6
So ku ma mingiepe il elpesipe mirpei mato fei molpepe kolo olo, il pite Krais wuso minu mingitepe le ku weitei yefi pepe, ku ma esi mapo paitei le ku ma rapope il kimplipetei pepe soma kapi mesiepe re mingiepe mapwonou. Ku ma nou meilape il elpesipe pite pinu pepe, meilape mirpei mato fei molpepe kolo olo, il piti ku tounga pesipe wai olpe pouku wuso ku minu mingipepe le ku ma ma masiepe pepe, le il piti ku ma mulpowo Ma Ili fei molomen, il piti mirpei mire tisi liti kaptetei mete le ku meptalo esi puwope wem ku meletei Ma Ili piti watepe Riri Teingi, il piti mete wuso pulpowo Krais le pe pa pepe, pe ma nou peilo kali topo nele peltei piti ratei pingi wem wem, le il piti Ma Ili ma kapi il laptei lirouku ku mete yeflipiye le mete wuso pite Krais pele kolo pepe, Ma Ili ma laisipe pe tanio le pe ma pila moingi wem oli oli. Il fei pepei ku ma mingiepe mirpei mato fei molpepe kolo olo. So ku ma esi mapo paitei le ku ma kete ire monglo me piti kapi il kimplipe piti ku ma retai moporo mire tisi liti ku ma mingowo me Ma Ili. Ma Ili onom pele, wuso le lusauku piti mingiepe fei molpepe, ku ma mingiepe.
Ki kirpei il pepei wusoli mete wuso weitei yofu fei wolo pe tounga pesi Ma Ili le pe nou pe pingiepe wai olpe pelpe pite pinu pepe, mete fei pepe, pe polomen ma nou weitei yofu piti nou kani onom pantowo Ma Ili? Ma olo. Pe pingitepe il pite Ma Ili fei le pe pulpo pirpolo il pepe olo punkom. Pe kapi menmen teingipe piti paule Ma Ili le pe kali Riri Teingi fei. Pe pulwepe re pretai fei piti il pite Ma Ili olo teingipe, le pe puluwo wem teingi liti Ma Ili ma luntoluwepe mete pele wusoli Ma Ili reresipe il pele le le kosape lire singe pele wem le laptei menmen lipi potei pire tute fale yaupe pepe. Mete fei pepe, pe pulwepe menmen teingipe falepe fei, wolo pe tounga pesi Ma Ili le pe nou pompetepe wai olpe pelpe piti tef lepei, nou pe ma pingiepe. So tisi men ma ku kaniepe piti pe ma nou weitei yofu le pe ma nou kani onom pantowo Ma Ili, olotei, wusoli pe wata pirpolo pe nou tingeli Ninge lite Ma Ili lele laitei nimpe le pe wata pirpolo pe peilape mete enke piti ma palwe oli pelesi lepe.
Tef wuso nef nualo kaltei lepe Ma Ili lailolowo piti mete ma papiri oweli le wem oweli poungo, mete wuso papiri pepe pe ma paplei oweli fei pepe. Wolo tef wuso wolo re foiye singu yaupe pirkilau fale pratei pepe, tef fei lepe olo oli le wem malfem Ma Ili ma lirowo niliye.
Le wuso ki ma kaptei il singe fei polpepei kirpeise kire mete wuso tounga pesi Ma Ili lepe, ise numuwi peikitei, ki kretai piti ise ma enke olpe kolo olo wusoli ise wala yingowo tisi teingi liti Ma Ili ma kaneise piti kali nempi liti ratei yingi wem wem. 10 Ma Ili olo teingi tuwopou. Le wai leise piti onom puwol Ma Ili, le ise yingiepe piti kaniepe ilim winkem re ilepe wane peise piti yepi yingiepe il pite Krais, towa teingi leise fei lepe Ma Ili miso onom pete il liri kolo olo. 11 Ki onpositei piti ise niliye niliye ma yirkilau kani onom yantei piti ma ye fale kapi menmen teingipe wuso ise onom natope piti ma kapi pepe, wusoli Ma Ili ma waise punkom wem ise yapiri enke peise le ise telpalo yingiepe il pele ye ye fale wem ise ya. 12 Ki kinaulo piti ise ma yire foringou, wolo ise ma kosai isotei watafei ise mete piti yire punkom yulpowo Ma Ili, le ise yapiri enke peise piti ratei yungariepe menmen wuso Ma Ili lirpei piti ma waise pepe.
Il menmen wuso Ma Ili lirpei piti ma lingiepe pepe, le ma lingiepe punkom
13 Wem Ma Ili topwepe il lapiri lire Abraham, le lire il singe lirpei piti le ma lingiepe il pele fei pepe. Minele re singetei linuwo Ma Ili lotei kolo olo, liso Ma Ili leisi nange lele lotei piti ma lesiepe il wuso le topwepe lapiri lire Abraham pepe, pe ma pile singe. 14 Ma Ili lirpowo Abraham lolpepei, “Ki kirpei punkom piti ki ma kaileleiye re kuntoliye le ki ma waiye eple palye wuru.” 15 Abraham lanri onom pele le le ratei lungario Ma Ili piti ma lingiepe il pele, le le so lulwepe menmen fei pepe falowo punkom. 16 Mete walem pite tef lepei, wem pe pire il singe pirpei piti ma pingiepe punkom, pe ma pirpei peisi nange lite metine nele ili soma pe topwepe il papiri le pe ma nou pire il pura nemple kolo oloye. 17 Ma Ili onposi piti ma lirpei laptei alepe nimin piti kosape mete wuso le lirpei piti pe ma kapi menmen teingipe pepe, le pe ma pretai polpepei, il menemple le lirpei piti ma lingiepe, le ma lingiepe punkom wusoli le miso nou weitei onom kolo olo. Le le so lire il singe lirpei piti ma topwepe il lapiri le pe ma pile singe. 18 Il menemple wuso Ma Ili pele topwepe lapiri le le lire il singe lirpei piti ma lingiepe punkom, le miso nou weitei onom lasiepe kolo, le le miso lirpei lempetei kolo olo. So ku piti mompotowo Ma Ili piti le ma luntoluku pepe, ku ma retai punkom piti ku ma kapi menmen teingipe wuso ku onom natope piti ma kapi pepe. 19 Ku onom natope menmen teingipe fei pepe le ku ma mirkilau mesiepe enke pouku mapiri wata pirpolo nimpe firingi piti lesiene uweka lanri nuwo tulum niliyeye lepe. Ku onom natowo menmen teingi ma falouku le fei pepe, le wata pirpolo lesiene onom pouku lanri, le ku mretai piti le ma falouku punkom. Menmen ku onom natowo lepe, le Jisas, le linu le linki ranguwom wuso lultei winem lite Ma Ili lele ratei yuwei lepe, le le linki le leinginim lire Ma Ili lotei rounge tifei. 20 Jisas linu linki le lire Ma Ili rounge tifei piti ma kanouku. Jisas lesio towa lile onom pite Ma Ili piti kanouku le le ma wem oli oli lesio towa fei lepe linio Melkisedek.