14
Jisas kanowo metine wuso esi ire plankengei
Epli wem nele liti pe ma pifei onposio Ma Ili, wem fei lepe Jisas le winem lite metine nele ili lite Farasi, le le piti ma laplei oweli. Le mete olo lutepe ye patotowo, lupoluwo poporotei. Metine nele wuso ire re esi pele plankengei pepe, le lau falowo Jisas. Le Jisas nempe nemi lepletei mete piti peptalo mete pire il lipi pite Moses le mete pite Farasi, Jisas lepletei lolpepei, “Il lipi pouku pirpei piti epli wem piti ku mifei onposio Ma Ili le ku ma kapi kainu taniepe mete lo ma olo?”
Wolo pe il men re pirpei kolo. Liso Jisas kesi metine lepe, kapi kainu pele tanio, le le laisi le. Leye lo Jisas lepletei lolpepei, “Wuso minele leise, le ninge lele lo bulmakau lele lironom lualo lautile tipe oi epli wem liti yifei onposio Ma Ili, ise ma frou ye kesi tani tipe oi lepe lo ma olo?”
Wolo pe miso namti pirpowo pire il pele wuso lepletei pepe kolo olo.
Wai piti pire yape, le piti pailelepe mete
Jisas lulwepe mete wuso pinape paule pepe, pe keiniepe tulum teingipe piti pifei, liso Jisas lirpepe pe yeflipiye, lirpepe lire il kauro yuwei pepei, “Wem mete nemple pinaiye e piti ma ulwepe papli oweli lipi pite metine nele lire moto ma roum maiteneme, ye ma e ifei tulum teingi kolo olo. Waipiti metine nele ili, lesio towa ili linuye, le re pe pinawo piti ma lau lulwepe. Le mete wuso pinaise ye pepe, pinaiye ye le metine nele ili linuye lepe, pe ma pau pirpeiye polpepei, ‘Usa le lifei tulum leiye.’ Leye lo ye ma topo tapune asi yotei le ye ma e ifei tulum nele teingi loporo kolo. 10 Wolo wem mete pinaiye e, ye ma e ifei tulum teingi loporo kolo, lepe soma mete wuso pinaiye pepe, pe ma pau le pe pirpeiye polpepei, ‘Numu louku, eilo e ifei tulum teingi liye.’ Fei pepei ma peila nange leiye, le mete nemple wuso pinape pau pepe re, pe ma onposi pirpolo ye metine ili. 11 Wusoli metine piti leila nange lele lotei, Ma Ili ma laltu laltei linge tef. Le metine minele wuso lautu lultei lire yape lepe, metine fei lepe Ma Ili ma leila nange lele.”
12 Leye lo Jisas lirpowo metine wuso linawo le piti ma rounge taplei tepe, Jisas lirpowo lolpepei, “Wem ye apli oweli pite epli wem nimin lo pite mulpou, ye ma inape numuwi peiye kolo, lo ilim winkem peiye, lo ilepe peiye piti teluwi alpe niliyeye lo mete wuso pratei malfem pireye le pe oweli yini men nange wurutei pepe, ye ma inape mete fei pepei kolo. Wusoli pe ma namti pinaiye, le ye ma kali menele re kolo oloye. 13 Wolo wem ye apli oweli lipi, ye ma inape mete wuso oweli yini nange naplei pepe, ire esi olpe, ire esi pa le mete piti lutepe olpe, ye ma inape fei pepei, 14 le Ma Ili ma laileleye re luntoliye wusoli mete fei pepe pe miso namti papli oweli pinaiye kolo. Ma Ili ma laiteiye wem mete teingipe tuwopou wuso pa pepe, pe ma nou peilo.”
Il kauro yuwei pirpei pire oweli wuru
15 Fei, metine nele wuso lifei poi pepe le lingitepe il pepei le le lirpowo Jisas lolpepei, “Mete wuso pire Ma Ili pifei paplei oweli lipi pifei uf teingi lele lepe, mete fei pepe pe ma enke teingipe.”
16 Jisas namti lirpowoye, “Metine nele lapli oweli lipitei le le linape mete wuru. 17 Wem piti ma paplei, le laisi metine lele piti lesio towa lele lepe, laisi le piti ma lirpepe mete wuso metine ili lele linu lirpepe pepe, lirpepe lirpolo, ‘Yaule, oweli men nange olo fei elpesipe pifei.’ 18 Wolo pe yeflipiye, puwo nemple pirpei pirpolo ma pe paplei oweli lipi pepe kolo. Metine wuso linu lirpowo metine piti lesio towa lite metine ili lele piti lapli oweli pepe, metine linutei lepe le lirpowo lolpepei, ‘Ki kaise tef nele, le ki ma ke nali kuluwo. Ye onom teingine asiepe il peiki.’ 19 Metine nele lirpei lolo, ‘Ki kaisepe bulmakau pire eti plen poungo le ki ma ke keptalo kulwepe. Ye usaiki ke.’ 20 Nele lirpei lolo, ‘Ki nempis ye lepei kaisene moto, le il pal fei pepei so ki ma ke kolo.’ 21 Metine piti lesio towa lepe, le nou le lirpowo metine ili lele lire men nange fei pepei. Yaitei lite winem lepe le onom kotu le le lirpowo metine piti lesio towa lele lepe, lirpowo lolpepei, ‘Naro frou e tisingu lipi re kumpu piti uf kumpu lepe le ye kesipe mete piti oweli yini nange naplei pepe, mete ire esi olpe, mete ire esi pa le mete piti lutepe olpe, kesipe yepi nou yau.’ 22 Metine piti lesio towa lepe, le nou frou lau lirpowo metine ili lele lirpeiye, ‘Ili leiki, ki kingiepe il peiye wolo tulum ile wala lato yawi.’ 23 Liso metine ili lepe le lirpowo metine lele liti lesio towa lele lepe, lirpowoye, ‘Naro e tisingu lipi re kumpu piti pe pinge towa yawi, le ye kesipe mete aptei pinki pau winem soma winem leiki ma fale liripe mete.’ 24 Ki kirpeiye, ‘Mete wuso kaptei il kinape pepe, nele lelpe re ma laplei oweli peiki lingitepe kolo olotei’.”
Metine ma lila moingi lite lotei wem le lulsi Jisas
25 Mete wurutei pulsesi Jisas pepi pe. Le le weitei lirpepe lolpepei, 26 “Wuso minele lirpolo ma laule ki wolo le onom pinaulime nimou re yaitei mele kolo, le onom pinauline moto re eple pele kolo, le le onom pinaulipe ilim winkem re eri pele kolo, le le lotei re, le onom pinauli lotei kolo, metine fei lepe le ma fale lire metine piti lulteiki kolo. 27 Metine ma lila moingi lele lotei watafei ki, le le lulteiki ki. Wuso olo, metine fei lepe ma lulteiki pato. 28 Wuso nele leise onposi lirpolo ma leila winem ulel lunwei le teplai yuwei. Le ma linu lifei kapi laptei lire era polomen le ma nampli lirepe lesio winem fei lepe le le ma retai era pepe, miso pire winem poungai lo olo. 29 Wuso olo, winem ulel lepe ma yali kolo wem le lapiri tiringou pite tef yaupe le mete yeflipi wuso puluwo lolpepe lepe, pe ma palwe oli piri. 30 Pe ma pirpei polo, ‘metine lepei leila winem wolo le lesio yali kolo.’ 31 Wuso metine nele ili piti luntoluwepe mete, le liripe mete wurutei piti plolpo (10,000) pe pe piti ma plolpo pire metine nele ili. Metine nele ili lepe, le mete pele olo wurutei (20,000). Metine ili piti linu lepe, le ma linu lifei kapi laptei, wuso le lire mete pele pepe, pe miso pe plolpo pire metine ili nele lepe lo ma olo. 32 Wuso le lulwepe mete pele olo singe kolo, metine ili piti linu lepe le ma laisipe mete pele pilape il pe falowo metine ili nele lepe wem le wala lualo fiyen le pe ma pamtuwo il, peletei piti ma plolpo kolo oloye.” 33 Fei Jisas lirpei il lapulu lolpepei, “Tisi niliyeye lepe, wuso minele leise le tounga pesipe men nange pele kolo olo, metine fei lepe le ma fale lire metine piti lulteiki kolo olo.”
Tipe wuso wala flou ma teingi
34 “Tipe flou le teingi. Le wuso flou lele lepe le lelesesa, ye ma nou weisi tipe lepe fale teingi flou fei olomen? Olo, le oli pulouye. 35 Tipe flou ma teingi piti ire weisi tef lo pulmakau fes liti ma apiri oweli, le tipe pulou ma olesa, kali iri yawiye. Wuso ise mingim paitei ise ma yingitei.”