipiye, Ma Ili miso nou onposiepe kolo oloye. 14 Il olpe pouku wuso ku mingiepe wem ku yaruwepe il lipi pite Moses pepe, Ma Ili olo pele laptei puwo. Wolo le fei ma nou onposiepe kolo oloye wusoli il lipi pite Moses wuso pirpei namuku pire moingi piti ku ma mila wem ku yaruwepe il lipi fei pepei pepe, il lipi pepe pe olo singe rasipe kolo oloye wem Ma Ili laptei piri Jisas paitei nimpe. 15 Le nimpe fei lepe Krais lirkilau weisipe singe pite ririm olpe wuso pirkilau puntoluwepe men nange pite yuwei re tef pepe, le le kosape mete lire singe pite ririm fei pepe, pe olo singe kolo olo. Krais lirkilau weisipe singe pelpe le le kosauku ku mete piti ku ma retai, le singe piti weisipe singe pite mete re men nange pepe piti pe ma paptowo mingim.
16 So ise ma yusape mete nemple yeftuse pire oweli re tipe piti yaplei kolo olo, lo epli wem piti eringi nempleiye nempleiye pe paptei pirpolo pe wem lipi piti ise ma rautuwo Ma Ili, lo oweli lipi piti pe papli pire paulipe anongou yeflipi piti fale, lo epli wem piti pe onposio Ma Ili wuso laptei men nange pite yuwei re tef lepei lepe, laptei yalipe le le lifei laltei yef lepe, epli wem fei lepe pe re ma pifei yaupe piti onposio Ma Ili. Wem ise yingiepe menmen fei pepei kolo olo, ise ma yusape mete nemple yeftuse piti ma yingiepe kolo olo. 17 Il wuso pirpei polwepe menmen fei pepei, pe pingiepe wata pirpolo pe pingowo soni lelpe lepe, le menmen potei fei pepei pepe, pe pilowo Krais lotei. 18 Le wuso metine nele ma lempeteise lirpolo le olo retaitei wusoli lus pele kere le le lulwepe men nange teingipe teingipe. Le le ma lempetei lirpei lolo le metine piti lire yape, le le rautuwepe ririm pite yuwei, wolo ise ma yusa weiteise kolo olo. Metine fei lolpepei lepe, le rautu lotei yawi liripe menmen pite mete piti tef lepei wuso pelpe onposiepe pepe, le il pele ma polwepe menemple punkom re kolo olo. 19 Le le olo lirkilau lesio Krais ratei yofu lele kolo olo, wusoli Krais lotei so line oru piti linuwepe winkem you pele wuso pulpowo pepe. Krais lotei luntoluwepe winkem you pele le pe poli nemple wata pirpolo topo tale niliye yefli le numkufur re emingelem polwepe pinge leinginim piti ma penglei poli nemple singe, le Ma Ili onposi piti topo tale lepe, le ma leilo le ili.
20 Ise wata pirpolo yire Krais yepi ya fei le singe pite ririm wuso puntoluwepe men nange pite teplai yuwei re tef lepei lepe, singe pelpe olo pesise peireise kolo oloye. Le piti men ma ise nou yingiepe watafei mete piti tef lepei pelpe pingiepe pepe? Piti men ma ise yingiepe il wuso pirpei polpepei, 21 “Ye ma kapi oweli fei pepei kolo olo,” lo “Ye ma aplei oweli fei pepe kolo olo,” lo “Oweli nemple pepe ye ma esiepe yaupe re kolo, ma olo?” 22 Il fei polpepei pepe pe pirpei pire menmen piti ku fei mesiepe kapi maplei, le wem ku mopyoyope fei, oloye, pe ma nou kanouku kolo oloye. Il polpepei pepe mete piti tef lepei pelpe potei onposiepe le pe peptalo mete nemple piti pingiepe. 23 Il wuso pirpei pirpolo ise ma yaplei oweli re tipe fei pepe kolo olo, mete ma onposiepe pirpolo mete wuso pinu pingiepe pepe, pe enke pelpe olo ulepe. Wolo olo pe enke pelpe olo ulepe kolo olo. Pe ma pire il singe pirpei yeftuse piti ma yingiepe rautuwepe ririm pite yuwei, le pe ma pempetei pirpolo pe mete piti pire yape. Pe ma pirpei polo wem pe wai potei flis re moingi, pe ma rautuwo Ma Ili poporo. Wolo olo, tisi fei lepei miso kaniepe tounga pesipe il olpe kolo olo.