9
Tisi liti rautuwo Ma Ili ratei tef lepei le uf teingi lato yuwei
Il pinu wuso Ma Ili topwepe lapiri lire Moses pepe, pe pirpei karipe wai lelpe lelpe piti mete ma pingiepe fei polomen wem pe rautuwo Ma Ili, le mete potei pesio winem liti pratei rautuwo Ma Ili. Tulum lepe, mete pire siye topungou pantei talu neinowo kotuye le pe paptei wingi nempleiye pato le minemple re ma pinki pe leinginim kolo olo, mete pite alpe lite Livai wuso pe keiniepe piti ma paptei oweli lo peptawi siye paptowo Ma Ili, pe poteteiye miso pinki pe leinginim pite talu pepe. Le talu leinginim pe kaltu winem nele luwo le pe paltei ranguwom lultei karinge elpeingo twinges. Elpeingo piti lato lau towa yawi lepe, pe pinawo pirpolo elpeingo liti lato malfem lire Ma Ili. Elpeingo lepe, pe paltei menmen lelpe liti peltei weli loli watafei sakulou, paltei lile, pe paptei ponu nemple pile, le pe paptei lufe, weli laplei elpesipe piti watowo Ma Ili, paptei puwo ponu fei pepe. Le elpeingo nele piti lato le leinginim lepe, pe pinawo pirpolo elpeingo liti Ma Ili lotei lifei. Elpeingo lepe, pe paptei tile pire gol pesiepe, tile piti paptei oweli wopu pifei le pe pepletei weli, pe paptei tile fei pepe pile. Le pe paptei bokis piti kosape mete pire il wuso Ma Ili topwepe lapiri liripe piti ma kaniepe pepe, pe paptei bokis fei pepe pile. Bokis pepe, pe pire gol pesiepe, leinginim towa yawi re, gol yaune naitei. Le bokis leinginim, pe pafo lufe nemple (mana) wuso Ma Ili watepe paplei pinge tef oli era re telmane yawi lepe, pe pafo pire mili le mili lepe re pire gol pesio. Pe palfo eflei lite Aron wuso nimpe yousi fale poli pepe, le pe pafo era fila twinges wuso Ma Ili laptei Il Lipi pele pire eti plen le plen poungo, laptei paitei le le watowo Moses, pe pafo pratei bokis fei pepe. Bokis nemi yuwei, pe pire gol pesienge menmen twinges teingingetei wata pirpolo ririm tite yuwei, te tilowo Ma Ili tulum. Pe pepletenge flingu le pe kesipe paptei pire muntuwo bokis nemi liti wem pe paltei teluwi lite siye lifei, Ma Ili ma onom manepe le le ma nou onposiepe il olpe pelpe kolo olo. Wolo menmen fei pepei, ki ma kali wem kaltei piti nampli kirpeise kire il wuru kolo olo.
So men nange fei pepe, pe esi pingiepe fei polpepe piti ma piripe wem pe rautuwo Ma Ili. Mete piti pesio towa liti paptei oweli re peptawi siye paptowo Ma Ili lepe, epli wem oli oli pe ma pinki talu pepe pe pesio towa lelpe pile winem elpeingo piti lato lau towa yawi lepe. Le elpeingo nele piti lato leinginimtei lepe, pe miso pinki pe kolo olo. Metine wuso Ma Ili keinio piti linuwepe pepe, le loteteiye miso linki elpeingo fei lepe, wolo epli wem niliye lite eringi nempleiye nempleiye, le ma lolpepe. Le ma kali teluwi ile lite meme lo bulmakau wuso peltawio Ma Ili pile elpeingo lato towa yawi lepe, le kali teluwi fei lepe soma lila linki le elpeingo piti lato leinginimtei lepe, le ma lire esi yaupe linki le kolo olo. Le kali teluwi fei lepe lila le soma laltei watowo Ma Ili piti kaptetei il olpe pele lotei le mete pite Israel wuso pironom le pe pingiepe il men nange olpe pepe. Riri Teingi lirpei kosauku alepe nimin lire elpeingo piti lato leinginimtei lepe lirpolo wem pe wala pingiepe il pinu wuso Ma Ili topwepe lapiri lire Moses pepe, wingi piti pinki pe elpeingo leinginimtei piti Ma Ili lotei lifei lepe, wingi fei pepe wala pungo kolo olo. Il kauro yuwei pepei, pe pirim pirpei pire wem wuso mete pite Israel wala pingiepe il pinu wuso Ma Ili topwepe lapiri lire Moses. Il pal pato polpepei, wem pe paptei oweli re peptawi siye paptowo Ma Ili, menmen fei pepe miso piripe enke pelpe teingipe felkele kolo olo, le pe miso pe malfem pire Ma Ili kolo olo. 10 Pe pingiepe il piti pirpei pire oweli re tipeluwi piti mete paplei, le tisi liti kaptetei topungou pelpe. Pe pingiepe il piti kaniepe mete piti piripe topungou yuwei yaupe teingipe le enke pelpe leinginim olo, il pepe olo kaniepe kolo. Ma Ili onposi piti pe ma pingiepe fei polpepe pau pau fale wem le ma topwepe il nemple yeflipi, topwepe lapiri liripe mete pele piti pe ma pingowo tisi nele yefli piti rautuwo Ma Ili poporo.
11 Wolo fei Krais lesio towa lile onom pite Ma Ili piti kanouku le ku ma kapi menmen teingipe wuso Ma Ili lirpei piti ku ma kapi pepe wusoli ku fei mretawo tisi teingi liti rautuwo Ma Ili moporo. Krais linki le leinginimtei wuso Ma Ili lotei lifei lepe, le le lesio towa lile tulum fei lepe piti kanouku. Le tulum fei lepe olo teingitei linuwo tulum lite tef lepei wuso mete pile piti pesio towa lite Ma Ili lepe. Tulum teingitei wuso Krais lile piti lesio towa lile onom pite Ma Ili piti kanouku pepe, tulum fei lepe, le lite tef lepei kolo olo. 12 Wem Krais le yuwei, le wata pirpolo linki le elpeingo leinginimtei wuso Ma Ili lotei lifei lepe, le Krais lolpepe wem niliye. Le wem Krais linki le elpeingo leinginimtei wuso Ma Ili lotei lifei lepe, le kali teluwi lite meme re bulmakau ninge lila linki le piti watowo Ma Ili kolo olo, wolo le wata pirpolo lila teluwi lele lotei le watowo Ma Ili piti kaptetei il olpe pouku le Ma Ili ma onom manouku re kanouku wem oli oli. 13 Mete piti pesio towa liti peptawio Ma Ili siye pepe, pe ma kali teluwi lite meme re bulmakau lo olfom lite bulmakau ninge wuso peltawio Ma Ili lepe, pe ma kapi pepio peptalipe mete wuso pesiepe menmen olpe watafei pe pesio metine piti la, pe peipipe esi lo pesiepe menmen pite mete piti alpe nemple, menmen fei polpepe pepe pe wata pirpolo piripe topungou pelpe olpe le pe ma rautuwo Ma Ili kolo olo. Mete piti peptawio Ma Ili siye pepe, pe ma pepio teluwi lite meme re bulmakau le olfom lite sipsip ninge wuso peltawi lepe, pepio peptalipe mete fei pepe soma pe ma nou fale teingipe le pe miso nou rautuwo Ma Ili. 14 Le wuso menmen fei pepe miso kaniepe mete nou fale teingipe tuwopou pire Ma Ili, ki onposi teluwi pite Krais ma kanoukutei. Riri lite Ma Ili piti ratei lingi wem wem lepe, le liri Krais rounge tratei le le watowo Krais singe. Riri kanowo Krais le le wai lotei le Ma Ili piti la lungwouku. Wem Krais la, le la yawi, il menemple olpe re paisi topo lele kolo olo. Krais la le teluwi pele noro piti kaptetei il olpe pouku wusoli ku wala mingiepe men nange olpe wurutei le Ma Ili ma onom kotu lirouku le le ma wauku moingi. Krais la lungwouku piti ma kanouku onposi moporo le ku ma tounga pesipe wai olpe pouku le ku ma telpalo kutou piti mesio towa lite Ma Ili piti ratei lingi wem wem.
15 Il pal fei pepei so Krais la le teluwi pele ma pesiepe il pingi wuso Ma Ili topwepe lapiri lirouku ku mete piti tef piti ma kanouku pepe, teluwi pite Krais ma pesiepe il fei pepe papiri le pe ma pile singe soma mete wuso Ma Ili linape laptei lotei pepe, pe ma kali nempi liti pratei pingi wem wem, nempi wuso Ma Ili lirpei piti ma watepe lepe. Pe miso kali nempi liti pratei pingi wem wem wusoli Krais la lungwipe il olpe pelpe fei, le wem pe wala pingiepe il pinu wuso Ma Ili topwepe lapiri lire Moses pepe, pe pingiepe il men nange olpe wurutei le il fei pepe miso kaniepe pe malfem pire Ma Ili kolo olo. Wolo Krais la fei, le teluwi pele noro kaptetei il men nange olpe pelpe le pe miso pe malfem pire Ma Ili.
16-17 Ki ma nampli kirpeise kire il pal piti Krais la. Ma Ili onposiepe il pingi wuso le topwepe lapiri lirouku ku mete piti tef piti ma kanouku mratei moporo, Ma Ili onposi piti il fei pepe ma pile singe fei polomen. Min watafei metine liti tef lepei, wem le topwepe il lapiri lire metine nele piti ma kapi oweli men nange pele wem metine lotei fei lepe, le la. Wem metine piti topwepe il lapiri pepe, wem le wala namin ratei, il pele wuso topwepe lapiri pepe menele re ma fale lingepe kolo olo. Ma wem le la soma metine nele lepe, le ma lingiepe piti kapi oweli men nange pite metine lotei wuso la lepe. 18 Min polpepei so il pinu wuso Ma Ili topwepe lapiri lire Moses pepe re, pe pile singe wem pe petesi meme lo bulmakau nele la le teluwi pele ma pesiepe il fei pepe papiri le Ma Ili lingiepe piti le ma nou onposiepe il olpe pite mete kolo olo. 19 Moses linu leptalo mete pite Israel lire il yeflipiye piti paitei Il Lipi wuso Ma Ili watowo pepe. Leye lo le kali teluwi lite bulmakau re meme, lalfo linge tipe nimou le le topuwo namalou lire sipsip tipli yalei, topwepe pingi nemple paitei nimpe le le so loptoto teluwi pire tipe lepe, le le leltalipe yousi wuso laptei Il Lipi paitei pepe, le le lelyo leltalipe mete yeflipiye. 20 Le Moses lirpei lolpepei, “Teluwi fei lepe, le ma lesiepe il wuso Ma Ili topwepe lapiri lireise pepe le pe ma pile singe piti ise ma yingiepe.” 21 Moses lolpepe liri winem wuso pire siye topungou kaltu luwo lepe le men nange yeflipi wuso piripe piti rautuwo Ma Ili lepe, Moses lelyo teluwi lire tipe lepe leltalipe. 22 So wem ku mulwepe Il Lipi pepe, ku ma mretai molpepei, men nange yeflipi wuso piripe piti rautuwo Ma Ili lepe, pe miso fale teingipe wem pe pelyo teluwi peltalipe. Le il olpe pite mete re, Ma Ili nou onposiepe kolo olo wem teluwi noro kaptei wuso teluwi olo Ma Ili ma wala onposiepe.
Krais la lungwouku ku mete piti tef le Ma Ili ma nou onposiepe il olpe pouku kolo oloye
23 Menmen wuso pe piripe piti rautuwo Ma Ili lepe, pe pesiepe piniepe menmen punkomtei pite yuwei le pe min so pire teluwi lite siye kaptei piti menmen fei pepe ma fale teingipe le pe soma piripe piti rautuwo Ma Ili. Wolo menmen punkomtei pite yuwei pepe, teluwi lite siye miso kaptei piti piripe teingipe kolo olo, teluwi pite Krais wuso la lepe, pe olo teingipitei le pe miso piripe menmen punkomtei pite yuwei pepe teingipe. 24 Wusoli Krais linki le elpeingo liti lato malfem lire Ma Ili, elpeingo wuso mete pesio pinio lite yuwei lepe, Krais linki le elpeingo fei lepe kolo olo. Le le yuwei punkom piti lilouku tulum le le lilowo Ma Ili onom le le lirpowo piti kanouku. 25 Ninge paliene lite Aron wuso lesio towa liti leptawio Ma Ili siye pepe, eringi nempleiye nempleiye le ma kali teluwi lite siye lila linki le elpeingo piti lato leinginimtei wuso Ma Ili lotei lifei lepe. Krais wata pirpolo linki elpeingo fei lepe wolo le wai lotei piti la lungwipe mete wem wuru kolo olo. 26 Wuso le lolpepe, wem linu piti Ma Ili laltei tef, teplai re men nange pepe le le lau lau fale wem fei lepei, Krais ma lila moingi re la wem wuru piti kaniepe mete, wolo le lolpepe kolo olo. Wolo fei, le wem lire malfem piti Ma Ili ma luntoluwepe mete pele pratei poporo, liso Krais lau tef lepei piti wai lotei le Ma Ili, le la wem niliye le teluwi pele noro kaptetei il olpe pite ku mete piti tef. 27 Mete yeflipiye ma pa wem niliye, le wem pe pa fei, Ma Ili ma kapi il laptei liripe. 28 Min watafei Krais re, le wai lotei le Ma Ili piti la wem niliye le teluwi pele noro kaptetei il olpe piti mete wuru pite tef. Krais ma nou lau punkom, wolo le lau piti ma nou la liripe il olpe pouku kolo olo. Le lau piti kaniepe mete wuso pratei pungario piti ma kaniepe pratei poporo.