12
Pe peletei Jisas pire wem piti mete ma pifei onposio Ma Ili, le pe ma pesio towa men lo ma olo
Wem nele Jisas lingio tisi linge liom liti pari wit. Wem fei lepe le wem liti mete pite Juda, pe ma pifei onposio Ma Ili. Fei Jisas pupam pele pe nimpi naplei, le pe karipe wit paplelei. Wolo wem mete ilepe pite Farasi, pe pulwepe polpepei pe pirpowo Jisas-ye, “Untoli, pupam peiye pe yaruwepe il lipi pite Moses. Ku wem piti mifei onposio Ma Ili ku ma mesio towa men kolo, ma olo mifei yaupe.”
Jisas namti lirpepeye, “Ise yungunape il lipi pite Ma Ili ko? Il pite wem metine ili Devit liripe mete pele pe nimpi naplei le pe kali men? Deifit liripe mete pele, le le linki winem lite Ma Ili, le le kali luom liti paltei watowo Ma Ili, le pe palei luom lepei. Mete piti peptawio Ma Ili siye, pe poteteiye ma palei luom fei lepe, wolo Devit liripe mete pele pe palei luom fei lepe, le pe yaruwepe il, wolo Ma Ili onom one liripe kolo. Ise yungunape il lipi pite Moses ko? Il wuso pirpei polo wem liti pe ma pifei onposio Ma Ili pe ma pesio towa men kolo, wolo mete piti peptawio Ma Ili siye, pe pesio towa lelpe wem fei lepe, le pe yaruwepe il, wolo Ma Ili onom one liripe kolo. Ki kirpeise, towa fei ki kesio lepei le ilitei linuwo towa liti ise yesio yifei winem lite Ma Ili. Il lipi pite Ma Ili pe paptei pirpei polpepei, ‘Ki onom puwoise piti ise ma kapi enke yaptepe mete nemple le piti yeptawiki siye ma olo, ki onom puwoise piti ise ma yolpepe kolo.’ Wuso ise retape il fei pepei yailelepetei, ise ma yamtuwepe mete yaupe kolo. Wusoli wem Ma Ili onom manepe mete pepe fei, ise ma yamtuwepe yaupe kolo. Wusoli Ninge lite Metine Wape, le ili piti luntoluwo wem liti ise yifei onposio Ma Ili.”
Jisas kanowo metine eti lele oli
Jisas lusa tulum fei lepe le le le fale lifei angli pau nele lelpe. 10 Le metine nele ratei uf fei lepe, le eti tilpi lele la. Fei mete nemple, pe pinta tisi piti ma pamtuwo Jisas, pe peleteiye, “Il lipi pite Moses pe pirpei piti wem ku ma mifei yaupe onposio Ma Ili, le ku ma kapi kainu taniepe mete lo ma olo?”
11 Jisas namti lirpepeye, “Le wuso nele leise le sipsip lele lualo lautile oi wem liti ise yifei onposio Ma Ili. Ma metine fei lepe, le ma le nalwe sipsip lele tani oi wem fei lepe ko? 12 Ma Ili onom puwotei liri metine wape le sipsip olo, le onom puwowo kumputei. Min polpepei so il lipi pouku pirpei polo wem piti ku mifei onposio Ma Ili, ku ma kaniepe mete.”
13 Leye lo Jisas lirpowo metine wuso eti tilpi lele la lepe, Jisas lirpowoye, “Kesi eti leiye altei ire ulel.” Fei metine lepe kesi eti lele laltei, le eti lele nou fale teingiye watafei eti lele plen liti enkau lepe. 14 Wolo mete pite Farasi pe naro pe yaruwepe il pafo piti ma petesi Jisas la.
Jisas le metine liti lesio towa lite Ma Ili
15 Wem Jisas retai pe ma polpepe, le le tani uf fei lepe. Mete wuru pulsi pe, le kainu men eryai pepe Jisas kapi taniepe, 16 le le lirpepe piti pe ma pirpepe mete nemple piri le pato. 17 Jisas lolpepe piti ma laptei il wuso Ma Ili lirpei fale nemi lite metine nimou Aisaia le il fei pepe ma fale punkom. Ma Ili lirpeiye, 18 “Ki keinio metine fei lepei, le le ma lesio towa leiki. Ki onom puwowo, le ki onom teingine kasio. Ki ma kaltei Riri Teingi leiki linkio, le le ma lirpepe mete eryai pingene tef, le ma lirpepe lire il tuwopou peiki piti kaniepe mete pite tef. 19 Le ma liripe mete pepei pire il pura nemple kolo, le le ma lailolo kolo, leptalo il lire tangu kolo, ma olo. Le le ma lile tisi lipi pepe kolo, ma olo. 20 Mete piti pire wouye lo piti pire yape, le ma lire il singe lirpepe kolo. Le ma lesio towa fei lepe, le le yo ma weisipe mete ma pingiepe il pite Ma Ili, 21 le mete eryai pite tef pe ma kani onom pantowo le loteteiye, le le ma kaniepe.”
Mete pirpei pamtuwo Jisas pirpolo le lesio towa lire singe pite Towa
22 Leye lo mete nemple pila metine nele le lutepe olpe le le lirpepei kolo wusoli towa oli lunkuwo. Pe pila metine fei lepe, pila pe falowo Jisas. Jisas kapi kainu fei pepe tanio metine lepe, le le nou luntolili le le nou lirpepei. 23 Mete wurutei pepe pe pinlele le pe yafei pirpeiye, “Metine fei lepei, le ninge palyene lite Devit lom?
24 Wolo wem mete pite Farasi pingitepe pirpei polpepe, pe pirpeiye, “Le laptu towa kumpu pepe taniepe mete wusoli le lire singe pite towa nimou.”
25 Jisas retape enke pelpe le le lirpepeye, “Mete pite tef, wuso pe kere pusa nemple le pe plolpo, pe ma pile singe kolo olo. Le mete pite uf nele lo pite alpe nele pe kere pusa nemple le pe posinemple, uf lo alpe fei lepe ma pratei kolo ma pa pelengi. 26 Wuso towa leite lotei, le losi lotei. So towa fei lepe, le ma lile singe fei lolomen? 27 Le wuso ki kire singe pite towa nimou kaptu towa kumpu pepe, le mete peise pe pire singe pite mi so pe paptu towa taniepe mete pepe? Mete ilepe peise pite Farasi pe ma kusaise ise yamtuki yawi. 28 Olo, Riri Teingi lite Ma Ili le waiki singe piti kaptu towa taniepe mete le ise ma yuluwo retawo wem liti Ma Ili ma luntolise olo faleiseye.
29 Winem liti metine singetei le metine nele miso yaruwo winem lele le le linki le kapio oweli men nange pite metine singetei lepe lo ma olo? Ma olo. Le ma linu topuwo metine singetei lepe wo, le soma yaruwo winem lele le le kapio oweli men nange pite metine singetei lepe pele.
30 Minemple piti ki peiki kolo, pe ma pire ki mepi mire nemple eringi. Le minemple piti kaneiki mengleipe mete maptei nemple kolo, pe mete piti paptu mete pire fla. 31-32 Min fei polpepei so ki kirpeise, metine minele piti lirpei il olpe, le le kelelawo metine nele, lo le lirpei il olpe liri Ninge lite Metine Wape, le le kelalawo, wolo metine fei lirpei lepe le nou onposi lotei, le le leletei Ma Ili piti ma onposiepe il olpe wuso lirpei pepe kolo, Ma Ili ma onposiepe il olpe pite metine fei lepe kolo, ma olo. Wolo metine minele piti lirpowo il olpe re, kelelawo Riri Teingi lite Ma Ili, le metine fei lepe wuso le onposi lotei piti ma leletei Ma Ili piti ma onposiepe il olpe wuso lirpei pepe kolo, wolo Ma Ili ma lingitowo kolo, Ma Ili wala ma onposiepe il olpe pite metine fei lepe, le le ma watowo metine fei lepe moingi wem oli oli.
Il kauro yuwei pirpei pire nimpe le fouri lele
33 Nimpe teingi, le ma lilape fouri teingipe piti maplei, le nimpe oli, le ma lilape fouri olpesa. Wusoli ise miso yulwepe fouri le ise retai nimpe fei lepe le teingi lo oli. 34 Ise mete piti yire il olpe yirkilautei, enke peise onposiepe il olpe le fei polomen ma il teingipe nou fale nemi peise. 35 Metine piti il teingipe pratei onom pele, le ma lirpei il teingipe fale nemi lele, le metine piti il olpe pratei onom pele, metine fei lepe ma lirpei il olpe fale nemi lele. 36 Ki kirpeise il fei pepei, wem piti Ma Ili ma lingitepe le le kapi il laptei lire moingi piti mete pite tef, mete yeflipi ma pirpei nomnaipe pire il karaitei pelpe wuso pirpei karaitei pepe. 37 Wusoli il peiye yotei soma Ma Ili kapi il laptei lireiye ye metine teingi lo ye metine oli.”
38 Leye lo mete ilepe piti peptalo mete pire il lipi pite Moses le mete pite Farasi, pe pirpowo Jisas pirpeiye, “Ye metine piti eptalo mete, ku muliye piti ye ma irpei le men men ma lotei lire tute fale.”
39 Fei Jisas yafeipe lirpeiye, “Ise mete piti fei, ise mete piti yire il olpe le ise tounga pesi Ma Ili. Ise yeiteiki piti ma kirpei le men men ma lotei lire tute fale lom? Olo, men men lotei wuso sungoi falowo metine nimou Jona lepe, soma ise retawo lepe le fei ma olo, ki ma kusaise kire men nele kolo. 40 Min watafei metine nimou Jona. Sungoi liye le ratei fango lite ni ili epli twinges niliyeye, le mulpou twinges niliyeye, le fei Ninge lite Metine Wape, le re ma la palingi luwo erau nample lato epli twinges niliyeye le mulpou twinges niliyeye le le ma nou leilo. 41 Wem piti Ma Ili ma lingitepe le le kapi il laptei lire moingi pite mete pite tef, mete pite uf Ninive ma pamtuse. Wusoli wem pe pingitepe il wuso metine nimou Jona leptalo pepe pe pulpope le pe pusape il olpe pelpe. Wolo fei metine nele, nange lele ilitei, le Jona olo, metine ili lepei le lau lirpeise, wolo ise yingitowo kolo. Liso mete pite Ninive ma pamtuse pirpei polpepei ‘Ise mete olpe. Wem Jona lau lirpouku ku yeflipiye weitei onom, le ku musape il olpe pouku. Wolo metine ilitei lau lirpeise, le ise yingitowo re yulpowo kolo, olo.’
42 Wem piti Ma Ili ma lingitepe le le kapi il laptei lire moingi pite mete pite tef, moto ine ma namtuse. Ne moto ine sungoi ratei, le ne nuntoluwepe mete, ne pite tef minim. Wem fei lepe ne ma namtuse wusoli ne nusa uf lene, le ne naule tisi ulel piti ne ma ningitowo metine ili Solomon. Le Solomon le leptalo il pele piti onom nire wuru. Ne nau ma ningitowo Solomon. Wolo fei metine nele laule faleise, le nange ilitei, le Solomon olo. Le le lau lirpeise lire onom pele nire wurutetei. Le fei ise yingitowo kolo. Moto ine nepe ne ma namtuse nirpei ‘Ise mete olpe, ki kato fiyen kaule piti kingitowo Solomon, wolo ise yinau piti yingitowo metine ili fei wuso lileise malfem, le ise yingitowo kolo.’
Towa oli ma nou lau
43 Wem riri oli naro le tanio metine wape nele riri oli lepe ma le lato linge towa yawi linta tulum piti ratei. Wuso le lerengawo tulum nele piti ratei kolo, 44 le ma lirpei loteiye, ‘Ki ma nou ke winem leiki wuso kusa, le ki kau lepe.’ Liso riri oli lepe, le nou le winem wuso lepe le le luluwo winem fei lepe lato yawi potupuwo re pailolowo. 45 Leye lo riri oli lepe le naro le yawi le le lengleipe esi ririm olpe nemple, pe pire esi plen te twinges pe olpe singetei pinuwo riri oli piti linu lepe, le pe ma pau pepi pratei winem fei lepe. Metine fei lepei, linu lepe le wala ausi teingi, wolo fei ririm olpe pepe pe pau punkuwo pe pirowo nele olesatei. Min fei pepe miso falepe mete piti fei wala nampir pratei, le pe pingiepe il olpe.”
Nimou re winkem pite Jisas
46 Jisas wala lirpepe mete wem nimou nire winkem pele pau fale. Pe pile towa yawi le pe pepletei mete pepe, pepletei piri Jisas piti ma piri le pepi pirpei. 47 Liso metine nele lepe le lirpowo Jisas lolpepei, “Untoli, nimou nire winkem peiye, pe pile towa yawi, le pe ma pire ye yepi yirpei.”
48 Wolo Jisas namti lirpeiye, “Minenpe ne ema peiki? Minemple pe winkem peiki?” 49 Leye lo Jisas eti tunongo lenesipe pupam pele le le lirpeiye, “Yuntoli ema nire winkem peiki min so pepei. 50 Minemple piti pingiepe il men pite Eiya leiki liti yuwei le pe pesio towa lele, mete fei pepe pe winkem peiki, pe eri peiki, pe ema peiki.”