27
Pe kesi Jisas pile pe falowo Pailat
Nolowi mul ili mete piti pinuwepe mete piti peptawio Ma Ili siye, pe yeflipiye le mete lipi piti pinuwepe mete piti Juda, pe pepi pinta tisi piti ma paltei Jisas la. Pe pire foiye kimplipitei pire topuwo Jisas le pe kesi pila pe fale paltowo Pailat. Le metine ili lite Rom laule piti ma luntoluwepe mete pite Juda, le le lesio towa liti moli lipi piti Rom.
Judas lite Iskariot la
Wem Judas, le wuso laltei Jisas le esi piti mete olpe fei pepe, le luluwo Jisas wuso pe ma paltei la, Judas nou onposi le le onom manowo Jisas. Le nou kapi era watafei 30 kina pepe nou lilape le watepe mete piti pinuwepe mete piti peptawio Ma Ili siye pire mete lipi piti Juda. Judas lirpeiye, “Ki kingiepe il olpe le ki kaltei metine teingi le esi piti mete olpe piti le ma la.” Le pe namti pirpowo Judas polpepei, “Ku ma molomen? Fei pepe ma ye peiye yotei.”
Fei Judas liripe era pe winem lite Ma Ili leinginim, le le le taniepe mete pepe. Leye lo Judas le kumkeri lotei lultei laye.
Mete piti pinuwepe mete piti peptawio Ma Ili siye, pe kapi era pepe le pe pirpeiye, “Era fei pepei olo piti mire maite teluwi le il lipi pouku pirpei polo era olpe fei polpepe ku ma mafo pratei mole ufau lite winem lite Ma Ili kolo, olo.” Pe yaruwepe il pafo re fei, pe piripe era fei pepe paise tef lite metine piti lire tef lesiepe minki re men nange pepe. Pe paise tef fei lepe liti ma paptei towa piti mete alpe nemple le Juda potei ma olo. Min fei polpepei so pe pinawo tef fei lepe pirpolo “Tef liti Teluwi” le fei re pe wala pinawo nange fei lepe.
Leye lo il wuso metine nimou Jeremaia sungoi lirpei pepe, pe fale punkom. Le lirpei lolpepei,
“Pe kapi era watafei 30 kina wuso mete piti Israel pe pirpei piti pe ma paise piri lepe, 10 le pe piripe paise tef liti metine piti lire tef lesiepe minki re men nange pepe wusoli Ma Ili lirpei fei.”
Pailat leletei Jisas
11 Jisas lile kani onom lantowo Pailat, le metine ili piti luntoluwepe mete le le leletei Jisas-ye, “Ye metine ili piti untoluwepe mete piti Juda lom?” Le Jisas namti lirpowoye, “Iyo il min ye irpei pepe.” 12 Le il wuso mete lipi piti pinuwepe mete piti peptawio Ma Ili siye le mete piti pinuwepe piti Juda, il pelpe wuso pirpei pamtutuwo Jisas pepe wolo olo, Jisas nou lirpepe lire il men re kolo olo.
13 Liso Pailat lirpowo Jisas lolpepei, “Ye ingitepe il men wuso pe pirpei pamtutuye pepei lo olo?”
14 Wolo Jisas linaulo piti ma nou lirpowo lire il men, liso Pailat wala linlele lotei.
Pe topwepe il pite Jisas ma la
15 Eringi nempleiyeye nempleiyeye wem mete piti Juda papli oweli lipi piti onposio wem wuso Ma Ili kesipe manre yaire pelpe pe tani Isip, wem fei lepe, metine ili lelpe piti luntoluwepe pepe le ma kesi metine nele wuso lifei winem oli lepe le ma laltei naro le yawi. Metine ili lepe le ma lingiepe il wuso mete wuru pepe pe pirpei peisi nange lite metine minele wuso lifei winem oli lepe soma le lirpepe kesi metine fei lepe paltei naro le yawi leye. 16 Wem fei lepe metine nele lifei winem oli. Le nange lele Jisas Barabas, le metine olitei le mete wuru pretawo. 17 Liso wem mete wurutei pepe pe pau panfi nemple, Pailat lepleteiye, “Minele ma ki kesi kaltei le yawi? Jisas Barabas lo Jisas wuso pe pinawo Krais lepe?” 18 Pailet retai loporotei wuso pe pila Jisas pe paltowo lepe wusoli pe enke olpe piri Jisas. Pe enke olpe piri wusoli le nange lele olo fale ili.
19 Wem Pailat wala lifei tulum piti lingitepe le le kapi laptei lire moingi piti mete, le wala lifei tulum lepe wem moto pele naptei il nirpowo nolpepei, “Ye ma olomen ire metine fei lepe kolo, le metine teingi wusoli nemul mulpou ki ketei yongou le ki kulu kutei kila moingi ili kiri.”
20 Fei mete lipi piti pinuwepe mete piti peptawio Ma Ili siye le mete piti pinuwepe mete piti Juda, pe pirepe kilau mete wuru pepe piti pe ma peletei Pailat piti ma kesi Barabas laltei le yawi le le ma laltei Jisas la. 21 Wolo Pailat lepletei lolpepei, “Ise yirpei ma ki kaltei minele le yawi?” Le pe namti pirpowoye, “Barabas.”
22 “Le ki ma kolomen kire Jisas wuso pinawo pirpolo Krais lepe?” Pailat lepletei. Le pe yeflipiye namti pirpowo polpepei, “Ire singu tingeli laitei nimpe.”
23 Wolo Pailat lepleteiye, “Le lingiepe il men olpe?” Leye lo pe pirkilau pailolo pirpeiye, “Tingeli laitei nimpe.”
24 Wem Pailat luntoli wuso le miso weisipe enke pelpe kolo olo, le pe ma waipiti plolpo, le kali tipe kaptetei esi pele alepe nimin piti mete wuru pepe ma puluwo le le lirpepeye, “Metine fei lepei lepe ki kaltei la kolo olo. Ise isotei yaltei la.”
25 Le mete wurutei pepe pe nou pirpowo Pailat polpepei, “Moingi piti le la lepe ye ma usauku ku mire eple pouku mila.”
26 Leye lo Pailat kesi Barabas laltei naro le yawi le le lirpepe petesi Jisas le le laltei le esi pelpe piti pe ma tingeli laitei nimpe.
Yali pal palwe oli piri Jisas
27 Leye lo Pailat mete pele piti plolpo, pe kesi Jisas pila pinki pe winem ili, le pe leinginim le pe wuruye pau pile neinowo. 28 Pe nomplei olongou pele tanio le pe palfowo olol nele teingitei yalei. 29 Leye lo pe yaruwepe foiye singu ponwipe pire wi le pe reptapowo pifei falo lite Jisas le pe watowo nimpe lesio lire eti tilpi lele. Pe polpepe piri piti ma kelelawo pirpolo le metine ili. Leye lo pe yaru yamkelem pratowo onom le pe palwe oli piri. Pe pirpei polpepei “Metine ili piti untoluwepe mete piti Juda, ye ma ratei wem ulel.” 30 Pe paruwo tunku le pe kali nimpe wuso lesio lepe pe piri petesi falo lele. 31 Wem pe palwe oli piri Jisas re fei, pe nou kotuwo olol teingi yalei wuso palfowo lepe le pe nou palfowo olongou pele lotei. Leye lo pe kesi pila pe towa yawi piti ma pire singu tingeli laitei nimpe.
Pe tingeli Jisas laitei nimpe
32 Wem pe wala naro uf pe, pe perengawo metine nele nange lele Saimon. Le lite Sairini. Le pe yeftuwo kali nimpe lite Jisas. 33 Pe pe fale tulum pinawo Golgota, il pal piti nange fei lepe pirpei polo, ‘Tulum lite oru weingampi.’ 34 Tulum fei lepe pe watowo Jisas wain tipe piti ma lalei wolo pe pire menele le pire palupu wain tipe lepe, le le molou. Jisas lalei kumputei lingitowo wolo molou lolpepe, le olo lalei kolo, linauye wusoli ire esi pele ma pa, ma lingitei flis kolo.
35 Pe pire singu tingeli Jisas laitei nimpe re fei, pe so paptetei nimpe fouri piti ma kapi olongou piti Jisas pele, pe ma kapi wai nemple. 36 Pe polpepe re fei pe so pratei lupila Jisas. 37 Nimpe lite Jisas yuwei pe paptei il pirpei polpepei, “Metine lepei le Jisas, le metine ili piti luntoluwepe mete piti Juda.” Il pepei wuso pe pirpei pamtuwo Jisas pepe, le pe paptei paitei nimpe yuwei wuso Jisas laitei lepe. 38 Leye lo pe tingelinge mete twinges piti tire ausi. Nele paltei laitei nimpe lele lile plen lite eti tilpi lite Jisas le nele laitei nimpe nele lile eti enkau lite Jisas.
39 Mete pe pau praltetei Jisas le pe papleipe eri pelpe le pe pirpei kelelawo pirpeiye, 40 “Ye wuso ma altutu winem lite Ma Ili, le epli twinges niliyeye ye miso nou eila lepe. Ye kane yotei, wuso ye ninge lite Ma Ili so itipi au tani nimpe.”
41 Mete lipi piti pinuwepe mete piti peptawio Ma Ili siye, le mete piti peptalo mete nemple pire il lipi pite Moses le mete piti pinuwepe mete piti Juda, pe re palwe oli piri Jisas le pe pirpeiye, 42 “Le kaniepe mete nemple wolo le miso kane lotei kolo olo. Le metine ili piti luntoluwepe mete piti Israel lom? Wuso le fei litipi lau tani nimpe, ku ma mulpope il pele. 43 Le lulpowo Ma Ili, le le lirpei lolo le ninge lite Ma Ili. So ku fei ma muluwo Ma Ili ma kanowo lo olo.”
44 Le mete twinges piti tire ausi le pe tingelinge taitei nimpe tepe re te tolpepe, te kelelawo Jisas.
Jisas la
45 Wem epli lile nimin, tef lite Juda yefliye munkunum fale keraisi le le fale ningli wem epli weitei le piti ma lautile. 46 Ningli lepe Jisas louti linai il lipi lirpeiye, “Eli, Eli, lama sabaktani?” Le il pal pepe pirpei polpepei, “Ma Ili leiki, Ma Ili leiki piti men ye usaiki?”
47 Mete ilepe wuso pile pepe pe pingitowo le pe pirpeiye, “Le linawo Ilaija.” 48 Fei nele lelpe frou lantu le kali namalou, lepe lelpe lite piri poltoto tipe le tipe ma lingio le wem pe pesi kenpi, tipe ma naroro. Metine nele lelpe lepe le le kali nele watafei namalou lire loltoto wain tipe yawi wala pulou le metine fei lepe leltei namalou lire tipe lepe, leltei loli nimpe um le le leila yeftuwo Jisas piti ma lalei.
49 Wolo mete wuru pepe pirpeiye, “Wala mungariwo, muntoli waipiti Ilaija ma lau kanowo lo olo.”
50 Fei Jisas nou louti linai il lipi le le kete yef.
51 Leye lo ranguwom ili piti lultei winem lite Ma Ili lepe lawo lile um yuwei le noro tef, plen kere le laitei le plen le laitei. Tef lintire le era poungongo, 52 tef wuso paptei towa pato pepe, tef lepe lungo le mete wuru piti Ma Ili pele wuso pinu pa pepe pe nou peilo. 53 Pe pusape tulum wuso pinu paptei pato pepe le wem Jisas nou leilo re fei, mete wuso pinu le pe nou peilo pepe pe pe Jerusalem le mete wuru pulwepe.
54 Wem metine piti luntoluwepe mete piti plolpo, le liripe mete pele piti plolpo pepe, pe wuso pile puntoluwo Jisas, pe puluwo maiene wuso lini lepe le men nange wuru wuso fale pepe, pe turwepe le pe pirpeiye, “Punkomtei, le ninge lite Ma Ili.”
55 Nimoure wuru pile fiyen pe so puntolili. Pe wuso pulsesi Jisas pato Galili so pau le pe kanowo. 56 Nimoure pepei pe peingalope nimin pile pe so puntolili, Maria Makdala, Maria, ne nimou piti Jems re Josep, le nimou piti Jems re Jon, te eple winge titi Sebedi.
Pe paltei Jisas
57 Wem epli lautile, metine nele le oweli re yini pele wurutei, le ratei Arimatea, so lau. Le nange lele Josep, le le re le pupane lite Jisas. 58 Josep linki le falowo Pailat le le leletei liri topo lite Jisas. Fei Pailat lirpepe piti pe ma kali watowo Josep. 59 Liso Josep kali topo lite Jisas le le lire ranguwom teingi yefli lire weisi, 60 le le lalingi luwo erau nample lele. Josep wala nempisye lepei lalowi erau nample fei lepe. Leye lo Josep weisi erau ili lalfo lopopowo erau nample lepe le le leye. 61 Maria Makdala nire Maria nenpe, me roum mratei kani onom mantowo erau nample lepe.
Yali pal pile puntoluwo erau nample wuso palingi Jisas luwo lepe
62 Nolowi, mete piti pinuwepe mete piti peptawio Ma Ili siye le mete piti Farasi, pe pe puluwo Pailat 63 le pe pirpeiye, “Ili louku, ku onposiepe il wuso metine piti lempesipe mete pepe, wem le wala namin ratei le lirpei lolo, ‘Epli wem twinges le niliyeye fei ki ma nou keilo.’ 64 Ye ma irpepe rourowo erau nample lepe poporo ma epli wem twinges le niliyeye lepe pe kere wo waipiti pupam pele ma pe pire ausi kali. Le pe ma pirpepe mete pirpolo le olo nou leiloye. Il pite fei pingi pempesipe mete pepe, pe ma olpetei le il pite pinu pepe olo olpe wisyauye.
65 Le Pailat lirpepe lolpepei, “Rourowo, kesipe yali pal yilape ye yuntoluwo re rourowo yailolowotei.”
66 Pe so pusa Pailat le pe pe prourowo erau nample lepe. Pe topuwo erau wuso loli wingi piti erau nample lepe le pe paptei mete pratei rourowo erau nample lepe.