8
Jisas lesio towa lile onom pite Ma Ili piti kanouku
Il wuso kirpei pepe, ki kirpei kire menmen fei pepei Jisas lesio towa lile onom pite Ma Ili piti kanouku, le le olo lifei eti tilpi lite Ma Ili wuso lifei flenge pele pratei uf teingi lato yuwei lepe. Jisas lesio towa lile onom pite Ma Ili piti kanouku le le lesio towa fei lepe lile leinginimtei piti Ma Ili lotei lifei, tulum fei lepe le wata pirpolo winemtei liti ku ma rautuwo Ma Ili. Winem fei lepe mete walem pesio kolo olo, Ma Ili lotei lesio winem fei lepe.
Mete wuso pesio towa liti peptawio Ma Ili siye pepe, pe niliye niliye Ma Ili lotei keiniepe piti ma kapi oweli lo siye piti peptawi paptowo Ma Ili, le metine wuso ki kirpeise kiri piti lesio towa lile onom pite Ma Ili piti kanouku pepe, le re watowo Ma Ili menmen. Le menmen fei lepe, le topo tale lele lotei, le wai lotei le Ma Ili piti la le teluwi pele ma kaptetei il olpe pouku. Wuso le ratei tef lepei, le ma lesio towa lile onom pite Ma Ili piti kanouku kolo olo, wusoli tef lepei, mete pite Juda pingiepe il lipi pite Moses le pe keiniepe mete pelpe piti alpe lite Livai piti ma pesio towa liti paptei oweli re peptawi siye paptowo Ma Ili. Le lesio towa fei lolpepei kolo olo. Mete piti pesio towa liti peptawio Ma Ili siye pepe, pe pingiepe piti pesiepe menmen piniepe wuso Ma Ili kosawo Moses piti ma lirpepe mete pite Israel piti pingiepe wem pe rautuwo Ma Ili. Menmen punkomtei pepe olo pratei uf teingi lato yuwei, le Ma Ili kosawo Moses le le so lingiepe piti lire siye topungou kaltu winem le le lesiepe tile re men nange piti pe ma piripe piti rautuwo Ma Ili. Min polpepei so wem Moses lopori lotei piti ma lire siye topungou kaltu winem liti rautuwo Ma Ili, Ma Ili lotei il poluwo Moses lolpepei, “Ye ma telpalotei piti esiepe menmen fei pepe ingiepe wuso ki kosaiye ratei tumun Sainai lepe.” Wolo fei ku mretai, Jisas lesio towa lile onom pite Ma Ili piti kanouku pepe, towa fei lepe olo ilitei linuwo towa lite mete wuso peptawi siye paptowo Ma Ili. Min watafei il pingi wuso Ma Ili topwepe lapiri piti ma kanouku ku mete piti tef, le Jisas lile nimin piti kanouku yaruwepe il mafo mire Ma Ili, fei pepei olo teingipitei pinuwepe il pinu wuso Ma Ili topwepe lapiri lire Moses. Il pingi wuso Ma Ili topwepe lapiri lirouku ku mete piti tef, pe olo teingipitei wusoli Ma Ili lotei topwepe il fei pepe lapiri le le lirpei lirpolo pe ma kanoukutei.
Il pinu wuso Ma Ili topwepe lapiri lire Moses pepe, wuso pe kaniepe mete poporotei, Ma Ili ma nou onposi piti topwepe il nemple lapiri lirouku ku mete piti tef kolo olo. Wolo il pinu wuso Ma Ili topwepe lapiri lire Moses pepe, il pepe olo kaniepe mete fale teingipe pire Ma Ili kolo, liso Ma Ili lamtuwepe piti pe rautuwo poporo kolo, le le so lirpei lolpepei,
“Wem fei lire malfemye piti ki ma topwepe il nemple yeflipi, topwepe kapiri kire mete pite Israel le mete pite Juda. Il nemple yeflipi pepei, pe ma watafei il nemple pinu wuso ki topwepe kapiri kire yaire manre pelpe pepe kolo olo, il wuso ki topwepe kapiri wem ki kaniepe koporotei piti pusa tef lite Isip. Il pinu wuso ki topwepe kapiri kiripe yaire manre pelpe pepe, pe telpalo pingiepe piti rautuki poporo kolo olo. Le ki so tounga pesipe. 10 Fei, wem lire malfemye piti ki ma topwepe il nemple yeflipi kire mete piti Israel, ki ma kaptei il peiki pratei falongou pelpe, le ki ma kaptei paitei enke pelpe. Ki ma Ma Ili lelpe le pe ma mete peiki. 11 Nele lelpe re ma leltalo metine nele lite uf tef niliye lo lite alpe niliye, leltalo lirpolo le ma retai piti ‘Ma Ili, le Ili,’ le ma leltalo fei lolpepe kolo. Wusoli pe yeflipiye ma pretaiki, mete piti nange pelpe lipi le mete yaupe, nange olo, pe yeflipiye ma pretaiki. 12 Ki ma onom manepe le il olpe pelpe ki ma nou onposiepe kolo oloye.”
13 So wem Ma Ili lirpei lire il nemple yeflipi piti pingi, le lirpei kosauku lirpolo il pinu wuso le topwepe lapiri lire Moses pepe olo singe kolo oloye, le pe ma pa.