4
Le fei, il wuso Ma Ili topwepe lapiri lirpolo ma ku ma me
miri mepi ratei maltei yef lepe, il fei pepe wala pile singe. So ku ma kotopa kutou soma nele leise re ma kere lato kolo, wolo ku yeflipiye ma me uf tef liti ratei maltei yef. Ku mingitepe Il Teingipe pite Ma Ili wuso pirpei pire uf tef lite ku ma me ratei maltei yef, le min watafei mete wuso pusa Isip le pe pe tani lepe, pe re pingitepe il pepei fei. Pe pingitepe, wolo il pepe olo kaniepe kolo wusoli wem pe pingitepe il pepe, pe pulpope piti kapi pesiepe re pingiepe kolo olo. Le ku piti mulpope il pepe, ku ma me mire Ma Ili ratei maltei yef. Min watafei Ma Ili lirpei lepe wem le lirpei lolpepei,
“Ki onom kotu le ki topwepe il kapiri kirpolo, ‘uf tef liti pe ma pe pireiki mepi ratei maltei yef lepe, pe ma pe kolo olotei’.”
Ma Ili lirpei il fei pepei wolo le olo pele linu onposiepe fei piti ma wauku uf tef nele liti mratei maltei yef, le pele linu onposiepe fei wem le laltei tef, teplai re men nange pepe. Il nemple piti paitei yousi pite Ma Ili lepe, pe pirpei pire epli wem wuso Ma Ili laptei men nange yalipe le le ratei laltei yef lepe. Il pepe pirpei polpepei, “Epli wem pire eti plen poungo le nele piti lire eti kera pite eti plen lepe, pe epli wem piti le lesio towa lele piti laltei tef, teplai re men nange pepe, le epli wem piti lire eti teingine pite eti plen lepe (7 dei), le epli wem piti Ma Ili ratei laltei yef.” Il nemple piti paitei yousi pepe re pe pirpei pire wem liti Ma Ili ratei laltei yef. Il pepe Ma Ili lirpei lolpepei, “Pe ma pau pireiki mepi ratei maltei yef kolo olotei.” So mete wuso pinu pingitepe Il Teingipe pite Ma Ili wuso pirpei pire uf tef nele teingi lite ku ma me ratei maltei yef lepe, mete fei pepe olo pe pire Ma Ili pepi ratei paltei yef kolo olo wusoli pe pulpowo Ma Ili kolo. Wolo mete ilepe Ma Ili lusape pe piri pepi ratei paltei yef. So Ma Ili ma lusape mete ilepe pe piri pepi ratei paltei yef le fei pepei ma kosauku punkom piti Ma Ili onposio wem nele, wem le lirpei liri lirpolo “Fei.” Eringi wurutei pautu re fei Ma Ili lunkuwo Devit le le watowo il piti lirpei liri wem fei lepe le il wuso Devit lirpei pepe olo paptei paitei yousi piti Sam le ki min kinu kirpeise pepe. Il pepe pirpei polpepei,
“Wuso fei ise yingitepe il pite Ma Ili, enke peise ma paungei kolo olo.”
Josua linuwepe mete pite Israel pe fale Kainan, tef wuso Ma Ili linu lirpei piti ma watepe lepe. Wolo tef lepe Ma Ili onposi piti watepe liti ma pratei paltei yef kolo olo, liso Ma Ili nou lirpei lingi lire wem nele. Min polpepei so wem nele wala lato piti mete pite Ma Ili pele ma pratei paltei yef poporo watafei Ma Ili lotei wuso epli wem pire eti plen poungo le nele piti lire eti kera pite eti plen lepe, le lesio towa lele piti laltei tef, teplai re men nange pepe, le epli wem piti lire eti teingine pite eti plen lepe (7 dei), Ma Ili ratei laltei yef. 10 So wem metine le lire Ma Ili ratei laltei yef, metine lepe, le ratei laltei yef wusoli le lesio towa lele yali fei. Min watafei Ma Ili lotei, wem le lesio towa lele piti laltei tef, teplai re men nange pepe, wem towa lele fei lepe yali, le ratei laltei yef. 11 Ku re ma mirkilau onposi piti ma me mire Ma Ili mepi ratei maltei yef. Ku minele re ma linpim il pite Ma Ili kolo olo, min watafei manre yaire pouku piti sungoi, pe pinpim il pite Ma Ili le pe pe piri pepi ratei paltei yef kolo olo, wusoli le onom kotu lasiepe le le losiepe pa pato tef oli era re telmane ye yawi lepe.
12 Il pite Ma Ili pele olo singe rasipe le pe pile pingi wem wem. Il pepe olo kimplipetei. Werau piti nel linge mingelem plen plen lepe, le miso lalowi metine topo le lengleipe numkufur re emingelem yaruwepe poungo. Wolo il pite Ma Ili pele olo pirkilautei piti posiepe enke pouku leinginim le pe miso kari riri tani nempi louku. Il menemple kumpu piti kotire pato enke pouku leinginim re wolo pe miso pato kotire kolo olo, wusoli il pite Ma Ili pele miso pirpei nomnaipe piti ku onposiepe il teingipe lo il olpe piti mingiepe. 13 Menele kumputei re miso lato kotire tani lutepe pite Ma Ili kolo olo. Men nange yeflipiye wuso Ma Ili pele laptei pepe olo pratei lutepe pele alepe nimin, le ku yeflipiye ma mirpowo mire wai louku fi fi.
14 So ku metine piti lesio towa lile onom pite Ma Ili piti kanouku pepe, le olo lunwei le yuwei fei. Metine fei lepe, le Jisas, ninge lite Ma Ili. Liso ku ma mirkilau mesiepe il wuso ku mulpope piti mingiepe pepe. 15 Ku enke pouku olo singe kolo, le ku wem oli oli muwalo tisi oli liti mingiepe il olpe. Wolo metine louku piti lesio towa lile onom pite Ma Ili piti kanouku pepe, le olo onom manoukutei wusoli le lotei re Towa lempesesi piti ma laltei luwalo tisi oli watafei ku pepe, wolo olo, le lile singe. Le lingiepe il nemple olpe re kolo olotei. 16 So ku ma topo weli piti me malfem mire Ma Ili le le ma onom manouku. Ku ma meletei piti kanouku wusoli le onom manoukutei, le wem moingi falouku, le ma kanouku.