13
Il kauro yuwei pirpei pire metine piti lapiri oweli
Epli elpesi fei lepe Jisas lusa winem wuso le lifei leptalo mete pepe, Jisas lusa winem fei lepe le le le lifei tuluple mingo. Mete wurutei pau panfi le so longlo le lifei nimpe teingo nele wuso laitei tuluple linko lepe, le mete wurutei pepe, pe pile re pratei pingene tuluple mingo. Jisas lire il kauro yuwei, le lirpepe mete wuso pratei pingene tuluple mingo pepe. Le lirpepe lire men nange wuru. Jisas lirpeiye, “Metine nele, le ma le lusasape wit fouri linge liom. Wem metine fei lepe le lusasape wit fouri pepe, le lusape ilepe linge tisi piti linge liom, le le naflepem fale paplei wit fouri pepe, paplei yalipeye. Wit fouri ilepe le lusape linge tef era le pe falele frou wusoli tef tale lepe olo kumpu luwo era yuwei yawi. Wem epli fale lapo wit wuso falele pepe, pe talpelipe yo frou pire punkoye wusoli tef oli lire era le wit nalem olo, pe tef kolo, puwo pinge era yuwei. Wit fouri ilepe lusape pingepe wolo singu le wit pepe, pe peilo wolo, wolo singu pepe fale pafo. Wolo wit fouri ilepe lusape linge tef teingi, le pe peilo pilape fouri, ilepe pilape wurutei (100), ilepe pilape wuru (60) le ilepe pilape wuru taise (30).”
Le Jisas lirpei il lapulu lolpepei, “Ise ma yingitei wuso ise mingim poli.”
Il pal piti Jisas liripe il kauro yuwei lirpei
10 Leye lo pupam pite Jisas pele pe pau le pe peletei Jisas, “Piti men ye ire il kauro yuwei irpepe mete wem ye irpepe pepe?’ ”
11 Jisas namti lirpepe pupam pele, Jisas lirpepeye, “Ma Ili waise enke piti ise ma retape il punkom piti wem Ma Ili ma luntoluwepe mete pite tef, le mete nemple, pe olo Ma Ili watepe enke piti pretape il punkom pepe kolo, olo. 12 Minele piti retape il yaipiyeye, Ma Ili ma watowo onom nire wuru le metine fei lepe ma retape wurutei. Le minele piti lironomtei, Ma Ili ma kani onom nanio le le ma onposiepe il men kumpu pite Ma Ili kolo, oloye. 13 Min fei polpepei so ki kirpepe kire il kauro yuwei yaupe pepe, pe piti lus pato, puntoli wolo pe puluwo matufuwo towa fei ki kesio lepe, pe puluwo matufuwo kolo olo. Le pe minkim pato, pingitei wolo pe pretai kolo, olo pironom. 14 Il pite Ma Ili lirpei falowo metine nimou Aisaia, il Ma Ili lirpei liripe mete fei pepe, il fei pepe ma fale punkom. Ma Ili lirpeiye,
‘Pe ma pingitei re pingitei wolo pe ma pretai kolo. Pe ma puntoli re puntoli wolo pe ma pulwepe kolo. 15 Wusoli mete fei pepei pe enke lipi le pe popopo mingim, le pe lus konti. Wuso olo lutepe pelpe ma pulwepe, mingim pelpe ma pingitei, enke pelpe ma onposiepe pretape le pe ma weisipe enke pelpe papteiki ki le ki ma kapi kainu, flis moingi re men nange taniepe.’
16 Le ise olo, yoporotei, le ise enke teingipe, wusoli ise lutepe peise miso yulwepe le mingim peise miso yingitei. 17 Ise ma retape fei pepei, sungoi mete emarengi wuru pire mete wuru piti Ma Ili pele, pe onom keretei piti ma pulwepe men fei ise yulwepe pepei, wolo olo pe pinu paye, le pe pulwepe kolo. Le pe ma pingitepe il men ise fei yingitepe pepei, wolo pe olo, pe pinu paye, le pe pingitepe kolo.
Jisas lirpei nomnaipe lire il kauro yuwei wuso lirpei pepe
18 Ise yingitei le ise ma retape il pal piti il kauro yuwei wuso kirpei kire metine piti laptetei wit fouri. 19 Mete wuso pingitepe il pite Ma Ili ma luntoluwepe mete pite tef, pe pingitepe wolo pe pretape kolo, pe ma watafei wit fouri wuso laptei linge tisi. Towa oli laule kapi il pite Ma Ili, kapi taniepe mete pepeye. 20 Wit fouri wuso laptei tef oli lire era, pe pilepe mete wuso pingitepe il pite Ma Ili pailelepetei le pe kapi frou wem pe pingitepe. 21 Wolo il pepe posiepe pengleipe enke pelpe kolo, le pe pile singe wem ulel kolo. Liso wem moingi fale wusoli pe pingitepe il pite Ma Ili, pe frou pusape il fei pepeye. 22 Wit fouri wuso laptei pingepe wolo singu, pe pilepe mete wuso pingitepe il pite Ma Ili, wolo pe onposiepe oweli men nange piti fei, le pe onom puwope mole yini le il pite Ma Ili olo pe pirepe onomye, le pe pesio towa men pite Ma Ili kolo olo. 23 Le wit fouri wuso laptei tef teingi, pe pilepe mete wuso pingitepe il pite Ma Ili le pe pretape. Pe pesio towa lite Ma Ili, ilepe pirkilautei pesio towa lite Ma Ili, ilepe pesio towa ili taise lite Ma Ili, le ilepe pesio towa lite Ma Ili wolo kumpu.”
Jisas lirpei il kauro yuwei lirpei lire wolo olpe
24 Jisas nou lire il kauro yuwei lirpepeye, “Ma Ili ma luntoluwepe mete pite tef, le ma luntoluwepe watafei metine le laptei oweli fouri teingipe linge liom lele. 25 Mulpou nele mete olo petei oloye, le metine nele piti lire yaitei lite liom lepe te rounge tepi tire noute eringi, metine fei lepe le lau lusape wolo tafe pingepe oweli fouri pepe le le leye. 26 Wem oweli fouri pepe pe falele lipi pila yousi, wolo tafe pepe, pe re falele.
27 Fei mete piti pesio towa liti yaitei lite liom lepe, pe pau pirpowoye, ‘Ili louku, ye wuso aptei oweli fouri teingipe pepe le wolo peinei fei polomen so pau pile liom pepe?’ 28 ‘Metine piti wepi wire noute eringi, le lapiri wolo pile liom.’ Yaitei lite liom lepe le namti lirpepe mete pele piti pesio towa lele. Le pe nou peleteiye, ‘Ku ma me kotuwepe wolo olpe pepe lo ma olo?’ 29 Le namti lirpepeye, ‘Olo wusoli wem ise kotuwepe wolo olpe pepe ise ma rotopa kotowepe oweli ilepe teingipe pepe, ise kotuwepe yapwonou. 30 Yusape oweli pire wolo olpe pepe, yusape pepi peilo pileye ma wem oweli poungo wo. Wem fei lepe soma ki kirpepe mete piti kotuwepe oweli piti ma pinu kotuwepe wolo olpe tani wo, le pe ma topwepe pire tepu piti ma piripe pe weli. Le yo le ise ma tonwipe oweli kapi yaptei pifei winem leiki liti kaptei oweli pifei.”
Jisas lirpei il kauro yuwei lirpei lire yire tingeni
31 Fei Jisas nou lirpepe pupam pele lire il nemple kauro yuwei, Jisas lirpepe lolpepei, “Ma Ili ma luntoluwepe mete pite tef, le ma luntoluwepe fale watafei nimpe fouri wuso metine nele le kali lari liom lele. 32 Nimpe fouri kumputei wolo wem le leilo le ili, le ma fale lire nimpe ilitei le naflepem ma paule paptei onkotu pelpe pultei ine piti nimpe fei lepe.”
Jisas lirpei il kauro yuwei lirpei lire yis
33 Jisas nou lirpepe il nemple kauro yuwei. Jisas lirpeiye, “Wem teingi liti Ma Ili ma luntoluwepe mete pite tef, le ma luntoluwepe fale watafei yis. Moto nenpe ne kali yis lepe nire weisi luom ili, nire weisi ne ne yo luom lepe namti linpei le ilitei.”
Piti men Jisas lirpei il kauro yuwei
34 Jisas lire il kauro yuwei yaupe lirpepe mete wurutei pepe, lirpepe lire men nange wuru. Il men piti lirpepe le ma lirpepe yaupe kolo, le ma lire il kauro yuwei soma lirpepe. 35 Jisas lirpei lirerim piti ma laptei il wuso metine nimou lirpei pepe, pe ma fale punkom. Metine nimou lirpeiye,
“Wem ki kirpepe ki ma kire il kauro yuwei yaupe kirpepe. Ki ma kirpepe kire il men pe wala pretape kolo, il pite wem Ma Ili laltei tef le pe pau pau fale fei.”
Jisas lirpei nomnaipe lire il kauro yuwei wuso lirpei lire wolo olpe pepe
36 Leye lo Jisas lusape mete wurutei pepe le le le winem. Pupam pele pe falowo le pe pirpeiye, “Ye irpouku il pal pite il wuso irpei kauro yuwei ire wolo olpe wuso fale pile liom pepe.”
37 Jisas namti lirpepeye, “Metine piti lusape oweli fouri teingipe pepe, le Ninge lite Metine Wape, 38 liom lepe le lilowo tef fei lepei, oweli fouri teingipe pepe pe pilepe mete piti Ma Ili pele ma luntoluwepe pratei uf teingi lele, wolo olpe pepe pe pilepe eple pite towa oli. 39 Le metine oli piti lapiri wolo olpe pepe, le towa. Wem piti kotuwepe oweli pepe, le lilowo wem piti Ma Ili ma lingitepe le le kapi laptei lire moingi pite mete pite tef. Le mete piti kotuwepe oweli, pe pilepe ririm pite Ma Ili. 40 Min watafei wolo olpe pe tonwipe paptei nemple le pe piripe pe weli laplei, pe ma watafei wem piti Ma Ili lingitepe le le kapi laptei lire moingi pite mete pite tef. 41 Ninge lite Metine Wape, le ma laisipe ririm pite Ma Ili pele pe, le pe ma pengleipe paptei nemple mete piti paptei mete nemple pualo tisi oli, le mete piti pire il olpe pepe, ririm pite Ma Ili pele, pe ma kesipe mete fei pepe paptei pe tani uf lite Ma Ili. 42 Le pe ma piripe mete olpe pepe, piripe pinki weli ili, le pe ma poutiti re paplelei nilpe pelpe. 43 Leye lo mete pite Ma Ili pele, pe ma pratei uf teingi lele le pe ma fale teingipetei pinini watafei epli linini lepe. Ise ma yingitei wuso ise mingim paitei.”
Uf teingi lite Ma Ili le watafei mole lipitei pe paplingi pratei tef
44 “Ma Ili ma luntoluwepe mete pite tef, le il pele piti watepe pe teingipe ma watafei mole wurutei pe paplingi pratei tef. Metine nele lerengape le so nou laisi tef mulfipe. Metine fei lepe le onom teinginetei le le le laptei oweli men nange pele pe le mete nemple paisipe. Le kapi mole wuso le kapi piti oweli pele pepe le le nou le yaitei lite tef wuso mole wurutei kotire pratei lepe le le laisi tef fei lepe.”
Uf teingi lite Ma Ili le watafei fouye malpim teingipetei
45 Jisas nou lirpei il nemple kauro yuwei. Le lirpeiye, “Ma Ili ma luntoluwepe mete pite tef, le il pele piti watepe, pe teingipe watafei fouye malpim teingipetei metine lintape, le lintape piti ma laisipe. 46 Wem metine fei lepe le le lerengawo fouye malpim nele, le watafei malpim nemple wuso pele lulwepe retape pepe kolo, fouye malpim fei le lerengawo lepei le kuna nele yeflitei. Metine lepe ma le laptei oweli pele wuruye le mete paisipe, le le kapi mole pite oweli pele pepe le liripe laisi fouye malpim yeflitei wuso luluwo lepe.”
Jisas lirpei il kauro yuwei lirpei lire taimere
47 Il nemple nou kauro yuwei yaupe pe polpepei, “Ma Ili ma luntoluwepe mete pite tef watafei mete piri taimere pe tuluple le pe ma pengleipe ningu eryai pepe. 48 Wem ningu pautile taimere lepe pe fale, mete piti pesio towa liti pengleipe ningu, pe peipi taimere lire ningu pepe, peipi pila pe mingo le pe pungura pratei piti ma karipe ningu. Pe karipe ningu paptei teingipe pepe pe pafo pe ufal pelpe le olpesa pepe pe piripe tani. 49 Le ma watafei wem piti Ma Ili ma lingitepe le le kapi laptei lire moingi pite mete pite tef. Ma Ili ma laisipe ririm pele pe le pe ma pengleipe paptei nemple mete piti pire il olpe. Pengleipe taniepe mete piti pingiepe il pite Ma Ili. 50 Le ririm pite Ma Ili, pe ma piripe mete piti pire il olpe, pe ma piripe pe weli ili le pe ma poutiti re paplelei nilpe pelpe.”
Mete pesiepe il teingipe piti pinu le piti pingi
51 Jisas lepletei pupam peleye, “Ise retape il fei pepe lo olo?” “Iyo” pe namti pirpowo.
52 Liso Jisas namti lirpeiye, “Il pal piti il fei pepe, pe pato polpepei. Mete wuru wuso peptalo mete nemple pire il lipi pite Moses, le pe fale pupam peiki, le pe kanio Ma Ili peptalo mete pite tef, pe ma watafei numu nele leise, ise ye fale yuluwo, le le ma lafoise siye punkelem piti nempis laptei pifei, le le ma lafoise siye piti wala fei lepei losiepe, le ma lafoise lapwonou.”
Mete pite Nasaret pe pinauli Jisas
53 Wem Jisas lirpei il kauro yuwei pepe le lirpei le lapulu, le lusa winem fei lepe, 54 le le nou le uf lele, Nasaret. Le leptalo mete lifei angli pau lelpe le mete wuso pingitowo pepe pe pinlele potei le pe peite nempleiye, “Le lolomen so le onom nire wuru, le kapi il fei pepei pato fei linei? Le men nange wuso potei pire tute fale wem le lirpei pepe, pepe ma polomen? 55 Metine piti leilape winangou lepe, le ninge lele so lepei lepe lom? Maria, ne nimou pele lom? Le Jems, Josep, Saimon re Judas, pe winkem pele lo olo? 56 Eri pele yeflipi pepe, pe pratei lepei lo olo? Le kapi il fei pepe pato fei linei?” 57 Le pe pinauli. Jisas lirpepeye, “Mete pite uf walem nemple pe ma paptowo minkim pire il pite metine nimou lepe, le uf lite metine nimou lele lotei, mete pele pepe pe ma olo paptowo minkim kolo.”
58 Jisas lirpei le men nange potei pire tute fale uf Nasaret wolo pe olo wuru kolo, wusoli mete pite uf fei lepe pe olo pulpope il pite Jisas kolo, olo.