5
Jisas lifei tef alo lupai linpei lifei le le leptalo il
Fei wem Jisas luluwepe mete wuso wurutei pepe, le lunwei lifei tef lupai linpei lifei. Pupam pele pe pirowo malfem, le Jisas leptalo lire il pite Ma Ili lirpeiye, “Mete piti pe enke pelpe kumputei, pe miso pingepe il pite Ma Ili, pe ma enke teingipe, Ma Ili lailelepe re luntoluwepe. Mete piti enke olpe le pe pouti, pe ma enke teingipe, Ma Ili laptuwepe enke pelpe. Mete piti pire yape, pe ma enke teingipe wusoli pe ma pratei poporo pingi wem wem. Mete piti onom kerowo towa teingi liti Ma Ili piti ma pesio, pe ma enke teingipe, Ma Ili ma liripe teingipe. Mete piti onom manepe re pailelepe mete nemple pe ma enke teingipe, Ma Ili ma namti onom manepe re lailelepe. Mete pire wouye pretape il olpe kolo, pironom, pe ma enke teingipe, pe ma puluwo Ma Ili. Mete piti pire il yaruwepe mete nemple le pe kete wem teingi paltei, pe ma enke teingipe, Ma Ili ma linape pe eple pele. 10 Mete piti pesio towa teingi liti Ma Ili wolo mete nemple watepe moingi, mete fei pila moingi pepe, pe ma enke teingipe, Ma Ili ma lailelepe re luntoluwepe ratei uf lele.
11 Ise ma enke teingipe wem mete paileleise kolo, pilaise re posise le pe pamtuse pirpolo ise mete olpe wusoli ise yulteiki. 12 Ise ma enke teingipe wusoli Ma Ili laptei men teingipetei peise puwo yuwei. Mete piripe nemple mete emarengi piti sungoi le ise re pe ma paileleise kolo.
Tor le weli
13 Ise watafei tor liti mete palei pasi mere, le wuso tor fei lepe, le losio mere la kolo olo, tor fei lepe oli is. Tor ma nou fale teingi weli fei lolomen, olo olesa isye, le mete ma kali piri le pe poluwo rofrereiye.
14 Ise nongo weli piti nainuwepe mete watafei uf ili lifei tef lupai linpei lifei. Le miso kotire kolo, mete ma puluwo. 15 Mete ma peltei nongo weli le pe palingi lato poi tef kolo. Pe ma paltei luwo poi yuwei soma weli nainuwepe mete piti pifei winem leinginim. 16 Ise watafei nongo weli. Yusa weli leise lini luwo nainuwepe mete le pe ma puluwo towa teingi ise yesio, pe ma rautuwo Yaitei leise liti yuwei.
Jisas leptalo il lire il lipi pite Moses
17 Ise ma onposi yirpolo ki kaule piti ma kiripe nemple il lipi pite Moses lo mete emarengi, olo; ki kaule ma kiripe nemple kolo, wolo ki kaule piti ma kingiepe il fei pepe ke kapuluye. 18 Ki kirpeise punkom, wem teplai yuwei lire tef wala tato, il lipi pite Moses, kumputeitei pelpe fei polomen re, miso kotire kolo, ma puwo polpepe pe pe ma il fei pepe ma fale punkomye. 19 Il lipi pite Moses, kumputeitei pelpe singe kolo, le metine nele lingiepe kolo, le le leptalo mete nemple piti ma pingepe il fei pepe kolo, metine fei lolpepe le ma Ma Ili liti yuwei leila nange lele kolo. Wolo metine minele le lingipe il lipi pite Moses le le leptalo mete nemple piti pe ma pingiepe, metine fei lepei Ma Ili ma leila nange lele. 20 Ki kirpeise, mete pite Farasi pire mete piti peptalo mete nemple pire il lipi pite Moses, pe olo pingiepe il lipi pepe poporo kolo, le wuso ise namti fale raptei le ise yingiepe il lipi fei pepe yoporotei, Ma Ili ma laileleise re luntolise.
Jisas leptalo il lire mete piti pirpeilai nemple
21 Ise retai, mete sungoi pingitepe il pirpei polpepei, ‘Ise ma yetesi metine nele la kolo olo. Le wuso metine nele letesi metine nele la, metine fei lepe pe ma kesi pila pe falepe mete lipi, le pe ma kapi il paptei piri, le pe ma namti watowo moingi.’ 22 Wolo fei ki kirpeise, minele leise le onom kotu lire nele leise, metine fei onom kotu lepe le oli, le ma lila moingi. Le wuso minele leise le linawo nele leise lirpolo ‘Ye kowine oli,’ metine fei lirpei lepe, le ma le falepe mete lipi piti pingitepe moingi le pe ma kapi paptei. Le minele leise le lilawo koropowo nele leise, metine fei lilawo lepe, le moingi ma falowo, le le ma le weli oli. 23 Le wuso ye oporo yotei piti ma aptei oweli pifei tile piti ma watowo Ma Ili le ye ile tulum fei lepe onposio nele leiye, le le onom one lireye, 24 usape oweli peiye pratei tile onom le ye ma frou e yaruwepe il afo ire metine fei lepe wo, le ye so nou au le ye aptei oweli peiye watowo Ma Ili.
25 Wuso metine nele le lirpepe moli lipi lireye, le le ma keteiye lilaiye le piti pe ma pingitepe re kapi paptei pire il peise rounge, ye ma inu ire il yaruwo le ise rounge ma yaru il yafo taniye. Wuso olo, le keteiye lilaye le falepe moli lipi, le moli lipi ma peiteiye e esi pite yali pal, le pe ma peiteiye ifei winem oli. 26 Ki kirpeiye punkom, ye ma naro e towa yawi kolo, wala ma aptei mole ire aisipe il olpe peiye e ma yalipe wo, ye soma naro e towa yawi.
Jisas leptalo il lire mete piti paulelipe nimoure ausi
27 Ise yingitepe il lipi pite Moses pirpei polpepei, ‘Ye ma auleline moto pite metine nele kolo.’ 28 Wolo fei ki kirpeise, wuso metine nele le luluwene moto nenpe yaune, le le onom falene, Ma Ili ma kapi il lusapowo lope lirpolo metine fei lepe olo lauleline moto fei nepe punkom. 29 Wuso lutepe leiye, lite eti tilpi, leiteiye uwalo tisi oli, kotuwo iri tani. Ye ma ailele yotei wuso ye kotuwo lutepe oli lepe iri tani, olo ma Ma Ili lireiye yefliye inki weli ili. 30 Le wuso eti tilpi leiye leiteiye uwalo tisi oli, alowi iri tani. Ye ma ailele yotei, wuso ye alowi eti oli lepe iri tani, olo ma Ma Ili leiteiye yefliye e weli ili.
Jisas leptalo il lire mete piti paisipe nimoure pusasape
31 Il lipi pite Moses pirpei polpepei, ‘Wuso metine nele, le linauline moto pele le le lirpolo ma laisine ne tanio, metine fei lepe, le ma laptei il paitei yousi le le ma watene moto soma ne ne tanio.’ 32 Wolo ki kirpeise, wuso moto pite metine nele ne ne nire metine nele roum metei kolo, wolo munge lene laisine ne tanio, metine fei lepe le metine oli piti lantei moto pele nualo tisi oli wuso ne nou ne naisi munge nele. Le metine nele fei laisine moto fei nepe, le re lualo tisi oli, le laisine moto pite metine nele.
Wai liti mete topwepe il papiri
33 Ise nou yingitepe il lipi pite Moses sungoi pirpepe manre pouku polpepei, ‘Il pite ye topwepe apiri ire Ma Ili, ye ma yaruwepe kolo wolo ye ma ingiepe il wuso eisi nange lite Ma Ili le ye topwepe apiri pepe.’ 34 Wolo fei ki kirpeise, wem ise topwepe il yapiri, ise ma yeisipe nange men lipi kolo olo. Ise ma yeisi yuwei kolo olo, wusoli lepe le tulum liti Ma Ili lifei, 35 lo yeisi yire tef re ma olo, wusoli tef le tulum liti Ma Ili laptei ire pele poli, wo Jerusalem re ma yeisi kolo wusoli Jerusalem le uf ili lite Ma Ili. 36 Le ise ma yeisi falo leise kolo wusoli ise miso weisine oru nenpe kumpu fale fiyu lo aroro kolo. 37 Ise ma yirpei iyoye le oloye, fei, il men nange piti yirpei reresipe, fei pepe ma pau towa oli.
Wem mete nemple waiye moingi ye ma nou watepe moingi kolo
38 Ise yingitepe il lipi pite Moses pirpei polpepei, ‘Wuso metine nele letesi kotuwo lutepe leiye, ye ma namti etesi kotuwo lele lotei. Le wuso le letesi yaruwo nilpe leiye, le ye ma namti etesi yaruwo nilpe lele.’ 39 Wolo fei ki kirpeise, Minele piti waiye moingi, ye ma namti watowo moingi pato. Wuso metine nele leteteiye yifa pite eti tilpi, yifa plen pite eti enkau re ye ma usa letesipe lapwonou. 40 Le wuso metine nele lirpepe moli lipi lire olol leiye piti le ma kali, ye ma usa kali olol fei lepe wuso ire era kumpu aisi le nele piti ire era lipi aise re ye ma usa metine fei lepe kali lalwonou. 41 Le wuso yalu pau nele reituye piti ma ila tom lele e nele malfem lepei (1 kilomita), ye ma ila tom lele namti e fiyen taise (2 kilomita). 42 Wem metine nele leiteiye lire men piti ye ma watowo, ye watowo. Wem metine nele leiteiye piti ma kali menele leiye le liri lesio towa lele wo le so nou leiye lau waiye, ye kali watowo le liri wo, ye ma empesi pato, watowo.
Ye ma kani onom antepe mete eringi peiye
43 Ise yingitepe il lipi pite Moses pirpei polpepei, ‘Ise ma enke puwope numuwi peise, le ise ma enke kotu yire mete piti yire nemple eringi.’ 44 Wolo fei ki kirpeise, Ise ma enke puwope mete piti yire nemple eringi le ise ma yeletei Ma Ili piti ma lailelepe mete wuso pireise olpe pepe. 45 Ise ma yolpepei soma ise fale yire eple pite Yaitei leise liti yuwei. Le laltei epli lele loli luwope mete piti prautuwo Ma Ili le le luwope mete piti prautuwepe weni ririm olpe. Le le lantei nef nualipe mete
piti pailelepe mete nemple, le ne nualipe mete piti piripe olpe mete nemple. 46 Piti men ma Ma Ili laileleiye wuso ye onom puwope mete wuso pe namti onom puwoye pepe? Mete olpe re pe onom puwope potei wane watafei ise pepe. 47 Le wuso ise ma yiripe numuwi peise yaupe yepi yirpei, ise yesi menele wala yefli kolo olo. Mete piti pratuwepe weni ririm olpe, pe re, piripe ilepe wane pelpe pepi pirpei nemple watafei ise pepe. 48 Ise ma onom puwope mete eryai watafei Yaitei leise liti yuwei, le onom puwope mete eryai pepe.