5
Mete pite Israel wuso pesio towa liti pinuwepe ilepe wane pelpe piti peptawio Ma Ili siye pepe, Ma Ili keiniepe piti kaniepe mete pepe piti paptei oweli re peptawi siye paptowo Ma Ili soma le ma onom teingine lasiepe le le ma nou onposiepe il olpe pelpe kolo olo. So metine wuso Ma Ili keinio piti linuwepe ilepe wane pele piti kaniepe leptawio Ma Ili siye pepe, metine lotei fei lepe re onom pele olo singe kolo, wolo le ausi lanri onom pele le le onom malye lasiepe mete wuso pire wouye le pe pingiepe il olpe pepe. Le wusoli le lotei re onom pele olo singe kolo, le ma leptawi siye piti kaniepe mete pele le le lotei re ma leptawi nemple pele laptowo Ma Ili piti kane lotei soma il olpe pele re Ma Ili ma nou onposiepe kolo olo. Metine nele re keini lotei piti lesio towa ili piti linuwepe leptawio Ma Ili siye pepe kolo olo, le keini lotei kolo. Ma Ili lotei linawo piti laltei lesio towa lele piti linuwepe ilepe wane pele piti leptawio Ma Ili siye, min watafei Aron, Ma Ili lotei linawo piti laltei lesio towa lele.
So Krais re, le keini lotei piti lesio towa ili lile onom pite Ma Ili piti kaniepe mete kolo olo, le keini lotei kolo. Wolo Ma Ili lirpowo lolpepei,
“Ye ninge leiki; fei, ki kirpei nomnaipe piti ye ma ileiki tulum piti untoluwepe mete re men nange pepe.”
Il nemple piti paitei yousi pite Ma Ili, pe re pirpei polpepei,
“Ye ma wem oli oli esio towa ile onom peiki piti kaniepe mete le ye ma esio towa fei lepei inio Melkisedek.”
Wem Jisas ratei tef lepei, le lirkilau leltei Ma Ili, malfefi re louti lirpowo piti kanowo wusoli Jisas retai piti Ma Ili olo singe le le miso weisipe enke pite mete le pe ma petesi la kolo. Jisas lire yape le le onposi piti ma telpalo lingiepe il pite Ma Ili soma le ma kanouku ku mete pite tef, le fei pepei, Ma Ili laptowo mingim le le watowo singe piti la lungwouku. Jisas, le ninge lite Ma Ili, wolo le onposi piti laptei mingim wem le lingiepe il pite Ma Ili piti ma lila moingi ili lirouku ku mete piti tef. Wem Jisas lingiepe il pite Ma Ili pele le laptu, Ma Ili laltei piti kaniepe mete wuso paptei mingim le pe pulsi Jisas. Ma Ili laltei Jisas piti ma kaniepe mete fei pepe piti kali nempi nele liti pratei pingi wem wem, le pe ma pire Jisas pepi puntoluwepe mete re men nange pepe. 10 Jisas miso kanouku wusoli Ma Ili lirpei nomnaipe liri lirpolo le ma lesio towa lile onom pite Ma Ili piti kanouku, le Jisas ma lesio towa fei lepe linio Melkisedek.
Ise yulpowo Krais fei, so ise ma yusa kolo
11 Ki onposiepe il wuru piti ma kirpeise kire Krais wuso lesio towa lile onom pite Ma Ili piti kanouku pepe, wolo ki onposi il pepe olo moingipetei piti ki ma kirpei namplise wusoli ise olo yire foringou piti yaptei mingim. 12 Ise yulpowo Krais wem ulel fei piti ise ma fale yire mete piti namti yeptalo mete nemple yire il wuso ise yulpope pepe, wolo ise onposi yirpolo ma metine nele soma lau leitaloise lire il elpesipe pite pinu wem ise yingitepe le ise weitei yefi, il wuso Ma Ili lirpei piti laltei Krais lau le le ma kanouku fei lolomen. Wolo ise wala weitei yire eple kumpu, le ise wala yaplei nimer le oweli kimplipe pepe wala ma yaplei kolo. 13 Metine piti onposi lirpolo ma nou lingitepe il elpesipe pite pinu wem le lingitepe le le weitei yofu, metine fei lepe le wata pirpolo le ninge kumpu le le wala ma nou lintame nimer piti ma lamei. Le wala onposi loporo kolo, le le miso kapi il laptei piti pe teingipe lo pe olpe kolo, olo wala lire wouye. 14 Le oweli kimplipe pepe, mete lipi singe soma paplei oweli fei pepe wusoli pe peitalo potei piti paplei pingitepe le pe onom teingine pasiepe. Min watafei mete piti pirkilau pulpowo Krais, pe ma pingiepe il elpesipe pite pinu pepe, pingiepe pirpei pato fei polpepe kolo olo, wolo pe peitalo potei piti kapi il wuru nemple nemple, kapi paptei le pe miso pretai piti il menmen pe teingipe, il menmen pe olpe.