28
Wem Jisas nou leilo
Pe pifei onposio Ma Ili re fei, if ili kerere Sandei mul Maria Makdala le Maria nenpe, me roum me muluwo erau nample lepe. Frou you fei, maiene ili lini le riri lite Ma Ili lato yuwei so litipi lau. Le weisi erau wuso lufro lopopo erau nample lepe le le lualo lifei erau lepe. Mati lele lini watafei teplai nesi mil le olongou pele fiyutei watafei nopom. Le mete wuso pratei prourowo erau nample lepe pe turwepe olpe pire tekeke le pe naro punkuwo oloye watafei pe pa pepe.
Riri lepe lirpeme nimoure wiem meme lirpolo, “Ise roum turise pato ki kretai ise roum yintawo Jisas wuso tingeli laitei nimpe lepe. Le olo luwo lepei kolo olo, le nou leiloye. Min watafei le linu lirpei lepe. Roum yau le ise roum yuluwo tulum wuso paltei luwo lepe. Roum frou ye yirpepe pupam pele yolpepei le nou leiloye, le le fei linuse le Galili le ise miso ye yuluwo. Roum onposiepe il wuso ki kirpeise roum pepe.”
Me roum musa erau nample lepe le me roum turweme wolo me enke teingime le me mantu me mirpepe pupam pite Jisas.
Jisas piryo fei fale lerengame le le lirpeiye, “Roum enke maleye.” Me roum me falowo, mesiepe ire yepe pele le me roum rautuwo. 10 Fei Jisas lirpemeye, “Ise roum turise pato. Roum ye yirpepe ilim winkem peiki piti pe ma pe Galili le pe ma puliki lepe.”
Yali pal wuso puntoluwo erau nample lepe pe pe pirpepe mete lipi
11 Wem nimoure wiem meme me wala me mato tisi, mete ilepe piti plolpo, pe wuso pratei rourowo erau nample lepe, pe nou pe uf ili lepe le pe pirpepe mete piti pinuwepe mete piti peptawio Ma Ili siye. Pe pirpepe pire men wuso fale pepe, pirpepe yalipeye. 12 Fei mete piti pinuwepe mete piti peptawio Ma Ili siye pepe, pe pe panfipe mete lipi piti Juda le pe pirpei pinta tisi. Pe watepe mete piti plolpo pepe, pe watepe era lipi, 13 le pe pirpepeye, “Ise ma yirpei yolpepei, pupam pele pau mulpou wem ise yetei le pe pire ausi kali. 14 Le wuso Pailat lingitepe il pepei, le le onom kotu ku miso weisi le ise ma enke olpe yire men re kolo, miso olo.”
15 Fei mete piti plolpo pepe pe kapi era pepe le pe pingiepe il wuso mete piti pinuwepe mete piti peptawio Ma Ili siye le mete lipi piti Juda, pe pirpepe pepe. Le il fei pepe, fei re mete piti Juda wala nampli pirpepei.
Jisas falepe pupam pele
16 Fei pupam piti Jisas pele, pe pire esi plen le plen le niliyeye, pe pe tef alo lupai linpei lifei lite Galili wuso Jisas lirpei piti pe ma pe lepe. 17 Wem pe puluwo Jisas pe rautuwo wolo ilepe pelpe wala enke moingipe. 18 Jisas lau liripe malfem le le lirpepeye, “Ma Ili waiki singe piti kuntoluwepe men nange piti yuwei le piti tef. 19 Leso ise ma ye mete walem eryai piti tef ili yefliye le ise weisipe fale pire pupam peiki. Ise ma kaptetei yire nange lite Eiya, Ninge, le Riri Teingi, 20 le ise ma yeptalo piti pe ma pingiepe men nange yeflipi wuso ki kirpeise piti ma yingiepe pepe. Le ise ma retai punkomtei, ki ma kireise ratei wem oli oli ke ke fale wem il olpe pite mete pite tef ma pelesesa.”