6
Wai liti kaniepe mete wuso pe oweli yini nange naplei pepe
Wem ise yingiepe il pite Ma Ili leise, le ise kaniepe mete nemple yire oweli, ise ma kotopa isotei. Ise ma watepe yile alepe nimin le mete wuru ma pulise pato. Wuso ise kaniepe mete nemple yile alepe nimin, Yaitei leise liti yuwei ma laileleise kolo. Le wem metine nele le oweli men nange olo le ye watowo, ye ma rautu yotei watafei mete piti nel loli ilo ilo kolo, wem pe pifei angli pau liti Ma Ili, le pe watowo metine lepe era, le wem pe pile tisi, pe pinape mete wuru pau puluwepe watowo metine lepe oweli. Pe prautu potei yaupe, pe pingio tisi lite Ma Ili poporo kolo, le ye ma rautu yotei watafei pe pepe kolo olo. Pe prautu potei soma mete peilape nange pelpe. Ki kirpeise punkom mete peilape nange pelpe fei, le Ma Ili ma nou watepe men kolo oloye. Wolo wem ye watowo metine wuso le oweli men nange olo pepe, ye ma aplingi watowo soma line lo winke leiye re ma retai kolo. Le fei pepe ma kotire pato, le Eiya leiye liti yuwei le luliye wuso ye aplingi men watowo metine nele lepe le le miso laileleye.
Wai liti eletei Ma Ili
Wem ise yeletei Ma Ili, ise ma watafei mete piti nel noli ilo ilo pepe kolo, olo. Pe onom puwo piti ma pifei angli pau lite Ma Ili le pe ma peilo pile peletei Ma Ili le pe ma pe pile tisi angoleingi soma pe peletei Ma Ili le mete wuru ma pulwepe. Ki kirpeise punkom, mete pilape nange pelpe yaupe, Ma Ili ma lingitepe kolo, olo. Le wem ye ma eletei Ma Ili, ye e elpeingo leiye, amsi wingi, le ye eletei Eiya leiye, ye uluwo kolo, le kotire. Le Eiya leiye lepe, ye esi menele kotire re le luliye fei, le le miso laileleye.
Wem ise yeletei Ma Ili, ise ma yire il wuru teingelem yaupe yaupe kolo, watafei mete piti pretawo Ma Ili kolo, pe onposi pirpolo Ma Ili ma lingitepe wusoli pe pire il ulepe peletei. Ise ma watafei pe pepe kolo. Eiya leise le linu retape men piti ise ma yeletei yiri. Ise ma yeletei Ma Ili yolpepei,
‘Ma Ili, ye Eiya louku liti yuwei. Mete ma kelelaiye kolo, le ku ma meila nange leiye, ye Ma Ili. 10 Ye ma au untoluku, ku ma mingepe il peiye watafei ririm piti yuwei, pe pingepe il peiye. 11 Ye wauku oweli piti fei ku ma maplei. 12 Ye ma onposiepe il olpe pouku kolo watafei ku re ma onposiepe il olpe pite mete nemple kolo. 13 Ye ma usauku mingio tisi oli kolo, wolo ye ma kanouku tanio towa.’
14 Wuso ise onposiepe il olpe pite mete nemple kolo, Yaitei leise liti yuwei re miso onposiepe il olpe peise kolo. 15 Le wuso ise onposiepe il olpe pite mete nemple, Yaitei leise liti yuwei re, le ma onposiepe il olpe peise.
Wai liti aplei oweli kolo, ato yawi
16 Le wem ise onposio Ma Ili le ise ma yaplei oweli kolo, masi peise ma olpe kolo, ma yiniepe mete piti nel loli ilo ilo pepe kolo. Pe pemtetei weisipe masi olpe soma mete wuru ma pulwepe pirpolo pe onposio Ma Ili le pe paplei oweli kolo. Ki kirpeise punkom, Ma Ili olo lailelepe kolo. 17 Wem ye aplei oweli kolo, ato yawi, ye ma kaltetei mati leiye le ye ketete oru, 18 soma mete nemple pretaiye pirpolo ye olo onposio Ma Ili le ye aplei oweli kolo, pe ma pretai fei polpepei kolo. Ma Ili, le Eiya leiye, le loteteiye ma retai le ye olo uluwo kolo. Le Ma Ili, le Eiya leiye wuso luliye olpepe le mete nemple pretai kolo, le ma laileleye.
Men men teingipitei pifei yuwei
19 Ise ma kapi mole yini wuru yaptei isotei wem ise ratei tef fei lepei kolo. Oweli fei pepe ma olpe kerere, mou fale losiepe le nampringe fale lengleipe, le mete ma yaruwo winem, pinki pe pire ausi kapi. 20 Wolo ise ma yolpepe kolo, ise ma weisipe enke yaptowo Ma Ili, le ise yingiepe il pele, le le ma lapteise oweli fei pepe pifei yuwei soma pe olpe kerere kolo, mou ma fale losiepe kolo le nampringe fale lengleipe kolo le mete re ma yaru winem le pe pire ausi kapi kolo, olo. 21 Wusoli tulum liti oweli yini peiye pratei teingipe poporo tulum fei lepe soma ye onom puwowo lepe ko.
Lutepe pe watafei weli piti nainu untolili
22 Lutepe, pe nongo weli pite topo tale. Wuso lutepe peiye pe teingipe, uluwo menele ye onom falowo kolo, topo tale leiye yefliye ma teingi lini. 23 Le wuso lutepe peiye pe olpe, uluwo menele teingi ye onom falowo frouye, topo tale leiye ma oli olfutuwo. Le wuso topo tale leiye lepe le teingi lini kolo, le oli olfutuwo, ye metine olitei piti onom kerepe il olpe.
Ye ma esio towa lite moli twinges kolo olo
24 Metine niliyeye miso lesio towa lite moli twinges kolo. Le ma onom kotu lire nele le le onom puwol nele. Le ma laptowo mingim moli nele le moli nele lepe ma metine fei lepe ma linpim il pele. Ye miso esio towa lite moli twinges oporo kolo min watafei towa lite Ma Ili le towa liti inta mole yini wuru, ye ma esienge autuwonou kolo.
25 Min fei polpepei, ki kirpeise piti ma enke olpe kolo yire tipe re oweli piti yaplei le ise ma ya kolo, le olongou piti yafo. Ise ma enke olpe yiripe fei pepe kolo. Ise onposi men le teingitei, nempi liti ratei yingi wem wem lo oweli? Le topo tale peise, pe teingipetei lo olongou piti yafo, pe teingipetei? 26 Yulwepe naflepem peifalele eryai pinge teplai yuwei. Pe olo papiri oweli kolo, le pe olo kotuwepe oweli paptei pifei winangou kolo. Wolo Ma Ili, le Eiya leise liti yuwei, le luntoluwepe. Ma Ili luntoluwepe naflepem wolo ise, le luntolise loporotei. 27 Minele leise ma onom one lire wem piti le ma la, le le miso kete wem ulel laltei lotei piti le wala ma namin ratei, miso olotei.
28 Le piti men ma ise enke olpe yire olongou? Yulwepe wolo piti towa yawi, pe peilo lipi polomen? Pe pesi towa lo pe pengleleipe olongou pelpe, kuna olotei. 29 Wolo ki kirpeise, metine ili Solomon, le mole yini pele teingipe wolo pe teingipe watafei wolo tafe pepe kolo. 30 Le wuso Ma Ili lailelepe wolo piti towa yawi le pe pilape tafe teingipetei, pe fei ma nampir pile, le nolowi epli ma lapo paye le mete ma paplowi peplesi weli. Ma Ma Ili laileleise kolo lom? Ko ise mete piti yulpowo Ma Ili yirkilau kolo ise yirpolo Ma Ili miso laileleise kolo, olo le ma laileleise.
31 Ise onposi yirpolo, ‘ku ma kapi oweli, tipe le olongou pouku molomen?’ Olo ise ma onposi yolpepe kolo. 32 Mete piti prautuwepe weni ririm olpe, pe wem oli oli onposiepe oweli fei pepe. Ma Ili, le Eiya leise liti yuwei, le retai ise ma kapi oweli fei pepe. 33 Iso ise ma onposiepe tipe, oweli re olongou pato, ise ma onposio yirkilautei yire wem liti Ma Ili ma luntoluku, le ise ma onposio towa men Ma Ili waise piti yesio, le Ma Ili lotei miso waise oweli men nange, piti yafo, le piti yaplei. 34 Iso ise ma enke olpe yire moingi piti nolowi kolo. Moingi piti fei, fei, moingi piti nolowi, nolowi. Epli niliyeye niliyeye moingi ma fale, le ise ma yinu onposiepe kolo.