18
Towa moto naitire nile nirpopowo moli ili piti le ma kaniene nire moingi lene
Leye lo Jisas lirpepe lire il kauro yuwei pepei, leptalopiti ma pe wem oli oli peletei Ma Ili le pe pire foringou kolo olo. Jisas lirpepe lolpepei, “Metine nele piti lifei lingitepe le le kapi il laptei lire moingi pite mete, le ratei uf nele kumpu. Le olo turuwo lire Ma Ili kolo, le mete piti tef re, le onposiepe lirkilau kolo olo. Le towa moto nenpe, ne re ratei uf elpesi lepe le ne wem oli oli naitire nilowo metine liti lingitepe re kapi il laptei lire moingi pelpe pepe. Ne naitire nile nirpopowo piti le ma kaniene, nirpowo nolpepei, “Mete eringi peiki pirpolo ma waiki moingi le ki kirpeiye piti ma kaneiki.” Metine piti lingitepe re kapi il laptei lire moingi pelpe pepe, wem wuru le linaulo piti ma kaniene moto fei nepe. Wolo onomtei, le lirpei lotei lolo, ‘Ki turiki kire Ma Ili kolo olo, lo mete piti tef re, ki onposiepe kirkilau kolo olo. Wolo towa moto nepei, ne naitire nile nirpeiki nire moingi lene le ki re so kire wilfingou kasiene ye ko. Men topo ki ma kanieneye le ki ma karine kantei, olo ma ne wem oli oli nau waiki moingi.”
Le Apa Ili nou reresipe il lirpei lolo, “Ise yingitepe il pite metine oli piti kapi il laptei lire wanketei. Le mete wuso epli mulpou, pouti pirpowo Ma Ili pire moingi lelpe lepe, Ma Ili ma kapi il laptei lire mete pele le le ma kaniepe lo ma olo? Le ma frou kaniepe lo le wala ma kali wem laltei? Ki kirpeise, le ma kapi il laptei liripe le le ma frou kaniepe. Wolo wem Ninge lite Metine Wape ma nou lau, le ma lerengape mete nemple wala pulpowo Ma Ili pratei tef lepei lo ma olo?”
Metine lite alpe lite Farasi le metine liti kapiepe mete ara
Mete ilepe wuso onposi potei pirpolo pe olo teingipe tuwopou le pe ma tounga pesipe mete nemple wuru pepe, liso Jisas lirpepe lire il kauro yuwei pepei lirpei lolo, 10 “Mete twinges tunwei te winem lite Ma Ili, te piti ma teletei Ma Ili. Metine nele lite Farasi le nele, le metine piti kapiepe mete era. 11 Metine lite Farasi lepe, le lile ire pele le le so leletei Ma Ili lolpepei, ‘Ki onom teingine kireye Ma Ili, ki kire filau kolo olo, ki kemtetei kempesipe mete nemple kolo olo, lo ki onom falepe nimoure nemple kolo olo, ki watafei mete wuru pepe kolo olo. Ki onom teingine kireye wusoli ki watafei metine piti kapiepe mete era pepe, ki watafei le lepe kolo olo. 12 Epli wem pire eti plen poungo te twinges pepe (7), epli wem twinges pelpe, ki kaplei oweli kolo, kato yawi piti ma onposiye, le era wuso ki kapi pite towa wuso kesio lepe, era pepe ki kaptei tulum pire eti plen le plen poungo, le ki ma kapi pite tulum niliyeye pepe waiye’.”
13 “Wolo metine piti kapiepe mete era pepe, le lile fiyen le mati lele re ma leila le teplai yuwei kolo olo. Wolo le lile letesine onom popo pele le le lirpeiye, ‘Ma Ili, ye onom maneiki, ki metine oli piti kingiepe il olpe’.” 14 “Ki kirpeise,” Jisas lirpepe lepe, “Metine piti kapiepe mete era pepe, Ma Ili lulpowo, le metine teingi wem le nou le winem, le metine liti Farasi lepe, le olo Ma Ili lulpowo kolo. Wusoli minemple pirpolo ma peilape nange pelpe potei, Ma Ili ma laptu laptei pe tef, le minemple wuso pire yape pepe, Ma Ili ma namti leilape nange pelpe pe yuwei.”
Jisas leletei Ma Ili piti le ma lailelepe re luntoluwepe eple kumpu.
15 Mete nemple pilape eple pelpe pau paptowo Jisas piti le ma laptei esi pele puwope. Wolo pupam pulwepe polpepei, le pe pirpeilape. 16 Wolo Jisas linape eple kumpu pepe paule le le lirpei lolo, “Yusape eple kumpu pepe paule ki le ise il karipe pato, wusoli wem piti Ma Ili ma luntoluwepe mete pele, le ma luntoluwepe mete watafei eple kumpu pepei. 17 Ise ma retape fei pepei, minele wuso weitei lire ninge kumpu kolo olo, metine fei lepe Ma Ili ma luntoluwo ratei uf teingi lele kolo olo.”
Metine wuso oweli yini men nange pele olo wurutei
18 Metine nele ili lite Juda, le leletei Jisas lolpepei, “Metine teingi liti eptalo mete, ki ma kesio towa men soma ki ma kali nempi liti ratei kingi wem wem lepe?”
19 “Piti men so ye inaiki irpolo ki teingi lepe?” Jisas namti leletei. Le Jisas lirpei lolo, “Metine minele re teingi kolo olo, Ma Ili loteteiye, le teingi. 20 Ye retape il lipi wuso pirpei polo, ‘Ye ma auleline moto pite metine nele kolo olo, ye ma etesi metine nele la kolo olo, ye ma ire ausi kolo, ye ma empesi metine nele kolo olo, ye ma aileleme nimou re yaitei meiye’.”
21 Fei, metine lepe le namti lirpei lolo, “Il lipi yeflipiye pepe, ki kingiepe wem ki wala kumpu, kau kau fale fei.”
22 Wem Jisas lingitepe il pepei, le lirpowo metine lepe lolpepei, “Menemple nempleiyeye fei pepei ye wala ma ingiepe. Men nange peiye, ye ma aptepe mete paisepe le ye kapi era watepe mete wuso pe oweli yini nange naplei pepe, le ye ma men nange peiye wurutei pifei yuwei. Le ye lo ye ma au ulteiki.” 23 Wolo wem metine lepe le lingitepe il pepei, le onom onetei wusoli oweli yini men nange pele olo wurutei.
24 Jisas luluwo wuso onom pele one nepe, le lirpeiye, “Mete piti oweli yini pelpe wurutei pepe, pe ma pire uru weli pinta tisi liti ma pinki pe uf teingi lite Ma Ili. 25 Metine piti oweli yini pele wurutei pepe, le ma lire uru weli linta tisi piti ma linki le uf teingi lite Ma Ili, wolo kamel, le miso lingi nample kumpu pite si liti piri pengleleipe olongou pepe.”
26 Mete wuso pingitowo Jisas lirpei lepe, pe peletei polpepei, “Le minemple soma Ma Ili kaniepe pepe?”
27 Jisas nou lirpepeye, “Towa men mete miso pesio pire wanketei, le Ma Ili, le miso lesio towa men lire wanketei kolo olo.”
28 Leye lo Pita lirpei lolo, “Untoli ku musape men nange pouku le ku multeiye mau.”
29 Jisas lirpepeye, “Iyo, le ki kirpeise pepei, minele wuso lusa winem lele lo moto pele lo ilim winkem lo nimou re yaitei lo eple pele, le lusape wusoli le onposi wem piti Ma Ili ma luntoluwepe mete pele, 30 metine fei lepe, wem le wala namin ratei, le ma kapi men nange wuru le wem le la, le ma nou leilo kali nempi nele liti ratei lingi wem wem.”
Wem fei lepei, Jisas lirpei wem winges niliyeye piti le ma la
31 Jisas kesipe pupam wuso pire eti plen poungo le plen te twinges pepe (12), kesipe pe poteteiye pe le le lirpepe lolpepei, “Yingitei, ku ma me Jerusalem le il men nange wuso mete emarengi paptei pirpei pire Ninge lite Metine Wape lepe, fei pepe ma fale punkom. 32 Pe ma paltei le esi pite mete piti alpe nemple. Pe ma palwe oli pelesi, kelelawo le pe ma paruwo tunku. 33 Pe ma pire foiye petesi le pe ma petesi la, wolo epli wem twinges niliyeye kari, le Ma Ili ma nou leila namin ratei.”
34 Pupam pepe pe fupepletei pire men fei pepei, il pal pite il wuso Jisas lirpei pepe olo pato kotire wusoli Jisas kani onom naniepe, le pe pironom pire il wuso le lirpei pepe.
Jisas kanowo metine lutepe olpe
35 Jisas le fale malfem lire uf Jeriko, le metine nele lutepe pele olpe, le lifei tisi lunko lepe le le kaituwepe mete. 36 Wem le lingitepe mete wurutei wuso praltetei pau pe pepe, le lepleteiye, “Menemple so pepei?”
37 “Jisas lite Nasaret min laule lepei.” Pe namti pirpowo.
38 Fei, le lailo lirpeiye, “Jisas, ninge paliyene lite Devit, ye onom maneiki.”
39 Mete piti pinuwo Jisas pe pepe, pe pirpei lawo le pe pirpowo piti ma pos lato. Wolo le lirkilau lailolo lirpeiye, “Ninge paliyene lite Devit, ye onom maneiki.”
40 Liso Jisas weitei lile le le lirpepe piti ma pila metine lepe pau paltowo. Wem metine lepe lau fale malfem, Jisas leletei lolpepei, 41 “Ye irpei piti ki ma kolomen kireye?”
Le namti lirpei lolo, “Ili leiki, ki onposi piti ma nou kuntolili.”
42 Leye lo Jisas lirpowo lolpepei, “Lutepe nenfaro le ye untolili, ye ulpope il pite Ma Ili le fei pepe min so kaneye nou fale teingi lepe.”
43 Frou yo fei, metine lepe lutepe pele nenfaro le le nou luntolili, le le lulsi Jisas, onom teingine le le leilala nange lite Ma Ili. Wem mete wurutei pepe pe pulwepe menmen fei pepei, pe yeflipiye peila nange lite Ma Ili.