15
Il kauro yuwei pirpei pire sipsip wuso kotire
Wem nele mete wuru piti kapiepe mete era le mete wuru piti pingiepe il olpe, mete fei pepei pe pau pingitowo Jisas. Mete piti Farasi le mete piti peptalo mete pire il lipi pite Moses, pe pirpei narwi potei pirpei polo, “Metine fei lepei le kesipe mete piti pire il olpe, kesipe laptei lotei le le liripe pepi paplei.” Liso Jisas lirpepe lire il kauro yuwei pepei, “Wuso nele leise luntoluwepe sipsip wuru (100) le nele lelpe kotire, yaitei lite sipsip lepe ma lolomen? Le ma lusape wuru (99) pepe, lusape palei wolo pile, le le ma le lintatawo nele wuso kotire lepe, lintata le ma lerengawo wo. Wem le lerengawo, le ma onom teinginetei lasio le le ma lirari luwo eti yoli lele, le le lila nou le winem. Leye lo le ma linape numuwi pele pire mete wuso pratei malfem piri pepe, linape pau panfinemple le le ma lirpepe lolpepei, ‘Sipsip wuso kotire lepe olo kerengawoye, le ki onom teinginetei kasio. Ku ma rautunemple miri.’ Ki kirpeise tisi niliyeye so lepe, ririm pite yuwei pe enke teingipe pasiepe mete teingipe wuru (99) pepe, wolo wem metine niliyeye piti lingiepe il olpe le le weitei yofu, ririm pite yuwei ma enke teingipetei le pe ma rautunemple pasio.”
Il kauro yuwei pirpei pire ara kumpu kotire
“Lo moto nenpe, wuso ne nesiepe era kumpu pene pire esi plen le plen (1 kina) le nenpe kumpu nualo kotire, moto nepe ne ma nolomen? Ne ma neletei weli nainu, notupu winem lene, le ne ma ninta noporotei, liye liye re ne ne ma nerengane fei, naltei yef. Wem ne nerengane erau kumpu pene nepe, ne ma ninape numuwi re mete wuso pratei malfem pirine pepe, pe ma pau panfinemple le ne ma nirpepe nolpepei, ‘Ki onom teingine kasiene erau kumpu peiki wuso kotire nepe, olo ki nou kerenganeye. Ku ma rautunemple mirine.’ 10 Ki kirpeise, tisi niliyeye so lepe, wem metine niliyeye liti lingiepe il olpe wolo le weitei yofu, ririm pite yuwei pe ma enke teingipe re rautunemple pasio.”
Il kauro yuwei pirpei pire ninge kotire
11 Jisas nou lirpei lapwonou lolpepei, “Metine nele, le eple tuleingi tele twinges. 12 Winke you lepe le lirpowo yaitei lolpepei, ‘Eiya, oweli men nange pouku pepe, ye karipe ki peiki waiki.’ Liso metine lepe le karipe oweli laptenge eple winge tele. 13 Epli wem yaipiyeye kari wem wuso yaitei karipe oweli watenge tepe, winke you lepe le laptei oweli pele le mete paisepe le le kapi era yo fei, lusa uf lele le le laulo leye. Le le uf tef nele fiyintei le le liripe era pele keraitei, laplei oloye. 14 Era olo liripe oloye. Leye lo wem piti oweli olotei fale uf tef fei lepe. Mete pite tef yefliye lepe, pe nimpi naplei olpetei le lainouwo lepe, le men re lesio kolo. 15 Le so le lesio towa lite metine nele lite uf tef fei lepe, le metine lepe le laisi lainouwo lepe, laisi le luntoluwepe songou pele pratei tulum lele piti laptei songou pratei. 16 Metine lainouwo lepe, le onposi lirpolo ma laplei manwei topungou wuso songou paplei pepe, wolo minemple re watowo oweli men piti laplei re kolo olo. 17 Onomtei fei, lirpeiye ‘Mete piti pesio towa lite eiya leiki, pe oweli pelpe olo wuru piti paplei, le ki fei ratei lepei, ki ma ka kire nimpi. 18 Ki ma keilo nou ke eiya leiki le ki ma kirpowo kolpepei, ‘Eiya, ki tounga peteiye ire Ma Ili le ki kingiepe il olpe. 19 Ki olo teingi kolo piti ye ma inaiki irpolo ki ninge leiye. Olo, ye ma eiteiki kesio towa leiye watafei metine nele leiye liti lesio towa leiye lepe.’ ’ 20 Le so leifale nou karowo yaitei lele le.
“Metine lainouwo lepe, le wala lualo tisi fiyen wem yaitei lele luluwo. Yaitei onom manowotei liri ninge lele lepe, le le lantu le fale laungi ninge le le lenesesi mi. 21 Fei ninge lepe lirpowo yaitei, ‘Eiya, ki tounga peteiye ire Ma Ili le ki kingiepe il olpe. Ki olo teingi kolo piti ye ma inaiki irpolo ki ninge leiye.’ 22 Wolo yaitei lele linape mete pele piti pesio towa lele pepe, le le lirpepe lolpepei, ‘Frou kali olol nele teingitei lepe le ise yalfowo lol. Kali yilye reltapowo lifei eti tupu lele le ise yafowo ire topungou. 23 Leye lo ise ye kali bulmakau ninge teingitei lepe le ise yalowi falo, le ku ma mapli oweli maplei rautunemple. 24 Wusoli ninge leiki lepei, le olo laye wolo le fei wala namin ratei, le le kotire wolo ki nou kerengawo.’ Le pe so papli oweli paplei rautunemple.
25 “Wem fei lepe, ninge oru wala lato liom. Wem le lau lualo tisi malfem lire winem, le lingitepe wuso petesipe angelpuwi, le pe puroro pepe. 26 Le linawo metine nele piti lesio towa lepe, le le leleteiye, ‘Fei pepei pato polomen?’ 27 Le metine liti lesio towa lepe, le namti lirpowoye, ‘Winke leiye nou lau fale winem, le yaitei leiye kali bulmakau ninge teingitei lepe lali wusoli ninge olo nou lau fale teingi.’ 28 Line oru lepe onom kotu oli le winem re linki le kolo olo, liso yaitei naro le malfefi piti ma linki le. 29 Wolo le nou lirpowo yaitei lele lolpepei, ‘Eringi wuru pepe, ki kesio towa watafei ki metine liti kesio towa leiye yawi, le ki wem nele re kinpim il peiye kolo olo. Menele fei linei so ye waiki lepe? Meme nele re waiki piti ma kapli oweli lipi le ki kiripe lainiyongou wane peiki mepi maplei re kolo oloye yawi. 30 Wolo ninge leiye lepei laplingou men nange peiye, liripe pe nimoure pite tisi, le wem le nou lau winem, ye alpo bulmakau ninge teingitei alio.’ 31 ‘Ninge leiki,’ yaitei namti lirpowo, ‘Ye wem oli oli ireiki ratei, le men nange yeflipiye ye peiye. 32 Wolo ku ma mapli oweli lipi maplei rautunemple le ku ma enke teingipe wusoli winke leiye, le olo laye wolo fei wala namin ratei, le olo kotireye wolo fei ku nou merengawo’.”