3
Pol laptei il piti ku ma mratei moporo
Wem Ma Ili nou leila Krais, ise re wata pirpolo Ma Ili nou leilaise yepiye. So ise ma onom natope menmen pite uf teingi lato yuwei wuso Krais lifei flenge teingipetei pele pepe, le le lifei eti tilpi lite Ma Ili. Menmen pite uf yuwei pepe soma ise onom natope pepe, le ise onom natope menmen pite tef fei lepei kolo olo. Wusoli ise wata pirpolo yire Krais yepi ya fei, le Ma Ili wata pirpolo le kete olol lele lau lire muntise yire Krais pepe, le Ma Ili lotei luntolise. Ise ma kani onom pite Krais, le wem le nou lau tef lepei, le ma lau alepe nimin le mete ma puluwo pretawo, le ili singe, le ise re ma yile watafei le.
Ise ma tounga pesipe il olpe pite tef lepei wuso pirkilau peilaise enke piti yaulelipe nimoure ausi, onom fale nemple piti yire nemple olpe watafei pelem pepe, onom falepe menmen pite mete nemple pelpe, onom fale piti ma yingiepe il men nange olpe le ise onposi piti ma yire filai, (wusoli wem mete pire filai, pe onposiepe oweli yini re mole pelpe, le pe onposio Ma Ili kolo olo.) Ise enke peise ma nou onposiepe wai olpe peise piti pinu pepe kolo, ise ma yirkilau tounga pesipe re onom petepe il ye. Wusoli mete wuso paptowo Ma Ili mingim kolo olo, le pe pingiepe wai olpe pite tef fei lepei lepe, mete fei pepe Ma Ili ma onom kotu liripe le le ma watepe moingi. Le ise isotei, wem linu ise ratei yingiepe wai olpe polpepe le il olpe pirkilau peilaise enke piti yingiepe.
Wolo fei il olpe fei pepei ise ma tounga pesipe. Il olpe watafei onom kotu, onom falepe il olpe piti ma yingiepe, le ise onom flis yire mete nemple. Ise kelelai nemple pato le il men nange olpe piti yirpei kotu nemple enke re ma yirpei fale nemi peise kolo olo. Ise yempetei nemple kolo olo wusoli wai olpe peise olo ise tounga pesipe fei, 10 le ise fei kapi enke nemple yeflipi yepletei. Ise niliye niliye fale wata pirpolo metine nele teingi yefli wuso Ma Ili lele lesio le le watowo onom teingine yefline piti ma onposi watafei Ma Ili lotei, le ise miso retawo Ma Ili yoporotei. 11 Min polpepei so ise mete piti alpe nemple pepe, ise nemtei kolo olo, le mete piti Juda re, pe nemtei kolo olo. Mete piti paploupe topungou le pe piti paploupe topungou kolo pepe, pe re nemtei kolo olo. Lo mete piti pirpei il pelpe nemple nemple, lo mete piti pratei pinge towa yawi, lo mete piti pesio towa lite mete nemple yawi, lo mete yaupe, pe nemtei re kolo olotei. Ise yeflipiye wata pirpolo ise mete nempleiye pite alpe niliye pepe, le ise pite Krais pele le ise wuso yulpowo pepe, ise yeflipiye Krais lunkise le le lireise yepi ratei.
12 Ise mete pite Ma Ili pele. Le kani onom lanteise le le keinise pite le pele lotei. So ise ma yingiepe wai piti onom manepe mete nemple, ise kaniepe re yailelepe mete nemple, ise yeila nange peise isotei kolo olo, ise ma enke malye yire mete nemple, le ise ma yapiri enke peise wem mete nemple waise moingi. Wai fei pepei ise ma yingiepe. 13 Ise ma kane nemple le wuso ilepe wane peise pe watowo line winke nele leise moingi, line winke lepe le ma nou onposiepe il olpe pelpe kolo olo, le ma lingiepe wai piti kani onom lantepe mete nemple. Ise ma nou onposiepe il olpe pite mete nemple kolo olo, wusoli Krais, le nou onposiepe il olpe peise kolo olo. 14 Ise yingiepe wai fei pepei le ise ma yirkilau yingiepe yapwonou piti kani onom yantei nemple wata pirpolo ise pite alpe niliye pepe le ise ma ratei yuwo nemple yoporotei. 15 Krais wauku enke malye, so ise ma yirkilau onposiepe il teingipe piti yingiepe, wusoli Ma Ili linaise piti ratei yuwo nemple le ise ratei yire enke malye. Le ise ma yirpowo Ma Ili yirpolo ise enke teingipe yasio. 16 Il wuso pirpei piri Krais pepe, ise ma yirkilau yesiepe pultei enke peise le pe ma peilaise enke piti ratei yoporo yire mete nemple. Ma Ili waise enke piti ise ma onposi yoporo le ise yeitalo nemple re yirpei nami nemple yire men nange teingipe pepe. Ise ma yuro weni pite Sam, yuro weni piti rautuwo Ma Ili le ise yuro weni pite Ma Ili wuso Riri Teingi leilaise enke piti yuro pepe. Ise yuro weni piti yeila nange lite Ma Ili le enke peise leinginim, ise ma yirpei isotei yirpolo ise enke teingipe yasio. 17 Men nange yeflipiye piti ise yirpei lo piti ise yesiepe, ise ma yingiepe yiri nange lite Apa Ili Jisas wem ise yirpowo Ma Ili yire onom teingine peise wuso Jisas kaneise pepe.
Pol laptei il piti mete nimoure re eple pelpe ma pingiepe
18 Ise nimoure, ise ma yaptepe mungarem peise mingim, wusoli ise ma yingiepe fei yolpepe wem ise yingowo tisi liti yulpowo Krais.
19 Ise mungarem, ise ma kani onom yantepe nimoure peise, le ise nampliepe uru kolo olo.
20 Ise eple, wem ise yingowo tisi liti yulpowo Krais, ise ma wem oli oli yaptepe emare yaire peise mingim, wusoli wem ise yingiepe fei yolpepei, ise yirine onom pite Ma Ili pele teingine.
21 Ise yaire, ise ma yiripe enke pite eple peise olpe kolo olo soma pe wala ma kapi enke paptowo Ma Ili.
Ku ma mesio towa moporo, le ku ma maptei mingim pe lipi pouku
22 Ise mete piti yesio towa yawi lite moli lipi peise pepe, il menemple moli lipi peise pirpeise piti ma yingiepe, ise ma yaptepe mingim. Le ise ma onposi yirpolo wem pe pile malfem lupolise piti yesio towa lelpe, wem fei lepe so ise ma telpalo yesio towa piti pe ma pulpoise lom, olo, ise onposi yolpepe kolo. Ise wem oli oli ma telpalo yesio towa lelpe yire enke teingipe, wusoli ise ma onposiepe yoporo wata pirpolo ise onposio Apa Ili le ise yesio towa lele lepe. 23 Towa menele ise yesio, ise ma onposi piti ma yirkilau yesio wata pirpolo ise yesio towa lite Apa Ili lepe, le ise yesio towa lite mete kolo olo. 24 Ise ma retai yolpepei, Ma Ili miso namti laileleise. Menmen pele wuso le loporipe piti ma watepe mete pele pepe, ise re miso yiripe yepi kapi menmen fei pepe. Wusoli Krais loteteiye, le moli ili piti ise yesio towa lele. 25 Le metine minele wuso lingepe il olpe pepe, le ma namti lila moingi lire il olpe pele, wusoli Ma Ili ma kapi il laptei lire wai lite mete fi fi, le le miso nel loli ilo ilo kolo olo.