7
Melkisedek lesio towa lile onom pite Ma Ili piti kaniepe mete
Melkisedek, le metine ili piti luntoluwo uf ili Salem, le le metine piti lesio towa lile onom pite Ma Ili Singetei piti kaniepe mete pratei pire enke malye. Wem Abraham liripe mete pele pe plolpo le pe posiepe mete lipi twinges te twinges piripe mete pelpe, Abraham liripe mete pele posiepe pa re fei, pe nou pau le Melkisedek le fale lerengawo, le le leletei Ma Ili piti lailolowo re luntoluwo Abraham. Men nange wuso Abraham liripe mete pele kapi wem pe posiepe mete eringi pelpe pepe, men nange pepe Abraham karipe laptei tulum pire eti plen le plen poungo, le le kapi pite tulum niliye pepe watowo Melkisedek. Nange Melkisedek lepe, il pal twinges pirpei piri pirpolo “Metine ili piti lingiepe il teingipe tuwopoutei.” Le wusoli le metine ili piti luntoluwo uf ili Salem, il pal nemple pepe pe pirpei pire nange lele pirpolo “Metine ili piti luntoluwepe mete pratei pire onom malye”. Minemple re pretame nimou re yaitei mite Melkisedek kolo olo, lo yaire manre pele piti pinu pepe re olo mironom. Ku mironom mire wem piti nimou nila le wem piti le la, olo mirowo onom. Wolo le watafei Ninge lite Ma Ili le le lesio towa lile onom pite Ma Ili wem oli oli.
So ise ma retai yolpepei, Melkisedek, le metine ili. Mani louku Abraham lepe, men nange yeflipiye wuso le liripe mete pele posiepe mete eringi pelpe le pe kapi pepe, mani Abraham karipe laptei tulum pire eti plen le plen poungo, le le kapi pite tulum niliye pepe watowo Melkisedek. Le eple palye pite Livai wuso pesio towa liti peptawio Ma Ili siye pepe, il lipi pite Moses pirpei piti pe ma kapi oweli ilepe pite ilepe wane pelpe pite Israel, oweli wuso mete pite Israel ma karipe paptei tulum pire eti plen le plen poungo le piti tulum niliye lepe pe ma kapi watepe eple palye pite Livai pepe. Mete pite Israel, pe eple palye pite Abraham wolo pe ma karipe oweli ilepe watepe eple palye pite Livai. Melkisedek, le ninge palyene lite Livai kolo olo, wolo le kapi oweli men nange wuso Abraham karipe laptei tulum pire eti plen le plen poungo, le pe pite tulum niliye pepe, Abraham wuso Ma Ili linu topwepe il lapiri fei piti ma lirowo teingi lepe, le kapi watowo Melkisedek, le Melkisedek leletei Ma Ili piti lailolowo re luntoluwo Abraham. So ku mretai moporotei piti metine wuso leletei Ma Ili piti ma lailolowo re luntoluwo metine nele lepe, metine piti leletei Ma Ili lepe, le kali nange ili linuwo metine piti Ma Ili ma lailolowo re luntoluwo lepe. Mete piti pesio towa lite peptawio Ma Ili siye pepe, pe kapi oweli men nange wuso ilepe wane pelpe pite Israel karipe paptei tulum pire eti plen le plen poungo, le pe pite tulum niliye pepe, mete piti peptawio Ma Ili siye pepe pe kapi, wolo pe mete yaupe le pe pa. Le Melkisedek olo la kolo olo. Oweli men nange wuso Abraham karipe laptei tulum pire eti plen le plen poungo, le pe pite tulum niliye pepe Abraham kapi watowo Melkisedek, le metine piti ratei lingi wem wem, min il piti paitei yousi pite Ma Ili, pe pirpei piri lepe. So ku miso mirpei molpepei oweli men nange wuso mete pite Israel karipe paptei tulum pire eti plen le plen poungo, le pe pite tulum niliye pepe, pe watepe eple palye pite Livai. Wolo wem Abraham karipe oweli men nange pepe laptei tulum pire eti plen le plen poungo, le le kapi pite tulum niliye pepe watowo Melkisedek, eple palye pite Livai re, pe wata pirpolo pe pire Abraham pepi paptei oweli men nange fei pepe watowo Melkisedek wusoli pe teluwi alpe lite Abraham. 10 Wem Livai nimou pele wala nila kolo olo, mantei lele Abraham lepe Melkisedek fale lerengawo, le Livai, le ninge palyene lite Abraham wolo le fale lingi.
11 Il lipi wuso Ma Ili watepe mete pite Israel piti ma pingiepe pepe, pe pirpei piti eple palye pite Livai ma pesio towa liti peptawio Ma Ili siye piti kaniepe ilepe wane pelpe pite Israel. Le wuso siye wuso peptawio Ma Ili lepe, pe miso kaniepe mete fale teingipe tuwopou pire Ma Ili, piti men ma metine nele fale piti ma lesio towa nele piti kaniepe mete? Metine fei lepe, le lesio towa lele linio Melkisedek, le le lesio towa lingowo tisi lite Aron kolo olo. 12 So wem metine nele fale piti ma lesio towa lite Ma Ili, il lipi wuso pirpei piti mete ma pingiepe piti peptawi siye paptowo Ma Ili lepe, il lipi fei pepe olo kimplipe kolo oloye, le Ma Ili olo nou laptei il lipi nemple yeflipi. 13 Le Ili louku wuso ku fei mirpei miri lepe le lite alpe nele le minele lite alpe lele re fale lesio towa lite leptawi siye laptowo Ma Ili piti kaniepe mete kolo olo. 14 Mete wuru pretai piti Ili louku lepe, le fale lile alpe lite Juda, le Moses lirpei liri alpe fei lepei piti pe ma pesio towa liti peptawi siye paptowo Ma Ili kolo olo, Moses lirpei liri kolo.
Metine nele fale piti lesio towa lite Ma Ili linio Melkisedek
15 Ise fei miso retai yoporo yire il wuso kirpei kiripe menmen fei pepei pepe. Metine nele fale piti lesio towa lite Ma Ili linio Melkisedek. 16 Le lesio towa lite Ma Ili lingowo tisi lite alpe re teluwi kolo olo, wolo le lingowo tisi lite singe pite nempi nele piti ratei lingi wem wem. 17 Wusoli il piti paitei yousi piti Ma Ili pe pirpei polpepei, “Ye ma esio towa ile onom pite Ma Ili piti kaniepe mete wem oli oli, le ye ma esio towa fei lepe inio Melkisedek.” 18 So il lipi pite pinu pepe olo kanouku poporo kolo, le ku ma musape wusoli il lipi fei pepe ma nou pirouku teingipe kolo oloye, le Ma Ili olo nou laltei tisi nele yefli piti kanouku. 19 Wusoli Il Lipi pite Moses pepe, pe miso kanowo metine fale teingi tuwopou kolo olo. Le fei ku ma onom natowo tisi nele yefli piti ma kanouku me malfem mire Ma Ili, le tisi fei lepei olo teingitei.
20 Tisi teingi wuso fei ku ma onom natowo lepe, Ma Ili olo lire il singe lirpei liri lirpolo tisi fei lepei miso kanoukutei. Wem mete piti alpe lite Livai, Aron lire eple palye pele pepe, wem pe pesio towa liti peptawi siye paptowo Ma Ili lepe, Ma Ili lire il singe lirpei liripe kolo olo wusoli pe pesio towa fei lepe pinge tisi lite alpe re teluwi. 21 Wolo Jisas lesio towa lile onom pite Ma Ili piti kanouku wusoli Ma Ili lire il singe lirpei wem le lirpowo lolpepei,
“Ki Ma Ili, ki kire il singe kirpei le ki ma nou weitei onom kolo olo, Ye ma esio towa ile onom peiki piti kaniepe mete wem oli oli.”
22 Wusoli Ma Ili lire il singe fei pepei lirpei liri Jisas, so Jisas ma lile nimin piti kanouku yaruwepe il mafo mire Ma Ili le il pingi wuso le topwepe lapiri lirouku pepe ma teingipetei pinuwepe pite pinu wuso le topwepe lapiri lire Moses pepe.
23 Eple palye pite Livai wuso pesio towa liti peptawi siye paptowo Ma Ili lepe, pe wuru wusoli wem nele la, nele namti lilowo tulum le pe pratei pesio towa fei lepe wem oli oli watafei Jisas kolo olo. 24 Wolo Jisas ratei lingi wem wem, le towa lele piti lesio lile onom pite Ma Ili lepe, le weisi watowo metine nele re kolo olo. 25 So fei le wem oli oli, Jisas miso kaniepe mete pe malfem pire Ma Ili piti pratei pingi wem wem. Jisas miso kaniepe wusoli le ratei lingi wem wem le le lilepe mete tulum piti lirpowo Ma Ili piti ma kaniepe.
26 So Jisas, le metine piti lesio towa lile onom pite Ma Ili piti kanouku. Le olo teingi tuwopoutei, il menemple olpe re paitowo topo kolo olo. Ma Ili eti lalpo taniepe mete pite tef lepei wuso pire il olpe pepe, le Ma Ili nou leila, kesi lila le yuwei. 27 Jisas, le watafei eple palye pite Livai kolo olo, pe wuso pesio towa liti peptawio Ma Ili siye. Pe epli wem oli oli, pe ma peptawi siye paptowo Ma Ili piti kaniepe ilepe wane pelpe pite Israel, le pe potei re ma peptawi siye paptowo Ma Ili piti kane potei. Pe peptawi siye paptowo Ma Ili so le ma onom one lasiepe lire il olpe pelpe kolo. Wolo Jisas lolpepei kolo olo. Jisas wai lotei le Ma Ili piti la lungwipe il olpe pouku wem niliye, le le lolpepe wem wuru kolo olo. 28 Mete lipi wuso pesio towa liti peptawio Ma Ili siye pepe, pe teingipe tuwopou kolo olo, wolo Il Lipi pite Moses pirpei piti pe ma pesio towa fei lepe. Il Lipi pite Moses pepe, Ma Ili linu watowo Moses fei le le so lire il singe lirpei lingi piti le keinio Ninge nele wusoli le teingi tuwopoutei, le le lingiepe il olpe kolo olo.