17
Jisas lirpei lire il olpe
Jisas lirpepe pupam pele lolpepei, “Menmen olpe ma fale pempesipe mete piti ma pualo tisi oli, wolo minemple wuso polpepe pepe, pe men olpe, moingi ili ma falepe. Wuso pe paltei erau ili lultei ilyongo lite metine nele le pe piri leingalo peryai, metine fei lepe olo lila moingi kumpu. Le wuso metine nele lempesi nele kumpu fei lepei lualo tisi oli, metine fei lepe le ma lila moingi ilitei. Ise ma kotopa isotei.”
“Wuso line winke nele leise, le lingiepe il olpe, ise yirpeilawo. Le wuso le nou weitei onom, ise ma onposiepe il olpe pele kolo olo. Le wuso line winke lepe, epli niliyeye, le lingiepe il olpe lire leptaleise wem pire eti plen poungo te twinges (7), le wem fei pepe (7), le nou lau lirpeise lirpolo, ‘Ki onom one kire il olpe peiki,’ sou il olpe pele ise ma onposiepe kolo olo.”
Wai piti mulpowo Ma Ili
Fei, pupam pepe pe pirpowo Apa Ili polpepei, “Ye ma weisipe enke pouku le ku ma mirkilau mulpope il peiye.”
Apa Ili nou lirpepe lolpepei, “Wuso ise yulpope il kumputei watafei yumko tingeni, ise miso yirpowo nimpe piti lilape fouri teingipe piti maplelei pepe, ise miso yirpowo nimpe lepe yolpepei, ‘Ye kotu asi nalem le ye e fale ile peryai,’ le nimpe lepe ma lapteise mingim.”
Wai piti lesio towa lite metine nele
“Wuso nele leise, le metine lele piti lesio towa lele, le wala le lalolowi tef lite liom, lo le le luntoluwepe sipsip. Wem le nou lau winem, ye ma irpowo irpolo, ‘Frou au ifei aplei oweli peiye.’ Ye ma irpowo olpepei lo ma olo? Ma olotei, wolo ye ma irpowo olpepei, ‘Apli oweli peiki, ye alfo olol nele muntuwepe olongou peiye le ye apwe oweli apteiki kinu kaplei wo, ye soma aplei peiye ingli.’ Metine leiye piti lesio towa leiye lepe, le lingiepe il peiye le ye ma onom teingine asio lo ma olo? 10 Sou, ise re ma yolpepe. Wem ise kapi il piti ma yingiepe yesio towa menele le ise yingiepe, ise ma yirpei yolo, ‘Ku mete yaupe piti mesio towa le ku ma mesio towa louku.”
Jisas kaniepe mete nemple pire eti plen le plen poungo (10), wuso pape olpe poluwepe
11 Jisas lingowo tisi piti ma le Jerusalem, le le le linge yeli lite Samaria re Galili pau pire nemple. 12 Wem Jisas wala so le fale uf nele kumpu, mete nemple pire eti plen le plen poungo (10), pe pau falowo. Pe pape olpe polwepe. Pe pile fiyen, 13 le pe pailo pirpei polo, “Jisas, ili louku, ye onom manouku.”
14 Jisas lulwepe le le lirpepe lolpepei, “Ise ye falepe mete piti peptawio Ma Ili siye le ise kosape yire isotei.”
Wem pe wala pe pualo tisi, pe nou fale teingipe. 15 Nele lelpe, wem le lulu lotei wuso nou fale teingi lepe, le nou le uf, lirkilau lirpepei leilala nange lite Ma Ili. 16 Le lire lotei lualo ratei ire yepe pite Jisas, le le lirpowo lire onom teingine pele. Metine lepe, le lite Samaria. 17 Fei, Jisas lepleteiye, “Mete piti pire eti plen le plen poungo, pape olpe pautu taniepe le pe nou fale teingipe, wolo pe piti pire eti plen poungo le twinges te twinges pepe (9), pe pinei? 18 Piti men ma metine lite uf mete nemple, le loteteiye nou lau lirpowo Ma Ili lire onom teingine pele?” 19 Le Jisas lirpowo metine lepe lirpeiye, “Eilo ile le ye e, ye ulpope il pite Ma Ili le ye min so nou fale teingi lepe.”
Wem Ma Ili ma lontoluwepe mete pele
20 Mete ilepe pite Farasi, pe peletei Jisas pire wem piti Ma Ili ma luntoluwepe mete pele piti tef, peletei pire wem men soma wem fei lepe fale. Jisas nou lirpepe lolpepei, “Wem piti Ma Ili ma luntoluwepe mete pele piti tef pepe, wem fei lepe ma fale wolo lutepe peise miso puluwo matufuwo kolo olo. 21 Minele re miso lirpei lolo, ‘Yuntoli, le min lepei,’ lo ‘Le min liye.’ Ma olo, wusoli wem liti Ma Ili ma luntoluwepe mete pele pepe, wem fei lepe olo fale leingaloise nimin ye.”
22 Leye lo le lirpepe pupam pele lolpepei, “Wem wala lato, wem ise ma onom fale yirpolo ise ma yuluwo epli wem nele lite Ninge lite Metine Wape, wolo ise ma yuluwo kolo olo. 23 Mete nemple ma pirpeise pirpolo, ‘Yuluwo, le min liye,’ lo ‘Yuluwo, le min lepei.’ Wolo ise ma naro yulsipe ye pato. 24 Min watafei teplai nesi mil le teplai lini lile um ilo le le lau le fale um ilo lepe, Ninge liti Metine Wape re, epli wem lele ma fale lolpepe wem le lau. 25 Wolo le ma linu lila moingi ili le mete piti wem fei lepei lepe, pe re ma pinauli. 26 Min watafei Noa, sungoi liye mete pinpim il pele, le fei re, pe ma polpepe piri Ninge lite Metine Wape. 27 Mete rautu nemple paplei oweli re tipeluwi. Pe paite nemple, pe pe fale epli wem piti Noa linki nimpe teingo le tipe ili fale mulfipe mete pepe, pa yalipeye. 28 Min watafei wem liti Lot sungoi liye. Mete paplei oweli re tipeluwi, pe paptetei re paisesipe oweli, pe papiri oweli le pe peilape winangou. 29 Epli wem piti Lot lusa uf Sodom le le le, Ma Ili liri weli lire era nemple weli nempi lingiepe leinginim, Ma Ili liripe pualo teplai yuwei pau watafei nef le weli re era weli pepe pe paplei nimoure mete pa yalipeye. 30 Epli wem piti Ninge lite Metine Wape ma lau, wem lele ma fale lolpepe wem nimoure mete pire wouye pirpolo le wem teingi piti ma rautu nemple, wolo wem fei lepe pe ma pinlele potei re turwepe olpetei.
31 Wem fei lepe, metine wuso lifei winem tupe yuwei lepe, le ma nou litipi le linki winem lele piti ma kapi men nange pele wuso pifei pepe lom? Ma olo. Min watafei metine piti lesio towa lile liom, le re ma nou le winem kolo oloye. 32 Ise onposiene moto pite Lot, ne nusa uf Sodom wolo nou weitei nuluwo uf le ne so naye. 33 Metine minele lirpolo ma kane lotei, le ma lalingou nempi lele. Le minele piti lirowo nele lire nempi lele lotei lepe, le ma nou kali nempi lele. 34 Ki kirpeise, mulpou lepe mete twinges ma tetei tuwo poi nempleiyeye, wolo Ma Ili ma kali nele le nele ma lusa luwo. 35 Nimoure wiem ma malwewe wit mile, wolo Ma Ili ma kani nenpe le nenpe nepe ma lusane nile. 36 [Mete twinges ma tile liom, wolo Ma Ili ma kali nele le nele ma lusa lile.]”
37 Pupam pele peletei polpepei, “Apa Ili, fei pepei ma fale linei?”
Jisas namti lirpepeye, “Tulum wuso metine la lato lepe, tulum lepe soma naflepem tuwalfengi pau pintarou.”