2
Pol il polwepe nimoure mete lire wai liti rautuwo Ma Ili
Ki kirpeise kolpepei, menmen piti ise ma yinu yeletei Ma Ili yiripe pepe, ise ma yirpowo Ma Ili piti ise enke teingipe yasio le piti le ma lailelepe re luntoluwepe mete yeflipiye. Ise ma yeletei Ma Ili piti kaniepe mete lipi piti puntoluwepe mete le moli lipi eryai pepe soma ku ma telpalo ratei mire enke malye, le ku ma onposi piti rautuwo Ma Ili moporo le piti ku ma kani onom mantepe mete nemple. Ise yeletei Ma Ili yiripe menmen fei pepei le le ma onom teingine lireise, le Ma Ili piti kanouku. Le le onposi piti mete yeflipiye ma pretape il punkom pele le le ma kaniepe piti ratei poporo pingi wem wem. Wusoli Ma Ili, le niliye, le metine piti lile nimin piti kanouku yaruwepe il mafo mire Ma Ili, le re niliye le metine fei lepe le Krais Jisas. Krais Jisas wai lotei piti la lungwouku le Ma Ili ma nou onposiepe il olpe pouku kolo, oloye. Ma Ili onposi piti kaniepe mete yeflipiye, le wem loporotei lele, le kosauku lire Krais Jisas wuso wai lotei piti la lungwouku pepe. Il pal fei pepei so Ma Ili leiteiki fale kire pupane lite Krais Jisas piti keptalo Il Teingipe pe nimoure mete pite alpe nemple le ki kirpepe kire il punkom pite Krais Jisas piti pe ma pulpope. Ki kirpei punkom, ki kempetei kolo olo.
Ki onposi piti mete liye liye re wem pe paufinemple piti rautuwo Ma Ili, enke pelpe ma teingipe felkele soma pe ma peletei Ma Ili, le pe ma onposi piti pirpelai nemple lo pire il pura nemple kolo olo.
Le ki onposi piti nimoure wuso pulpowo Krais Jisas, pe re ma pafo olongou teingipe piti muntuwepe topungou pelpe, le pe ma pailele potei. Wolo pe ma topwepe eri pelpe lo papleipe papiri re topwepe fei polomen re kolo olo, lo pe ma paptei yilye lo eifingu maltou wuso pire gol pesiepe pepe, paptei pultei mingim pelpe kolo, le foiye teingipetei re ma nampunu pifei ilyongelem pelpe kolo, lo olongou teingipetei piti pire era lipi paisepe, pe ma onposi piti pire yini wuru kolo olo. 10 Wolo nimoure piti pire punkom rautuwo Ma Ili lepe, pe ma onposi piti pingiepe il teingipe, telpalo potei le pe enke falepe yini teingipe re yini wuru kolo olo. 11 Nimoure ma pire yape, telpalo paptei mingim pire il pite Ma Ili wuso mete peptalo pepe, le pe ma pirpei kolo, pos pifei yaupe, mingim ye pato piti pingitepe il. 12 Ki kirpei piti nimoure ma peptalo mete kolo lo pe pinuwepe piti pesio towa men lite Ma Ili kolo olo. Wem liti rautuwo Ma Ili, nimoure ma papiri nemi pelpe, pos pifei yaupe. 13 Wusoli Ma Ili linu laltei Adam, le le so lantei Iv ningi. 14 Le towa lempesesi Adam kolo olo, le lempesine Adam moto pele Iv, le ne yaruwepe il lipi pite Ma Ili. 15 Wolo nimoure ma pire potei teingipe wuso pe ma paisepe mungarem le pe pilape eple re puntoluwepe, le pe ma wala pulpowo Krais, onom kerepe il pe wane pelpe piti pingiepe il pite Krais le pe telpalo potei piti ratei pire enke teingipe felkele.